bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Władze naczelne Bractwa

 Bractwo

   

Zgodnie ze Statutem do władz naczelnych

Bractwa Liderów należą:

 • Kapituła Główna
 • Zarząd Główny
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Główny Sąd Honorowy

Kadencja władz naczelnych Bractwa:

   

  Zgodnie z art. 20. Statutu kadencja władz naczelnych Bractwa trwa 6 lat, liczonych pomiędzy terminami Zgromadzeń Bractwa.

 

   Ostatnie (aktualne) Walne Zgromadzenie Bractwa odbyło się 18 grudnia 2021 roku. Aktualne dane z tego Walnego Zgromadzenia Bractwa w Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisze na podstawie dokumentów w dniu 17 października 2016 roku (sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/057100/16/652). 


   Zgodnie z art. 25. Statutu w przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby cżłonków władz naczelnych Bractwa (na przykład wskutek rezygnacji, choroby, śmierci itd.) są one upoważnione do uzupełnienia składu poprzez dokooptowanie w drodze mianowania przez Wielkiego Mistrza, ale do 1/3 liczby członków danego organu władzy.

 

 Warszawa

Siedziba władz naczelnych Bractwa:

 

   Siedzibą władz naczelnych Bractwa jest miasto stołeczne Warszawa.

 

   Siedziba i adres Bractwa:
   04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247  

  

Widok na centrum Warszawy

od strony siedziby Bractwa,
z Mostu Siekierkowskiego.

 Warszawa

 

Nazwy niektórych organów władzy oraz funkcji we władzach naczelnych:


   Bractwo Liderów nawiązuje do tradycji średniowiecznych zakonów rycerskich, także w zakresie niektórych nazw.

 

   W związku z tym, tak jak w tych zakonach, organ kierowniczy Bractwa nosi nazwę Kapituła, zaś prezes Bractwa nosi tytuł Wielkiego Mistrza.


   Z kolei Wielki Mincerz, to - tak jak w zakonach rycerskich - tytuł członka Kapituły Polskiej, do którego kompetencji należą zwłaszcza kwestie ubiorów oraz etykiety i porządku na imprezach.


   Poniżej skład władz naczelnych Bractwa:

 

KAPITUŁA GŁÓWNA

 1. Wielki Mistrz Bractwa - gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat herbu Murat (Warszawa)
 2. Wielki Kanclerz Bractwa - ppłk Aleksander Nowak herbu Reduta (Wrocław)
 3. Wielki Skarbnik Bractwa - płk Tomasz Sulik herbu Asztom (Warszawa)
 4. Wielki Marszałek Bractwa - Waldemar Hrabia Gintowt herbu Trąby (Białystok)
 5. Wielki Rektor Bractwa - gen. bryg. prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lechowski herbu Szczęście (Warszawa)
 6. Wielki Mincerz Bractwa - gen. dyw. Bogdan Tadeusz Pokrowski (Siedlce)
 7. Wielki Komandor Bractwa - gen. bryg. Edward Szwed herbu Szwed (Opole Lubelskie)
 8. Wielki Admirał Bractwa - wiceadmirał Ryszard Woliński (Gdynia)

Murat

   Nowak    Sulik
Gintowt

gen. dyw. BL 

Ryszard Murza Murat

herbu Murat

ppłk Aleksander Nowak

herbu Reduta

płk Tomasz Sulik

herbu Asztom

Waldemar

Hrabia Gintowt

herbu Trąby

    Nowak
 Sulik

 Gintowt 

Lechowski

Edward Szwed

 gen. bryg. prof. zw. dr hab. inż.

Jerzy Lechowski

herbu Szczęście

gen. dyw.

Bogdan Tadeusz

Pokrowski

               gen. bryg.             

Edward Szwed

herbu Szwed

wiceadmirał

Ryszard Woliński

herb Szczęście  

 
herb Szwed

   

   Zgodnie z art. 21. Statutu do zadań i kompetencji Kapituły Głównej należy kierowanie działalnością Bractwa, a zwłaszcza realizacja statutowych celów i zadań Bractwa, przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, tworzenie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, związanych z bieżącym zarządzaniem Bractwem, w tym uchwalanie wysokosci składki członkowskiej.    

    

ZARZĄD GŁÓWNY

 

   W skład Zarządu Głównego Bractwa wchodzą trzej członkowie Kapituły Polskiej, a mianowicie:

 1. Wielki Mistrz Bractwa,
 2. Wielki Kanclerz Bractwa,
 3. Wielki Skarbnik Bractwa. 

  Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego należy wykonywanie uchwał władz naczelnych Bractwa.

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący - ppłk BL Henryk Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Łosice)
 2. Wiceprzewodniczący - płk BL inż. Nguyen Ngoc Noi herbu Nguyen (Hanoi, Wietnam)
 3. Wiceprzewodniczący - płk Marek Franciszek Chałupka herbu Chałupka (Wieluń)
 Wierzchucki
        Noi         Chałupka

ppłk Henryk Hrabia Wierzchucki

herbu Wierzchucki

ppłk Nguyen Ngoc Noi

herbu Nguyen

płk Marek Franciszek Chałupka

herbu Chałupka

         herb Wierzchucki

  Noi  


          Chałupka

 

   Zgodnie z art. 23. Statutu do zadań i kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Bractwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

 

GŁÓWNY SĄD HONOROWY  

 1. Przewodniczący - ppłk dr Antonina Danuta Hrabina Komorowska herbu Korczak (Warszawa)
 2. Wiceprzewodniczący - gen. broni Jan Falecki herbu Falecki (Lublin)
 3. Wiceprzewodniczący - ppłk Tadeusz Strzępek herbu Strzęp (Kazimierz Dolny)
Komorowska
Falecki
Strzępek   

ppłk dr Antonina Danuta

Hrabina Komorowska

herbu Korczak

gen. broni Jan Falecki

herbu Falecki

ppłk Tadeusz Strzępek

herbu Strzęp

          Korczak           Falecki

       Strzępek

 

   Zgodnie z art. 24. Statutu Główny Sąd Honorowy rozpatruje sprawy dyscyplinarne o naruszenie przez członka zasad statutowych Bractwa, regulaminów i uchwał władz Bractwa, popełnienia czynu na szkodę Bractwa lub jego członków, naruszenia zasad etyki, honoru albo współżycia społecznego wobec członków Bractwa.

 

Reprezentowanie Bractwa

 

   Zgodnie z art. 21. pkt 5. Statutu Bractwo reprezentują na zewnątrz:

 • we wszystkich sprawach - Wielki Mistrz Bractwa, a w razie jego nieobecności Wielki Kanclerz Bractwa lub Wielki Skarbnik Bractwa;
 • w sprawach merytorycznych - funkcyjni członkowie Kapituły Polskiej za zgodą Wielkiego Mistrza.

Kompetencje Wielkiego Mistrza

 

   Zgodnie z art. 22. Statutu Wielki Mistrz Bractwa kieruje bieżącą działanością Bractwa, a zwłaszcza wprowadza w życie wszelkie uchwały Kapituły Polskiej i Zgromadzenia Bractwa, realizując swe zadania wydaje dekrety, patenty, akty nominacyjne i legitymacje oraz przewodniczy posiedzeniom naczelnych władz Bractwa, podpisuje dekrety o przyznaniu odznaczeń i wyróżnień Bractwa, nadaje i potwierdza szlachectwo Tradycji Polsko-Tatarskiej poprzez podpisywanie patentów szlacheckich, nadaje i potwierdza tytuły szlacheckie, nadaje stopnie organizacyjne Bractwa.  

 


Oferta dla Ciebie:

 

Ty również -

jeśli doceniasz wartość patriotyzmu,

właściwego zaangażowania na rzecz

społeczeństwa i tradycji szlacheckich -

możesz wstąpić do Bractwa

i wraz z innymi użytecznie

działać w jego strukturach:

użytecznie dla siebie i społeczeństwa,

a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Bractwa

lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem:

tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.

 
Bractwo                              Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
546394