bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Odpis Aktualny
Bractwo Świętego Stanisława

KRS

 

Podstawowe informacje

na temat naszego Bractwa wpisane są

do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)

na podstawie decyzji Sądu Rejonowego

dla miasta stołecznego Warszawy

w Warszawie.

 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

to rejestr publiczny, prowadzony

 przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 

Od lewej: wejście do gmachu KRS

w Warszawie, ul. Czerniakowska 100.

 
Warszawa

        KRS pełni dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i legalizacyjną.

 • Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym.
 • Funkcja legalizacyjna polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

    Poniżej podajemy informacje z Odpisu Aktualnego KRS na temat naszego Bractwa.

 

   Dokument ten zawiera podstawowe dane na temat Bractwa Świętego Stanisława, między innymi:

 • dane legalizacyjne,
 • dane podmiotu,
 • siedziba i adres podmiotu,
 • informacje o statucie,
 • organ uprawniony do reprezentacji podmiotu i dane osób wchodzących w jego skład,
 • organ nadzoru i dane osób wchodzących w jego skład,
 • cel działania organizacji.
Bractwo


 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

   

Stan na dzień 07.01.2015
(poniższe informacje zawierają uaktualnione dane o dwóch funkcjach

obsadzonych 31 lipca 2015 roku w trybie art. 25 Statutu Bractwa)

  

Numer KRS: 0000145420


ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,

FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

   Dane legalizacyjne:

 1. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.01.2003
 2. Numer wpisu: 7
 3. Data dokonania wpisu: 29.12.2014
 4. Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/22493/14/665
 5. Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

   Dane podmiotu:

 1. Oznaczenie rodzaju organizacji: STOWARZYSZENIE
 2. Numer REGON/NIP: REGON 711645206
 3. Nazwa: BRACTWO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
 4. Dane o wcześniejszej rejestracji: REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 823 SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH I WYDZIAŁ CYWILNY

   Siedziba i adres podmiotu:

 1. Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
 2. Adres: ul. PATRIOTÓW, nr 247, miejsc. WARSZAWA, kod 04-852, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
 3. Adres poczty elektronicznej: RYSZARD.MURAT@GMAIL.COM
 4. Adres strony internetowej: WWW.SSTANISLAUS.PL

   Informacje o statucie - Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu:

 1. 01.10.1998 R.
 2. UCHWAŁĄ Z DNIA 20.12.2003 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT STOWARZYSZENIA
 3. NOWY STATUT: 02-02.2014 R., ZMIANA STATUTU; 07-12.2014 R. ZMIENIONO ARTYKUŁY: 12, 13, 19, 21, 37, 41

   Organ sprawujący nadzór:

 1. Nazwa organu: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY

   Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu:

 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: KAPITUŁA POLSKA
 2. Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA BRACTWA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: WIELKI MISTRZ BRACTWA I WIELKI SKARBNIK BRACTWA LUB WIELKI MISTRZ BRACTWA I WIELKI KANCLERZ BRACTWA

   Dane osób wchodzących w skład organu:

 1. Nazwisko: MURAT
  Imiona: RYSZARD
  PESEL: 58081304911
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI MISTRZ BRACTWA
 2. Nazwisko: KOMOROWSKA
  Imiona: ANTONINA DANUTA
  PESEL: 36073002548
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI REKTOR BRACTWA - Uwaga: funkcja obsadzona 31 lipca 2015 roku w trybie art. 25 Statutu Bractwa 
 3. Nazwisko: PARFIENIUK
  Imiona: WŁODZIMIERZ
  PESEL: 67102806150
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI KANCLERZ BRACTWA
 4. Nazwisko: OGIŃSKI
  Imiona: JANUSZ
  PESEL: 70011301418
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI SKARBNIK BRACTWA
 5. Nazwisko: GINTOWT
  Imiona: WALDEMAR
  PESEL: 57062304812
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI MARSZAŁEK BRACTWA
 6. Nazwisko: SZWED
  Imiona: EDWARD
  PESEL: 52022610011
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI KOMANDOR BRACTWA
 7. Nazwisko: MOŚCICKA-WESOŁOWSKA
  Imiona: MARIA BOŻENA
  PESEL: 38030102586
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI MINCERZ BRACTWA - Uwaga: funkcja obsadzona 31 lipca 2015 roku w trybie art. 25 Statutu Bractwa 
 8. Nazwisko: KALINOWSKI
  Imiona: HENRYK LEOPOLD
  PESEL: 25060401473
  Funkcja w organie reprezentującym: WIELKI ADMIRAŁ BRACTWA

   Organ nadzoru:

 1. Nazwa organu: KOMISJA REWIZYJNA

   Dane osób wchodzących w skład organu:

 1. Nazwisko: HERNCISZ
  Imiona: KRYSTIAN
  PESEL: 78111805317
 2. Nazwisko: WIŚNIEWSKI
  Imiona: RYSZARD ZBIGNIEW
  PESEL: 51070905816
 3. Nazwisko: ANDRYSEWICZ
  Imiona: PAWEŁ
  PESEL: 810080515154

   Cel działania organizacji:

 1. PODTRZYMYWANIE I KRZEWIENIE WARTOŚCI I TRADYCJI RYCERSTWA I SZLACHTY NA ŚWIECIE, A PRZEDE WSZYSTKIM RYCERSKICH - SZLACHETNYCH ZACHOWAŃ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH ORAZ NADAWANIE I POTWIERDZANIE SZLACHECTWA TRADYCJI POLSKO-TATARSKIEJ I TYTUŁÓW SZLACHECKICH;
 2. PODTRZYMYWANIE I KRZEWIENIE PATRIOTYZMU I UŻYTECZNEGO ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA;
 3. INTEGRACJA I STWARZANIE WARUNKÓW DO WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKA CZŁONKÓW BRACTWA, W RAMACH BRACTWA ORAZ ZA POŚREDNICTWEM UROCZYSTOŚCI, WYRÓŻNIEŃ I INNYCH INICJATYW;
 4. ROZWIJANIE ZROZUMIENIA, KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY NARODAMI, SPOŁECZNOŚCIAMI, ŚRODOWISKAMI I POJEDYNCZYMI OSOBAMI;
 5. AFIRMOWANIE HUMANIZMU, SZLACHETNOŚCI, MIŁOŚCI I INNYCH UNIWERSALNYCH WARTOŚCI OGÓLNOLUDZKICH;
 6. NAGRADZANIE ZASŁUG NA WSZYSTKICH POLACH AKTYWNOŚCI W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ BRACTWA ORAZ SPOŁECZEŃSTWA.
 Bractwo  Bractwo
 Bractwo

 

 

 

   

Fotokopie przedstawionego dokumentu:


Odpisu Aktualnego
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

Bractwo Świętego Stanisława

   

Stan na dzień 07.01.2015 


Oferta dla Ciebie:

 

Ty również -

jeśli doceniasz wartość patriotyzmu,

właściwego zaangażowania na rzecz

społeczeństwa i tradycji szlacheckich -

możesz wstąpić do Bractwa

i wraz z innymi użytecznie

działać w jego strukturach:

użytecznie dla siebie i społeczeństwa,

a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Bractwa

lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem:

tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.

 
BractwoUżyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
267033