bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

KONFERENCJA - ZAPROSZENIE

19 października 2019 roku, Warszawa

"Jakie zmiany i uzupełnienia należy wprowadzić

 w Programie Trzeciej Siły: Dobro Polski ?"

Uwierzyć w możliwości

 

   Na Konferencji politycznej, która odbyła się w niedzielę 20 stycznia 2019 roku w Warszawie, powołano rewelacyjny, oczekiwany ruch polityczny pod nazwą TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI, który będzie naprawdę działać dla dobra Polski i narodu polskiego.

 

   Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na tej stronie internetowej w zakładce: Powołano oczekiwany ruch polityczny TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI.

 

   Na wspomnianej Konferencji przyjęto:

 • nazwę nowego ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski;
 • jej zasady organizacyjno-strukturalne i dotyczące mechanizmów jej działania;
 • powołano nominalny organ zarządzający: Komitet Koordynacyjno-Programowy;  
 • oraz przyjęto zasady programowe.

   Szczegółowe informacje na temat zasad programowych nowego ruchu znaleźć można na tej stronie internetowej w zakładce: PROGRAM Trzeciej Siły: Dobro Polski.

 

   Przede wszystkim przyjęto pierwszy i najważniejszy punkt Programu Trzeciej Siły: 

 • wprowadzenie w Polsce przez Trzecią Siłę: Dobro Polski po zdobyciu władzy w wyniku wyborów - JEDNOLITEGO PODATKU DOCHODOWEGO W WYSOKOŚCI 10 %, z równoczesnym zniesieniem niemal wszystkich innych podatków oraz progów podatkowych i kwot zwolnionych z podatku, a także całkowite zniesienie podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz od emerytur, rent i zasiłków.    

   Ten pierwszy i najważniejszy punkt Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski brzmi: 

 

Punkt 1: 

 

PRZEŁOMOWA I KOMPLEKSOWA REFORMA PODATKOWA

wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % i rozwiązań pochodnych: 

 1. wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego w wysokości 10 %;
 2. równoczesne zniesienie niemal wszystkich innych podatków, także VAT, jak również podatków i obciążeń "ukrytych";
 3. zniesienie progów podatkowych;
 4. zniesienie kwot wolnych od podatku;
 5. zniesienie podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej;
 6. zniesienie podatków od emerytur, rent i zasiłków.

   Uzasadnienie: ta reforma podatkowa i jej założenia wymienione w podpunktach wyżej, argumenty za - plusy oraz przeciwwskazania są szczegółowo przedstawione na tej stronie internetowej w zakładce: Rewelacyjny punkt pierwszy Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski - wprowadzenie jednolitego podatku 10 % , do której odsyłamy zainteresowanych.

 

   W sobotę 19 października 2019 roku w Warszawie odbędzie się kolejna Konferencja programowa ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski pt. "Jakie zmiany i uzupełnienia należy wprowadzić w Programie Trzeciej Siły: Dobro Polski ?"

    

   Konferencja odbędzie się w siedzibie Bractwa Liderów w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247 w godz. 16:00-20:00 (po uroczystości patriotycznej Bractwa Liderów, które odbędzie się tego dnia w godz.12:00-14:00).

 

   Uczestnicy: osoby zainteresowane wymienioną tematyką. Udział wziąć mogą wyłącznie osoby, które:

 1. członkami Trzeciej Siły: Dobro Polski lub Bractwa Liderów;
 2. pokryją koszt udziału w imprezie w kwocie 50 zł;
 3. zostaną zaakceptowane przez organizatora.  

   Strój: uroczysty.

 

   Program Konferencji: 

 • otwarcie Konferencji i przedstawienie jej celów; 
 • krótkie przedstawienie uczestników;
 • referaty zainteresowanych uczestników;
 • dyskusja nad treścią referatów; 
 • inne ustalenia i informacje;
 • wolne wnioski. 

   Referaty: każdy z uczestników ma prawo (ale nie obowiązek) przedstawić referat ukazujący jego punkt widzenia na referowane kwestie. 

 

   Referat musi mieć charakter uporządkowany i zawierać odpowiedzi z uzasadnieniem na podane niżej pytania:

 1. Jakie zmiany proponujesz w Programie Trzeciej Siły: Dobro Polski ?
 2. Jakie uzupełnienia proponujesz w Programie Trzeciej Siły: Dobro Polski ?
 3. Jakie skutki według Ciebie może przynieść przyjęcie w Programie Trzeciej Siły: Dobro Polski proponowanych przez Ciebie zmian i uzupełnień ?
 4. Kto i jak według Ciebie będzie przeciwstawiał się tym zmianom i uzupełnieniom:   a) w aspekcie bieżącym - w przyjęciu tych rozwiązań w Programie Trzeciej Siły: Dobro Polski ?   b) w aspekcie dalekosiężnym - we wprowadzaniu tych rozwiązań w państwie po wygraniu przez Trzecią Siłę: Dobro Polski wyborów parlamentarnych ?

   Odpowiedzi muszą mieć charakter konkretny i obowiązkowo zawierać zwięzłe uzasadnienie. Maksymalna objętość referatu: do 3 stron maszynopisu.

 

   Powyższy wymóg ma za zadanie wprowadzenie niezbędnego ładu, który jest podstawą harmonii i sukcesu. Na Konferencji interesują nas tylko konkretne poglądy i propozycje.

 

   Referat musi być wcześniej przygotowany na piśmie i przekazany organizatorowi Konferencji co najmniej na tydzień przed konferencją (na papierze lub e-mailem). Jednak do ostatniej chwili - do dnia Konferencji można wnosić poprawki do tego referatu. 

 

   Referaty będą wygłaszane na konferencji przez mikrofon. Organizator nie gwarantuje, że każdy referat zostanie wygłoszony na Konferencji.

 

   Autor referatu ma obowiązek przywieźć na Konferencję co najmniej 15 kopii w celu przekazania ich innym uczestnikom. Słowa wypowiadane mają charakter ulotny. Wersja pisana może służyć do inspirowania innych przez długi czas.

  

   Konferencja będzie filmowana - także dla celów dokumentalnych.

 

   Rezultaty tej Konferencji podane zostaną do wiadomości publicznej na tej stronie internetowej.

 

   Być może Konferencja ta będzie miała znaczenie historyczne dla narodu polskiego i w przyszłości znajdzie miejsce w podręcznikach historii, podobnie jak nazwiska jej uczestników, które mogą być z czcią wymawiane przez pokolenia Polaków.

 

   Uwaga: aby uczestniczyć w tej Konferencji, należy uprzednio - co najmniej 3 dni wcześniej telefonicznie lub e-mailem zgłosić swą obecność i zostać zaakceptowany przez organizatora. Jest oczywiste, że z przyczyn organizacyjnych, między innymi aby przygotować odpowiednią ilość miejsc, odpowiednią ilość materiałów i dokumentów oraz aby poczynić inne niezbędne przygotowania, musimy znać liczbę uczestników imprezy. 

  

   Serdecznie zapraszamy.

 

 

Uwierzyć w możliwości

 

   W Polsce wiele osób nie wierzy, aby możliwa była pozytywna zmiana sytuacji politycznej. Przypomnijmy zatem kilka wydarzeń z przeszłości narodów słowiańskich, które są w naszym kraju mało znane, a mogą wzmocnić tę wiarę

 

   W 626 roku - jak wynika z treści dokumentów i kronik bizantyjskich - uzdolniony cesarz bizantyjski Herakliusz (łac. Flavius Heraclitus, gr. Herakleios, ur. 574, panował 610-641) poprosił zamieszkałe na terenie obecnej Polski plemiona słowiańskie o pomoc w walce z Awarami (plemieniem pochodzenia tureckiego, które przybyło z Azji na obszar obecnych Węgier i utworzyło tu silne państwo, dokonując najazdów na wszystkie okoliczne tereny), ofiarowując im spustoszone już przez Awarów tereny na Bałkanach pomiędzy Adriatykiem i Dunajem.

 

   W związku z tym, w odpowiedzi na ten apel cesarza Herakliusza w 626 roku mniej więcej połowa ówczesnych mieszkańców obecnych terenów Polski w zorganizowany sposób (poziom tej organizacji jeszcze dziś zadziwia swą skutecznością) wywędrowała kilkaset kilometrów na południe, zwycięsko walcząc po drodze z potężnymi Awarami i zasiedlając rozległe obszary leżące na północ od Adriatyku.

 

   Z terenów obecnego Podkarpacia, Lubelszczyzny, Małopolski i Górnego Śląska, nazywanych wtedy Białą Chorwacją (Chorbacją), na południe ruszyła część mieszkających tu plemion słowiańskich, które nad Adriatykiem utworzyły późniejszą Chorwację. Z kolei z obecnej Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i Dolnego Śląska, nazywanych wtedy Białą Serbią, na południe przeniosła się część mieszkających tu plemion, które na Bałkanach utworzyły późniejszą Serbię.

 

   Każde z plemion chorwackich i serbskich, zamieszkujących na terenach obecnej Polski, w zgodny sposób podzieliło się wtedy (poszczególne rody i rodziny) na dwie mniej więcej równe części: połowa każdego plemienia z odpowiednią bronią i wyposażeniem wiezionym na wozach ruszyła na południe - na Bałkany, a połowa pozostała na miejscu, stanowiąc "macierz" - punkt oparcia i wspomagania emigrantów.

 

   W przyszłości przedstawimy tu ilustracje, ukazujące Słowian z plemienia Narentan, przybyłych w 626 roku nad Adriatyk, szczególnie w rejon obecnego miasteczka Omiś (mowa jest o nim w dalszej części).

 

   W związku z tym zwłaszcza Chorwaci uważają Polskę za swą pierwotną ojczyznę, mają w herbie takie same biało-czerwone barwy narodowe (ale ułożone w szachownicę), a zasiedlone przez nich tereny nad Adriatykiem nie bez powodu nazwali Dalmacją (etymologicznie: daleko od macierzy).

  

   Jak zaświadczają kroniki bizantyjskie, jeszcze w XI wieku przedstawiciele rodów książęcych chorwackich plemion, zwłaszcza Zachlumian i Narentan przyjeżdżali nad Wisłę odwiedzać miejsca, skąd pochodzili ich przodkowie, choć od tego czasu upłynęło aż 500 lat ! Fakty te były podziwiane przez bizantyjskich kronikarzy i podawane za przykłady rzadko spotykanej miłości do pierwotnej ojczyzny - kraju przodków.

 

   Nic więc dziwnego, że język serbsko-chorwacki jest podobny do polskiego, a większość słów jest taka sama. Podobnie jak Polacy, także Chorwaci i Serbowie słyną w Europie z odwagi i waleczności, a pułki chorwackie uznawano za najbitniejsze w armii Cesarstwa Austriackiego, tak samo jak pułki serbskie w armii Imperium Tureckiego. O pochodzeniu z tego samego pnia świadczy też inna cecha genetyczna przedstawicieli tych trzech narodów: skłonność do mocnych trunków.

 

   Mało kto wie, że nieodzowna część eleganckiego ubioru mężczyzn - krawat to "wynalazek" słowiańskich wojowników chorwackich. Pochodzi od paska w starannie dobranym kolorze, który na szyjach chorwackich wojowników wieszały ich narzeczone jako talizman, mający zapewnić zachowanie życia w bitwach i szczęśliwy powrót do domu.

  

   Nazwę krawat (od słowa Hrvat = Chorwat) nadał tej części ubioru i rozpowszechnił w Europie słynny francuski król Ludwik XIV Wielki, Król Słońce (panował: 1643-1715; prowadzący liczne wojny), zdumiony niezwykłą walecznością pułku chorwackiego, służącego w jego armii, którego wszyscy żołnierze wyróżniali się nie tylko niespotykaną niezłomnością w walce, ale także nosili na szyjach kolorowe paski, budzące zdziwienie w zachodniej Europie. 

 

   Imponujące były zwłaszcza osiągnięcia plemienia Narentan (Neretwian), które w 626 roku przybyło znad Wisły (z rejonu współczesnego Opola Lubelskiego i Kazimierza Dolnego) i zasiedliło tereny nad Adriatykiem między rzekami Cetina i Neretwa oraz zdobyło wyspy Brac, Hvar, Korcula i Mljet. To na terenach tego plemienia znajduje się słynne Medżiugorje (etymologicznie: między górami), miejsce sławne na całym świecie z objawień Matki Bożej, a szczególnym powodzeniem nie bez powodu cieszące się zwłaszcza wśród Polaków.

 

   Najbardziej znanym ośrodkiem plemienia Narentan było miasteczko Omiś (etymologicznie: umiłowane miejsce), uważane do dziś za najpiękniejsze w Chorwacji. Miasteczko to leży u ujścia rzeki Cetina do Adriatyku i zadziwiająco przypomina polski Kazimierz Dolny ze względu na podobne krajobrazy i zabytki. Plemię Narentan wybrało to miejsce na osiedlenie się właśnie z tej przyczyny, że przypominało im - co uznali za wolę swych bogów - ich pierwotny ośrodek kultu religijnego, zlokalizowany wówczas w obecnym Kazimierzu Dolnym (ówczesna nazwa: Wietrzna Hora).

 

   Przez 700 lat, od VII do XIII wieku, słowiańskie plemię Narentan posiadało najsilniejszą flotę piracką na Morzu Śródziemnym. Wypływające zwłaszcza z portu w Omiś eskadry Narentan były postrachem wszystkich akwenów tego morza - od wybrzeży Syrii i Egiptu po Hiszpanię i Maroko. Flota Narentan odniosła wiele imponujących zwycięstw nad flotyllami ówczesnych potęg, szczególnie państw muzułmańskich, Cesarstwa Bizantyjskiego oraz Wenecji.

 

   Na przykład 18 września 887 roku słowiańscy Narentanie, dowodzeni przez księcia Branimira (panował: 879-892), odnieśli wielkie zwycięstwa równocześnie na lądzie i morzu w rejonie obecnego słynnego kurortu Makarska nad ówczesną potęgą - Wenecją. W całodziennej bitwie eskadry Narentan całkowicie unicestwiły wielką flotę wenecką, a równocześnie ich wojownicy rozgromili i wybili potężną armię wenecką na lądzie. W bitwie zginął nawet głównodowodzący armią wrogów doża wenecki Pietro I. Candino (842-887), a jego grób do dziś można oglądać w pobliskim kościele św. Jura. Na pamiątkę tej wielkiej zwycięskiej bitwy dzień 18 września jest Dniem Marynarki Wojennej Chorwacji.

 

   Z kolei w 969 roku flota chorwacka, dowodzona przez Michała Krzesimira II (panował: 949-969), złożona w głównej mierze z eskadr Narentan, doszczętnie rozbiła ogromną flotę arabską w wielkiej bitwie na Morzu Adriatyckim koło półwyspu Gargano w Italii.

 

   W miasteczku Omiś corocznie w dniu 18 sierpnia odbywa się słynny rocznicowy Festiwal, który jest rekonstrukcją jednej z wielu bitew morskich, stoczonych w XIII wieku w tutejszym porcie przez flotę Narentan z flotą Wenecji, oczywiście zwycięską dla Omiśa.

 

   Podobnie imponujące były dzieje słowiańskiego Dubrovnika (etymologicznie: dobre miejsce), leżącego na południe od Omiśa.

  

   Położony w równie pięknym skalistym miejscu na wybrzeżu Adriatyku, Dubrovnik przez tysiąc lat był niezdobytą nadmorską twierdzą. Posiadał istniejące do dziś, a budowane od VII wieku kamienne mury o grubości 6 m, wysokości 25 m i długości 2 km, składające się na niezwykły system forteczny.

  

   Dubrovnik funkcjonował przez tysiąc lat jako odrębne państwo - republika aż do końca XVIII wieku (opierając się nawet Imperium Tureckiemu), a z jego doskonale bronionego portu wypływały flotylle handlowe i wojenne także we wszystkie rejony Morza Śródziemnego. 

   

   W związku z tym, dla wzmocnienia wiary i ducha proponujemy odtworzyć dwie piękne chorwackie piosenki, z których pierwsza związana jest z miasteczkiem Omiś, a druga z miastem Dubrovnik:

 

"Daleko mi je moj najdrażi dom"

 

   "Daleko mi je moj najdrażi dom" (etymologicznie: daleko jest mój najdroższy dom), to słynna chorwacka piosenka, którą wykonuje znany piosenkarz Nenad Kero.

                                                                                                                          

   W 1998 roku piosenka ta zajęła I miejsce na międzynarodowej liście Amazon Music i stała się niezwykle popularna na całym świecie. Od tego czasu przebój ten wykonywany był przez wielu słynnych odtwórców w różnych aranżacjach muzycznych i wersjach językowych.

   

   Wyraża miłość do rodzinnego miasteczka, dumę z jego przeszłości i nawiązując do morskich wypraw jego mieszkańców na morza południowe (jug) głosi, że na powrót każdego z nich w Omiśu czeka sto osób (lipota sto).

  

   Graficznym tłem tej wzruszającej piosenki są fotografie, ukazujące przepiękne widoki miasteczka Omiś, bardzo podobne do polskiego Kazimierza Dolnego, jego krajobrazy, zabytki, fortece i słynny port.    

                 

   Skopiuj ten link i wklej do Google, aby odtworzyć tę piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=kapKFF5FFB4

 

"Ostat cu zaljubljen"

   

   "Ostat cu zaljubljen" (etymologicznie: stałem się zakochany, zakochałem się), to inna słynna chorwacka piosenka, którą wykonuje piosenkarz i radny Dubrovnika Milo Hrnić (ur. w 1950 roku w Dubrovniku).  

 

   Pieśń mówi o miłości do bastionu Słowiańszczyzny, do obiektu militarnego, słynnej twierdzy Dubrovnik, która zasłynęła z tego, że położona jest w niezwykle malowniczym miejscu nad Adriatykiem, a jej potężne kamienne mury powodowały, że nikt w historii przez ponad tysiąc lat tego miasta nie zdobył.    

                                                     

   Nawet w 1991 i 1992 roku nie powiodło się 8-mio miesięczne oblężenie tego zabytkowego miasta przez nowoczesną armię Jugosławii (złożoną głównie ze słynących z zaciekłości żołnierzy z Czarnogóry), dysponującą najnowszą bronią w postaci armat, czołgów i samolotów.    

   

   Także wielka armia tatarska pod wodzą Batu-chana (władcy imperium Złota Orda; wnuka Czyngis-chana), licząca ponad 120 tysięcy doborowych wojowników, która pogromiła całą Europę Wschodnią i Środkową, również Polskę, i która zdobyła setki twierdz (między innymi Kraków i Sandomierz), podeszła w 1242 roku pod miasto Dubrovnik, ale - jak przystało na tatarską strategię - rozważnie zrezygnowała z jego szturmowania. Wodzowie tatarscy uznali, że mogliby zdobyć Dubrovnik, ale będzie to nieopłacalne z powodu spodziewanych ogromnych strat, a ponadto jak na dłoni widzieli z okolicznej góry potężną flotę, stacjonującą w dubrovnickim porcie i gotową w każdej chwili wywieźć mieszkańców miasta.

 

   W nawiązaniu do tego wydarzenia w piosence jako motyw muzyczny wykorzystano tatarskie bębny wojenne. Taki rytm nadawany przez bębny stosowany był w tatarskich armiach w trakcie ich pochodów, dla utrzymania porządku w oddziałach i podtrzymywania ducha walki.    

   

   Wykonawca Milo Hrnić ukazany jest w trakcie śpiewania tej piosenki na tle twierdzy Dubrovnik, która jest słynna na całym świecie, a stanowi jeden z najcenniejszych obiektów Słowiańszczyzny. W piosence jest zresztą wzmianka o tym, że wszyscy Słowianie powinni być dumni z tego przepięknego miejsca i jego szczytnej historii, że wielu z nich chwali cudze, a powinni znać i doceniać swój obiekt, którego nie zdobyła żadna wroga armia.  

                        

   Skopiuj ten link i wklej do Google, aby odtworzyć tę przejmującą słowiańską piosenkę z bębnami tatarskimi:

                                                https://www.youtube.com/watch?v=7B70ju02YdY 

  

"O Marijana" 

  

   Ponadto - dla zachowania nastroju - proponujemy odtworzyć jeszcze jedną piosenkę słowiańską, którą wykonuje wspomniany chorwacki piosenkarz z Dubrovnika Milo Hrnić. Nosi tytuł "O Marijana, sladka mala Marijana" (etymologicznie: O Marijana, słodka mała Marijana) i wyraża  miłość do dziewczyny.

     

   Aby odtworzyć tę piosenkę, wklej do Google hasło: Milo Hrnic - O Marijana.

 

   Piosenka ta, ze względu na charakterystyczną, unikalną melodię i nastrój, zyskała ogromną popularność na całym świecie. Odzwierciedleniem tego są jej liczne głośne wersje w różnych językach, również w języku polskim (choć wersja polska, przygotowana przez słabych artystów, jest bez wątpienia najmniej udana ze wszystkich wersji językowych). 

 

   Teraz proponujemy odtworzyć wersję tej piosenki w bardzo orientalnym języku - japońskim, którą wykonuje najsłynniejsza japońska piosenkarka Mari Amachi (ur. w 1951 roku).

   

   Aby odtworzyć tę piosenkę, wklej do Google hasło: Mari Amachi - O Marijana.

 

  

Uwierz w możliwości !

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
261946