bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

UWAGA: Impreza przełożona

 

Z uwagi na epidemię koronawirusa impreza ta została przełożona na inny termin.

O terminie tym osoby zainteresowane zostaną poinformowane we właściwym czasie. 

 ____________________________________________________________________

 

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów

21 marca 2020 roku w Warszawie

 

   Po uroczystości patriotycznej Bractwa w sobotę 21 marca 2020 roku w siedzibie Bractwa Liderów przy ul. Patriotów 247 w Warszawie Radości odbędzie się Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów, mające charakter sprawozdawczo-wyborczy.

 

   Zgodnie z postanowieniami Statutu (art. 19 pkt 10) i uchwałą Kapituły Głównej Bractwa z 22 lutego 2020 roku delegatami (z prawem do głosowania) na to Walne Zgromadzenie będą tylko Komandorzy Komandorii, którzy reprezentować będą pozostałych członków, skupionych w ich Komandoriach, a także z urzędu wszyscy aktualni członkowie władz naczelnych Bractwa (o ile nie są Komandorami).

 

   Charakter Walnego Zgromadzenia: sprawozdawczo-wyborcze, z przeprowadzeniem wyborów władz naczelnych Bractwa (Kapituły Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego) na kolejną 6-letnią kadencję.

 

   Serdecznie zapraszamy upoważnionych delegatów do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu.

 

____________________________________________________________

 

Treść Uchwały z 22 lutego 2020 roku

Kapituły Głównej w sprawie zwołania

Walnego Zgromadzenia Bractwa Liderów

 

   Na podstawie postanowień art. 19 Statutu Bractwa Liderów Kapituła Główna Bractwa zwołuje Walne Zgromadzenie Bractwa na dzień 21 marca 2020 roku. 

 

   Zgodnie z postanowieniami art. 19 pkt 6 i pkt 8 Statutu Bractwa wyznacza się:

  • I (pierwszy) termin Walnego Zgromadzenia - na godzinę 12:00 w dniu 21 marca 2020 roku,
  • II (drugi) termin - na godz. 13:30 w dniu 21 marca 2020 roku. 

   Miejsce Walnego Zgromadzenia: siedziba Bractwa Liderów przy ul. Patriotów 247 w Warszawie.

 

   Zgodnie z treścią art. 19 pkt 10 Statutu Bractwa, z uwagi na to, że łączna ilość członków Bractwa przekroczyła 100, Walne Zgromadzenie odbędzie się z udziałem delegatów, którymi będą Komandorzy Komandorii (reprezentujący członków Bractwa skupionych w ich Komandoriach) oraz z urzędu wszyscy aktualni członkowie władz naczelnych Bractwa. Delegatami na Walne Zgromadzenie będą Komandorzy Komandorii, według aktualnego stanu na dzień Walnego Zgromadzenia, podanego w wykazie ogłoszonym publicznie w dziale: "Komandorie" na internetowej stronie Bractwa www.bractwolider.org 

 

   Gdyby upoważniony delegat z ważnych przyczyn nie mógł wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, może upoważnić pisemnie innego delegata do reprezentowania go, a także głosowania w jego imieniu na Walnym Zgromadzeniu Bractwa. 

 

   W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział - ale z głosem doradczym, również inni zaproszeni członkowie Bractwa, a także zaproszeni goście.

 

   Upoważnia się Wielkiego Mistrza Bractwa do zawiadomienia delagatów upoważnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu o terminie tego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed dniem jego odbycia się (zgodnie z art. 19 pkt 7 Statutu Bractwa). 

 

   Charakter Walnego Zgromadzenia: sprawozdawczo-wyborcze, z przeprowadzeniem wyborów władz naczelnych Bractwa (Kapituły Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego) na kolejną 6-letnią kadencję. 

  

   Zgodnie z art. 19 pkt 9 Statutu Bractwa Walne Zgromadzenie otworzy i będzie przewodniczył jego obradom (do czasu ewentualnego wyboru innego przewodniczącego obrad) Wielki Mistrz Bractwa. 

 

   Na podstawie art. 19 pkt 3 Statutu Bractwa upoważnia się Wielkiego Mistrza do przedstawienia (rekomendowania) kandydatur do władz naczelnych Bractwa w celu ewentualnego wybrania rekomendowanych osób przez Walne Zgromadzenie. 

 

   Zgodnie z art. 20 pkt 3 Statutu Bractwa wybór władz i podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie dokonywane jest w głosowaniu jawnym, chyba że Zgromadzenie podejmie w tej kwestii inną uchwałę. 

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
309460