bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

PROGRAM

Trzeciej Siły:Dobro Polski

 

   Na Konferencji politycznej, która odbyła się w niedzielę 20 stycznia 2019 roku w Warszawie, powołano oczekiwany ruch polityczny pod nazwą TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI.

 

   Trzecia Siła: Dobro Polski to nowy, rewelacyjny, oczekiwany polski ruch obywatelski, powołany do działalności politycznej dla dobra Polski i narodu polskiego, także dla dobra Twojego i Twojej rodziny.  

 

CELE I PROGRAM RUCHU TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI

 

   Zadaniem tego ruchu jest zorganizowanie narodu polskiego dla zdobycia władzy w wyniku wygrania wyborów parlamentarnych i wprowadzenia zespołu kompleksowych reform w różnych dziedzinach, ukierunkowanych na rzeczywiste dobro Polski i narodu polskiego.

 

   Celem tych reform jest zapewnienie narodowi polskiemu sprawowania rzeczywistej władzy nad swym polskim państwem (państwo polskie i politycy będą służyć narodowi polskiemu, a nie - jak dotychczas - odwrotnie), pełnego bezpieczeństwa, niezależności w kierowaniu swymi losami, zamożności oraz możliwości normalnej egzystencji, a każdemu Polakowi stworzenie jak najlepszych warunków do życia, rozwoju i pracy - dla siebie, dla swej rodziny, dla swej społeczności i dla swego środowiska, w których żyje oraz dla Ojczyzny.

 

PROGRAM SKRÓCONY

(w pełnej wersji przedstawiony jest dalej) 

 

   Do tych planowanych przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski refom należą między innymi:

 1. Wprowadzenie JEDNOLITEGO PODATKU DOCHODOWEGO W WYSOKOŚCI 10 %, z równoczesnym zniesieniem niemal wszystkich innych podatków oraz progów podatkowych i kwot zwolnionych od podatku, a także całkowitym zniesieniem podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz od emerytur, rent i zasiłków - celem jest doprowadzenie do zwiększenia zamożności Polaków, pobudzanie inicjatywy oraz chęci do pracy i działalności gospodarczej, pobudzenie rozwoju gospodarczego kraju, ograniczenie oszustw i kombinacji, oraz zwiększanie zaufania obywateli do państwa, które nie będzie ich oszukiwać, okradać i łupić.
 2. Wprowadzenie zakazu stosowania lichwy i pożyczania na procent - banki będą prowadzić obsługę rachunków obywateli i firm oraz obsługę kredytową: udzielać pożyczek na różne cele, zwłaszcza na działalność gospodarczą, na zakup auta, mieszkania lub budowę domu, ale bez łupienia obywateli za pośrednictwem odsetek - celem jest wzrost zamożności Polaków oraz ograniczenie bandytyzmu finansowego i oszukańczego kreowania pieniędzy z pieniędzy. Z tytułu likwidacji lichwy w rękach polskiego społeczeństwa znajdzie się ogromna kwota (obecnie kradziona narodowi pod postacią odsetek i odsetek od odsetek), która przeznaczona na popyt (towarów i usług) nie tylko podniesie zamożność rodzin i ich zdolność do zaspokajania swych potrzeb, ale będzie także potężną siłą napędową dla polskiej gospodarki. Dzięki temu również zostaną odblokowane zatory płatnicze (aktualnie średnie opóźnienie płatności wynosi ponad 3 miesiące), które obecnie kosztują około 6 % PKB, a dla przedsiębiorców i społeczeństwa polskiego są stałym źródłem depresji i marazmu gospodarczego. 
 3. Wprowadzenie pełnej transparentności wynagrodzeń - obowiązku podawania na specjalnie utrzymywanych przez każdą instytucję stronach internetowych wykazu wszystkich osób, otrzymujących wynagrodzenia ze środków państwowych (między innymi prezydenta, posłów, senatorów, ministrów, wszystkich urzędników i pracowników wszelkich urzędów, także Urzędów Gmin i instytucji państwowych oraz spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych, jak również instytucji wymiaru sprawiedliwości - sądów i prokuratur), zakresu ich obowiązków i ujawnianiu na niej na bieżąco, zaraz po ich wypłaceniu, wysokości wypłacanych im wynagrodzeń - w celu ograniczenia patologii, nepotyzmu, kradzieży i trwonienia przez "polityków" pieniędzy państwowych oraz zapewnienia narodowi polskiemu niezbędnej kontroli nad tymi kwestiami.
 4. Wprowadzenie ustroju państwa podobnego, jaki obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa - celem jest eliminacja wielu patologii ustrojowych i zapewnienie w miarę normalnej działalnosci państwa (które nie może być "kamieni kupą" - jak pogardliwie określają nasze państwo obecni "politycy").
 5. Przeprowadzenie kompleksowej reformy zarządzania państwem - zlikwidowane zostaną samorządy (jako zbyt kosztochłonna i mało efektywna forma zarządzania oraz generująca patologie polityczne - trwonienie pieniędzy, korupcję, warcholstwo i bezkarność, będąc swoistą przechowalnią "polityków" i ich krewnych oraz znajomych - radnych bezradnych) oraz wprowadzony zostanie prosty i jednolity sposób zarządzania (za pośrednictwem Wojewodów, Starostów i Wójtów) - skuteczny, nisko kosztowny i zapewniający bezpośrednią oraz osobistą odpowiedzialność za decyzje szkodliwe dla Polski i narodu polskiego. W związku z tym zlikwidowane zostaną takie twory, generujące koszty, jak: Sejmik Województwa, Marszałek Województwa, Zarząd Województwa, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Rada Gminy, Zarząd Gminy.
 6. Wprowadzenie ustroju wymiaru sprawiedliwości w podobnej postaci, w jakiej obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa (wybór i odwoływanie sędziów Sądów Powiatowych przez mieszkańców powiatu, a wyższych instancji - przez prezydenta: wydawanie wyroków przez sędziów na podstawie werdyktu Ławy Przysięgłych) - celem jest eliminacja patologii sądowniczych: korupcji, stronniczości i bezkarności sędziów oraz zapewnienie narodowi polskiemu kontroli nad działalnością sądów.
 7. Wprowadzony zostanie obowiązek zapisywania - rejestracji (obrazu i dźwięku) każdej rozprawy i każdego posiedzenia sądu oraz obowiązek publikacji (na specjalnie utworzonych do tego celu stronach sądów) pełnej treści każdego wyroku i postanowienia oraz protokołu każdej rozprawy sądowej, a także każdej opinii biegłego sądowego, jak również każdego postanowienia prokuratora - celem jest ograniczenie patologii: korupcji, stronniczości i bezkarności oraz zapewnienie narodowi polskiemu niezbędnej kontroli nad działalnością sędziów, biegłych sądowych i prokuratorów.
 8. Zniesienie immunitetu posłów, senatorów i sędziów - jako niezgodnego z zasadą równości obywateli oraz źródło wynaturzeń, stronniczości i bezkarności.
 9. W przypadku skazania funkcjonariusza państwowego, między innymi prezydenta, ministra, posła, senatora, wojewody, starosty, wójta, sędziego, prokuratora - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że funkcjonariusz państwowy ma być wzorem uczciwości oraz w celu ograniczenia bezkarności i patologii w działalności politycznej.
 10. Wprowadzenie możliwości posiadania i używania broni palnej w identycznej postaci, w jakiej obowiązuje w USA, gdzie zostało to sprawdzone w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa - celem jest ograniczenie bezkarności przestępców i zwiększenie bezpieczeństwa Polaków.
 11. Prowadzenie przez państwo polskie (między innymi poprzez finansowanie obywatelom - dla dobra państwa i narodu polskiego) powszechnej akcji montowania własnych źródeł energii elektrycznej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych na budynkach i w innych miejscach - w celu zapewnienia każdemu gospodarstwu domowemu prawie bezpłatnej energii elektrycznej, odnawialnej i ekologicznej, używanej do celów kuchennych i ogrzewania, co ograniczy zanieczyszczenie środowiska i znacząco obniży koszty ogrzewania, a nawet będzie dodatkowym źródłem dochodów obywateli (poprzez sprzedaż nadwyżek energii do ogólnej sieci energetycznej).
 12. Prowadzenie przez państwo polskie polityki zapewniającej niemal pełne przejście na powszechne korzystanie z energii elektrycznej jako energii najtańszej i ekologicznej - poprzez powszechne instalowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej: kolektorów słonecznych, wiatraków, elektrowni wodnych oraz elektrowni pływowych (nadbrzeżnych, przybrzeżnych i morskich) - zapewnienie w ten sposób bezpieczeństwa energetycznego: uniezależnienia od dostaw energii z daleka, z dużych elektrowni (zwykle węglowych i atomowych - nieekologicznych i niebezpiecznych w razie awarii) i z zagranicy, mającego wielkie znaczenie w przypadku katastrof i ewentualnych zagrożeń wojennych. 
 13. Polityka rolna: wprowadzenie wysokich ceł na sprowadzane z innych krajów płody rolne i produkty spożywcze, którt są lub mogą być wytwarzane w Polsce
 14. Wyposażenie całego społeczeństwa polskiego w broń w identycznej postaci, jaka obowiązuje i została sprawdzona w kilkusetletniej historii Szwajcarii - celem jest zwiększenie bezpieczeństwa narodu polskiego i przygotowanie go do odparcia ewentualnego najazdu oraz znaczące podniesienie stopnia obronności Polski. 
 15. Wyposażenie wszystkich rodzin i każdego Polaka - na koszt państwa - w sprzęt niezbędny do obrony i ochrony w razie ataku chemicznego i biologicznego oraz katastrof ekologicznych. Ten sprzęt to między innymi: kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, ubiory chroniące przed promieniowaniem i zagrożeniem chemicznym oraz biologicznym, sprzęt opatrunkowy, środki i leki zmniejszające następstwa promieniowania. 
 16. Wprowadzenie zakazu udziału polskich żołnierzy w interwencjach militarnych poza obszarem Polski (na wzór Niemiec i Japonii) - celem jest eliminacja wykorzystywania polskich żołnierzy do realizacji obcych interesów i przywrócenie im honoru (służba tylko narodowi polskiemu i w dobrych celach).
 17. Wyprowadzenie z Polski wszelkich obcych wojsk i wprowadzenie zakazu obecności na polskim terytorium (na wzór Szwajcarii) wszelkich obcych żołnierzy (z wyjątkiem zaproszonych na uroczystości i defilady).
 18. W polityce zagranicznej Polska utrzymywać będzie przyjazne stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne z każdym państwem zainteresowanym współpracą owocną i korzystną dla obu stron.
 19. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody poniesione w czasie II wojny światowej przez Polskę (państwo polskie) i naród polski wskutek działań innych państw i narodów, ich żołnierzy i przedstawicieli oraz domaganie się wypłacenia tych odszkodowań - celem przywrócenia niezbędnej sprawiedliwości i rekompensaty dla narodu polskiego, który w czasie wojny poniósł najwyższe straty (ludzkie i materialne) spośród wszystkich narodów i to nie z własnej winy. 
 20. Realne popieranie innowacyjności przez polskie państwo - wypłacanie stosownych nagród za wynalazki, wnioski racjonalizatorskie i pomysły innowacyjne oraz finansowanie ich wdrażania, o ile będą korzystne dla Polski i narodu polskiego.
 21. Zreformowanie szkolnictwa ukierunkowane na wzrost patriotyzmu, poczucia godności narodowej oraz naukę realnych umiejętności radzenia sobie w życiu - praktyczne przysposobienie do życia i współżycia w rodzinie, społeczeństwie i w państwie, znajomość dobra i zła, tego co dobre i złe dla Polski i narodu polskiego, przepisów i zasad obowiązującyh w Polsce i w innych krajach, a także zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach (eliminacja nauki wiadomości nieużytecznych lub mało użytecznych - na rzecz w pełni użytecznych).     

   To tylko niektóre z reform planowanych przez nasz ruch. Pełne informacje o tych reformach znajdują się w dalszej części niniejszego tekstu.   

 

   Po wygraniu wyborów parlamentarnych i wprowadzeniu przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski tych kompleksowych reform całkowitemu pozytywnemu przeobrażeniu ulegnie układ państwo - naród: państwo polskie jako organizacja będzie służyć narodowi polskiemu, a nie - jak dotychczas - że to naród polski służy państwu i politykom, a dokładnie "trzymającej władzę" niewielkiej klasie gangsterów politycznych z różnych partii do jego okradania i korzystania z jego pracy i bogactw.  

 

 

   Program ruchu Trzecia Siła zawarty jest w jego nazwie: Dobro Polski i równocześnie wynika z tej nazwy.

 

   Kolejne punkty tego Programu ogłaszane są - podawane do wiadomości publicznej na tej stronie internetowej i w tym tekście pt. PROGRAM Trzeciej Siły: Dobro Polski.

 

   Jak w każdym ruchu politycznym Program ten zawiera rozwiązania, które Trzecia Siła: Dobro Polski zamierza wprowadzić i naprawdę wprowadzi w Polsce po zdobyciu władzy w wyniku wygrania wyborów parlamentarnych.

 

   Każdy punkt tego Programu ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski zawiera rozwiązania, które mają na celu maksymalne ulepszenie mechanizmów we wszystkich dziedzinach w naszym kraju - Polsce, tak aby naród polski jako zbiorowisko i każdy obywatel Polski jako pojedyncza osoba miał jak najlepsze warunki życia, rozwoju oraz pracy - dla siebie, dla swej rodziny, dla społeczności i dla środowiska, w którym żyje oraz dla Ojczyzny.

 

   Kolejne punkty Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski są przyjmowane i poprawiane w następujący sposób:

 1. najpierw kwestia przyjęcia proponowanych rozwiązań w określonej dziedzinie podawana jest do wiadomości wszystkich członków Trzeciej Siły z informacją, że rozpatrywana będzie na wyznaczonej w Warszawie Konferencji programowej,
 2. na Konferencję członkowie Trzeciej Siły mają prawo przygotować referat, przedstawiając w nim swój punkt widzenia na tę kwestię i ewentualne propozycje,
 3. w Konferencji, na której rozpatrywana jest dana kwestia, oprócz autorów referatów mogą wziąć udział z głosem doradczym inni członkowie Trzeciej Siły,
 4. po rozpatrzeniu tej kwestii (za pośrednictwem referatów oraz dyskusji) podejmowana jest konkretna decyzja w postaci przyjęcia danego rozwiązania jako punkt Programu Trzeciej Siły. 

   Zgodnie z nazwą ruchu Trzecia Siła: DOBRO POLSKI oraz jej hasłem: "Dobro Polski - celem najwyższym" w przedstawionym wyżej procesie przyjmowania danego rozwiązania - punktu Programu wysiłek wszystkich uczestników tego procesu, ich myślenie i wypowiedzi, także w dyskusjach, ukierunkowane są wyłącznie na to, co jest dobre dla Polski i narodu polskiego.

 

   Najlepszym dowodem na to, że działanie ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski jest rzeczywiście ukierunkowane na dobro Polski i narodu polskiego, jest wstępne przyjęcie pierwszego i najważniejszego punktu Programu Trzeciej Siły:

 • wprowadzenie w Polsce przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski po zdobyciu władzy w wyniku wyborów - JEDNOLITEGO PODATKU DOCHODOWEGO W WYSOKOŚCI 10 %, z równoczesnym zniesieniem niemal wszystkich innych podatków oraz progów podatkowych i kwot zwolnionych od podatku, a także całkowitym zniesieniem podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz od emerytur, rent i zasiłków. 

   Rozwiązanie to, jego założenia, argumenty za - plusy oraz przeciwwskazania są przedstawione szczegółowo na tej stronie internetowej w zakładce: Rewelacyjny punkt pierwszy Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski - wprowadzenie jednolitego podatku 10 %

 

   Nie podlega dyskusji fakt, że ruch polityczny, który odważył się na przyjęcie jako punkt pierwszy swego Programu tak przełomowej reformy podatkowej, która dotyka i interesuje wszystkich obywateli: wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % - WYGRA WYBORY, a jeśli faktycznie zrealizuje taką reformę i trwale przyczyni się do wzrostu zamożności obywateli i tym samym całego narodu oraz w następstwie do rozwoju gospodarczego kraju - utrzyma władzę przez długi czas.

 

   W przeciwieństwie do innych ruchów politycznych, które przed wyborami obiecują różne rzeczy, a potem po wygraniu wyborów - jak wskazują niezbite fakty - zawsze zapominają o nich lub wycofują się z nich, nasz ruch Trzecia Siła: Dobro Polski ma zamiar faktycznie i rzeczywiście wprowadzić w naszym kraju cały szereg reform - rozwiązań służących faktycznemu, a nie pozornemu dobru Polski i narodu polskiego.

   

   Jedną z najważniejszych z tych reform, którą zapowiadamy i naprawdę ją zrealizujemy po wygraniu wyborów, jest wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % ! 

 

PROGRAM

Trzeciej Siły: Dobro Polski

 

zawierający w punktach rozwiązania, które Trzecia Siła: Dobro Polski

zamierza wprowadzić i naprawdę wprowadzi w naszym kraju

po wygraniu wyborów parlamentarnych - dla dobra Polski i narodu polskiego:

 

  

Punkt 1:

  

PRZEŁOMOWA I KOMPLEKSOWA REFORMA PODATKOWA

wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % i rozwiązań pochodnych:  

 1. Wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego w wysokości 10 % - w celu zwiększenia zamożności obywateli i całego narodu polskiego oraz pobudzenia rozwoju gospodarczego kraju; 
 2. Równoczesne zniesienie niemal wszystkich innych podatków, także VAT, jak również podatków i obciążeń "ukrytych" - w celu jak wyżej; 
 3. Zniesienie progów podatkowych - jako formy niesprawiedliwego i nierównego traktowania obywateli
 4. Zniesienie kwot wolnych od podatku - jako patologicznej formy zachęcania obywateli do ograniczania swych dochodów, do powstrzymywania się przed większą lub bardziej wydajną pracą, powodującej ubożenie rodzin i mającej destrukcyjny wpływ psychologiczny na obywateli i społeczeństwo; 
 5. Likwidacja podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej - jako oczywistego nonsensu w postaci wypłacania przez państwo wynagrodzeń, aby następnie część z nich ściągać w postaci podatku
 6. Likwidacja podatków od emerytur, rent i zasiłków - z przyczyn jak wyżej.

    Uzasadnienie: ta reforma podatkowa i jej założenia wymienione w podpunktach wyżej, argumenty za - plusy oraz przeciwwskazania są szczegółowo przedstawione na tej stronie internetowej w zakładce: Rewelacyjny punkt pierwszy Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski - wprowadzenie jednolitego podatku 10 % .    

 

 

 

INNE PUNKTY PROGRAMU

TRZECIEJ SIŁY: DOBRO POLSKI

przyjęte wstępnie - będą poddawane analizie i dyskusji

na konferencjach programowych w Warszawie 

 

Punkt 2:

 

OGRANICZANIE WYDATKÓW PAŃSTWA 

 1. Wydatki państwa zostaną znacznie zmniejszone z powodu:                                                  a) wprowadzenia reformy podatkowej w postaci jednolitego podatku 10 % i rozwiązań pochodnych;   b) ograniczenia liczby funkcjonariuszy państwowych - likwidacji funkcji Premiera, znaczącego zmniejszenia liczby posłów i senatorów, likwidacji funkcji Marszałka Województwa, Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu, Zarządu Gminy itp.;   c) likwidacji funkcji radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych;   d) ograniczenia liczby urzędników państwowych oraz pracowników instytucji państwowych, zwłaszcza Urzędów Skarbowych;   e) znaczącego ograniczenia biurokracji, między innymi z powodu wprowadzenia jednego wzoru deklaracji podatkowej i jednego wzoru faktury.
 2. Wprowadzony zostanie zakaz jakiegokolwiek finansowania ze środków państwowych partii politycznych oraz związków wyznaniowych, a ponadto wszelkich stowarzyszeń i organizacji, także sportowych, jak również wszelkich organizacji, placówek i mediów mniejszości narodowych.

Punkt 3:

 

OBRÓT GOSPODARCZY I PODMIOTY GOSPODARCZE 

 1. Dopuszczenie do działalności tylko dwóch rodzajów spółek - spółek cywilnych i spółek akcyjnych. 
 2. Likwidacja wszelkich innych rodzajów spółek (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, handlowych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, europejskich itd.) i uznanie ich za płaszczyzny do manipulacji i unikania odpowiedzialności za podejmowane działania gospodarcze.
 3. Likwidacja wszelkich fundacji - jako płaszczyzn do manipulacji finansowych.
 4. Dopuszczenie do działalności tylko jednego rodzaju stowarzyszenia - stowarzyszenia zarejestrowanego.
 5. Przypisanie przywilejów stowarzyszenia wyższej użyteczności i fundacji każdemu stowarzyszeniu zarejestrowanemu. 
 6. Wprowadzenie opodatkowania obrotowego dla wszelkich supermarketów, takiego samego jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych - zgodnie z zasadą równości podmiotów gospodarczych.
 7. Wprowadzenie jednego rodzaju faktury oraz obowiązku wystawiania jej ze stemplem wystawcy oraz oryginalnym podpisem, a także podpisem odbiorcy faktury.
 8. Wprowadzenie wysokich kar za fałszerstwa w zakresie wystawiania faktur oraz ich rozliczania. 
 9. Wprowadzenie wysokich ceł na sprowadzane z innych krajów surowce, które są dostępne w Polsce, a także na produkty, które są lub mogą być wytwarzane w Polsce.
 10. Zniesienie zakazu pracy w niedziele - jako sprzecznej z zasadami wolności i równego traktowania obywateli i podmiotów gospodarczych.

Punkt 4:

 

FINANSE, BANKOWOŚĆ I KWESTIE POCHODNE 

 1. Wprowadzony zostanie zakaz stosowania lichwy i pożyczania na procent. Z tytułu likwidacji lichwy w rękach polskiego społeczeństwa znajdzie sie ogromna kwota (obecnie kradziona narodowi pod postacią odsetek i odsetek od odsetek), która przeznaczona na popyt (towarów i usług) nie tylko podniesie zamożność rodzin i ich zdolność do zaspokajania swych potrzeb, ale będzie także potężną siłą napędową dla polskiej gospodarki. Dzięki temu również zostaną odblokowane zatory płatnicze (aktualnie średnie opóźnienie płatności wynosi ponad 3 miesiące), które obecnie kosztują około 6 % PKB, a dla przedsiębiorców i społeczeństwa polskiego są stałym źródłem depresji i marazmu gospodarczego.
 2. Wprowadzony zostanie zakaz działalności wszelkich podmiotów zajmujących się obracaniem pieniędzmi w celu osiągania zysków z tego procederu (między innymi różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów).
 3. Narodowy Bank Polski zajmował się będzie wykonywaniem zadań, zleconych przez państwo w zakresie polityki monetarnej i emisji pieniądza.
 4. Obsługę bankową w Polsce prowadzić będzie tylko kilka specjalnie powołanych do tego celu banków, będących własnością państwa.
 5. Banki służyć będą wyłącznie do obsługi rachunków obywateli i firm oraz do obsługi kredytowej - bez możliwości stosowania lichwy.
 6. Wprowadzenie obowiązku podawania na specjalnie utrzymywanych przez każdą instytucję stronach internetowych wykazu wszystkich osób, otrzymujących wynagrodzenia ze środków państwowych (między innymi prezydenta, posłów, senatorów, ministrów, wszystkich urzędników i pracowników wszelkich urzędów - także Urzędów Gmin i instytucji państwowych oraz spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości - sądów i prokuratur), zakresu ich obowiązków i ujawnianiu na niej na bieżąco, zaraz po ich wypłaceniu, wysokości wypłacanych im wynagrodzeń - w celu zapewnienia społeczeństwu kontroli nad tymi kwestiami.
 7. Wprowadzenie obowiązku podawania na tych samych stronach internetowych deklaracji podatkowych ujawniających wszelkie dochody i majątek wymienionych wyżej osób otrzymujących wynagrodzenia ze środków państwowych, a także członków ich najbliższej rodziny: małżonków (także pozostających w separacji lub po rozwodzie), dzieci, rodziców i wnuków - w celu zapewnienia społeczeństwu kontroli nad tymi kwestiami.

Punkt 5:

 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

 1. Wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz zakupu ziemi, w tym ziemi uprawnej, lasów, pastwisk, nieużytków oraz terenów pod zabudowę przez osoby nie będące obywatelami Polski.
 2. Wywłaszczone zostaną wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek ziemię i tereny w Polsce, a nie są obywatelami Polski lub obywatelstwo polskie utracą.
 3. Cudzoziemiec lub osoba innej narodowości niż polska będzie mógł zakupić ziemię pod warunkiem uzyskania obywatelstwa polskiego.
 4. Wprowadzony zostanie zakaz posiadania przez jednego właściciela większego obszaru ziemi uprawnej jak 100 ha i większego obszaru lasów jak 100 ha.
 5. Wprowadzone zostaną wysokie cła na sprowadzane z innych krajów płody rolne i produkty spożywcze, które mogą być wytwarzane w Polsce.
 6. Popieranie przez państwo - poprzez usuwanie barier biurokratycznych i pomoc finansową - kontraktacji płodów rolnych oraz firm, zajmujących się skupem (szczególnie w ramach kontraktacji) i przetwarzaniem płodów rolnych, a także ich sprzedażą na rynku wewnętrznym (zwłaszcza regionalnym) i na rynkach innych krajów.

Punkt 6:

 

POLITYKA SOCJALNA 

 1. Utrzymanie dotychczasowych zasad 500+, ale z wyłączeniem osób, które nie są obywatelami Polski.
 2. Dla młodych małżeństw stosowane będą dogodne kredyty (nieoprocentowane) na zakup mieszkania.
 3. Osoby bezdomne, o niskiej zaradności oraz niepełnosprawne umieszczane będą (o ile rodzina nie będzie w stanie zapewnić podobnych warunków) w ośrodkach, w których zapewnione będą mieć stosowne warunki życia i opieki medycznej, a także możliwość użytecznej pracy dla siebie i społeczeństwa, zgodnej z ich możliwościami w tym zakresie.  

Punkt 7:

 

SŁŻBA ZDROWIA 

 1. Utrzymywany będzie ze środków państwowych w każdym powiecie szpital powiatowy z co najmniej dwoma oddziałami: Oddział Intenstywnej Opieki Medycznej i Oddział Kardiologii.
 2. Utrzymywany będzie ze środków państwowych w każdym województwie co najmniej jeden szpital wojewódzki, prowadzący wszystkie oddziały (o wszelkich specjalnościach).

 Punkt 8:

 

KWESTIE USTROJU PAŃSTWA 

 1. Wprowadzony zostanie - poprzez uchwalenie nowej Konstytucji Polski - ustrój państwa identyczny, jaki obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa.
 2. Liczba posłów i senatorów zostanie mocno ograniczona - będzie odpowiednia do liczby mieszkańców na wzór USA.
 3. Zniesiony zostanie immunitet posłów i senatorów - jako niezgodny z zasadą równości wszystkich obywateli.
 4. Zniesione zostanie finansowanie ze środków państwa biur poselskich i senatorskich. Biuro takie będzie mógł utrzymywać poseł i senator z własnych środków.
 5. W związku z tą zmianą ustroju państwa zlikwidowana zostanie funkcja Premiera jako zbędna, gdyż jego kompetencje przejmie Prezydent. 
 6. Zlikwidowana zostanie patologia polityczna w postaci obecnie istniejącej dwuwładzy: ministrów rządowych i ministrów prezydenckich - na rzecz jednolitej formy zarządzania resortami przez ministrów rządowych, powoływanych przez Prezydenta.
 7. Prezydent będzie powoływał ministrów jako urzędników wykonujących jego polecenia w zakresie kierowania resortami (na wzór USA). 
 8. Zlikwidowane zostaną samorządy (jako zbyt kosztochłonna i mało efektywna forma zarządzania oraz generująca patologie polityczne będąc swoistą przechowalnią "polityków" - radnych bezradnych) oraz wprowadzony zostanie prosty i jednolity sposób zarządzania - skuteczny, nisko kosztowny i zapewniający bezpośrednią oraz osobistą odpowiedzialność za decyzje szkodliwe dla Polski i narodu polskiego. W związku z tym zlikwidowane zostaną takie twory, jak: Sejmik Województwa, Zarząd Województwa, Marszałek Województwa oraz Urząd Marszałkowski, Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, Rada Gminy i Zarząd Gminy.
 9. Województwem zarządzał będzie i odpowiadał będzie za to jednoosobowo Wojewoda, powoływany przez Prezydenta na wniosek Ministra Administracji. 
 10. Powiatem zarządzał będzie jednoosobowo i odpowiadał będzie za to jednoosobowo Starosta, powoływany przez Ministra Administracji, ale na wniosek Wojewody.
 11. Gminą zarządzał będzie jednoosobowo i odpowiadał będzie za to jednoosobowo Wójt, powoływany przez Wojewodę, ale na wniosek Starosty.
 12. Zlikwidowane zostaną nazwy: Prezydent Miasta oraz Burmistrz - na rzecz jednolitych określeń: Starosta i Wójt.
 13. Urzędami, umożliwiającymi wykonywanie zadań Wojewodzie, Staroście i Wójtowi będą: Urząd Wojewódzki, Starostwo i Urząd Gminy.
 14. Wszystkich pracowników Urzędu Wojewódzkiego powoływał będzie Minister Administracji, ale na wniosek Wojewody.
 15. Wszystkich pracowników Starostwa powoływał będzie Wojewoda, ale na wniosek Starosty.
 16. Wszystkich pracowników Urzędu Gminy powoływał będzie Starosta, ale na wniosek Wójta.
 17. Uporządkowana zostanie sprawa funkcjonowania dużych miast zgodnie z zasadami logiki, potrzebami i oczekiwaniami społecznymi - poprzez przyznanie z tytułu liczby mieszkańców Warszawie i kilku innym największym miastom (między innymi: Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Poznań) statusu województwa, ich dzielnicom - statusu powiatów, a osiedlom - statusu gmin. Przyznanie z tych samych powodów mniejszym miastom statusu powiatów, a ich osiedlom - statusu gmin.

 Punkt 9:

 

POLITYKA WOBEC POLITYKÓW i URZĘDNIKÓW 

 1. Wprowadzony zostanie obowiązek okresowego wykonywania badań psychiatrycznych dla wszystkich osób zajmujących się polityką, zwłaszcza dla kandydatów na jakiekolwiek funkcje z wyboru (prezydenta, posłów, senatorów) i mianowania (ministrów, wojewodów, starostów, wójtów) oraz urzędników państwowych.
 2. W przypadku skazania funkcjonariusza państwowego, między innymi prezydenta, ministra, posła, senatora, wojewody, starosty, wójta, sędziego, prokuratora - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że funkcjonariusz państwowy ma być wzorem uczciwości. 

Punkt 10:

 

OGRANICZANIE BIUROKRACJI 

 1. Prowadzona będzie intensywna działalność, mająca na celu stopniowe ograniczanie biurokracji. 
 2. W tym celu wprowadzony zostanie jako obowiązujący tylko jeden wzór deklaracji podatkowej, wspólnej dla pracowników i firm.
 3. Ponadto wprowadzony zostanie jako obowiązujący tylko jeden wzór faktury.
 4. Wprowadzone zostaną jako obowiązujące tylko dwa wzory kwestionariuszy w Krajowym Rejestrze Sądowym: 1. dla stowarzyszeń; 2. dla spółek akcyjnych (zamiast obecnie obowiązujących kilkudziesięciu).
 5. Liczba pracowników Urzędów Skarbowych i Krajowego Rejestru Sądowego zostanie zmniejszona aż o 80 % (z powodu wprowadzenia jednolitego podatku 10 % oraz jednego wzoru deklaracji podatkowej, jednego wzoru faktury i dwóch wzorów kwestionariuszy KRS).

 Punkt 11:

 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 

 1. Wprowadzony zostanie ustrój wymiaru sprawiedliwości w podobnej postaci, w jakiej obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa (między innymi wybór i odwoływanie sędziów Sądów Powiatowych przez mieszkańców powiatu, a wyższych instancji - przez Prezydenta; wydawanie wyroków przez sędziów na podstawie werdyktu Ławy Przysięgłych) - w celu eliminacji patologii sądowniczych: korupcji, stronniczości i bezkarności sędziów oraz zapewnienie narodowi polskiemu kontroli nad działalnością sędziów.
 2. Liczba i nazewnictwo sądów zostaną przystosowane do podziału administracyjnego kraju poprzez likwidację Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych na rzecz Sądów Powiatowych i Sądów Wojewódzkich.
 3. Zlikwidowane zostaną Sądy Administracyjne oraz Sądy Grodzkie, a ich zadania przekazane zostaną utworzonym w sądach powszechnych Wydziałom Administracyjnym i Wydziałom Wykroczeń. 
 4. Zniesiony zostanie immunitet sędziów i prokuratorów - jako niezgodny z zasadą równości wszystkich obywateli i źródło bezkarności sędziów i prokuratorów, generujące kolejne patologie w postaci korupcji, nepotyzmu i orzekania niezgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 5. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski zostanie przeprowadzona powszechna weryfikacja pracowników wymiaru sprawiedliwości (zwłaszcza sędziów, prokuratorów i biegłych sądowych) pod kątem ich dotychczasowej działalności i przydatności do dalszej pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia wydania przez jakiegokolwiek sędziego niesprawiedliwego wyroku, a przez jakiegokolwiek prokuratora  niewłaściwej decyzji lub działania przez nich na szkodę wymiaru sprawiedliwości i na szkodę narodu polskiego - zostanie on za to pociągnięty do odpowiedzialności karnej i materialnej.
 7. W przypadku stwierdzenia wydania przez jakiegokolwiek biegłego sądowego nierzetelnej opinii lub działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości i na szkodę narodu polskiego - zostanie on za to pociągnięty do odpowiedzialności karnej i materialnej.
 8. Wprowadzony zostanie obowiązek zapisywania - rejestracji (obrazu i głosu) i publikacji w charakterze filmów na specjalnie utworzonych w tym celu stronach sądów każdej rozprawy i każdego posiedzenia sądu - w celu zapewnienia społeczeństwu polskiemu pełnej transparentności działania wymiaru sprawiedliwości i niezbędnej kontroli działalności sądów.
 9. Wprowadzony zostanie obowiązek publikacji na specjalnie utworzonych do tego celu stronach sądów pełnej treści każdego wyroku i postanowienia oraz protokołu każdej rozprawy sądowej, a także treści każdej opinii biegłego sądowego, jak również każdego postanowienia prokuratora, w celu ograniczenia patologii: korupcji, stronniczości i bezkarności oraz zapewnienie społeczeństwu polskiemu niezbędnej kontroli działalności sędziów, biegłych sądowych i prokuratorów. 
 10. Wprowadzony zostanie obowiązek okresowego wykonywania badań psychiatrycznych dla wszystkich sędziów, prokuratorów i biegłych sądowych.
 11. W przypadku skazania sędziego, prokuratora lub biegłego sądowego - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że sędzia, prokurator i biegły sądowy mają być wzorem uczciwości.
 12. Wprowadzony zostanie obowiązek utrzymywania się więźnia i aresztowanego z własnej pracy. W tym celu więzienia i areszty zostaną przystosowane do wykonywania przez każdego więźnia i aresztowanego pracy użytecznej dla siebie i społeczeństwa.
 13. Wprowadzony zostanie obowiązek noszenia przez każdego więźnia i aresztowanego opaski elektronicznej, umożliwiającej monitorowanie miejsca jego pobytu oraz stanu jego zdrowia. 
 14. Wprowadzony zostanie obowiązek zapisywania (w celu ograniczenia manipulacji i przekłamań) w protokołach z rozpraw sądowych, a także w protokołach przesłuchań przez prokuratora i funkcjonariusza Policji nie tylko zeznań przesłuchiwanego, ale również dosłownej treści pytań - jak to obowiązuje w każdym normalnym kraju, także w II RP.
 15. Zlikwidowane zostanie uprzywilejowane traktowanie popełnienia czynu karalnego pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i środków psychotropowych, jak również pod wpływem lub wskutek zaburzeń umysłowych, a także przez osoby niepełnoletnie.
 16. Zlikwidowane zostanie przedawnienie jako sprzeczne z logiką i poczuciem sprawiedliwości.  

Punkt 12:

 

POLITYKA ENERGETYCZNA 

 1. Utrzymywanie i rozwój wydobycia surowców energetycznych: węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, ropy  naftowej i gazu ziemnego - o ile będzie to opłacalne i korzystne dla Polski i narodu polskiego. 
 2. Stworzenie dogodnych warunków do wykorzystywania na coraz większą skalę odnawialnych źródeł energii:   a) likwidacja wszelkich podatków oraz utrudnień biurokratycznych związanych z instalowaniem przez firmy i osoby prywatne urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza wiatraków i elektrowni wodnych;   b) wprowadzenie obowiązku instalowania kolektorów słonecznych na dachach wszystkich urzędów i instytucji państwowych - o ile warunki na to pozwalają;   c) instalowanie paneli fotowoltaicznych, wiatraków, elektrowni wodnych oraz elektrowni fal morskich (nadbrzeżnych, przybrzeżnych i morskich) we wszystkich dogodnych do tego miejscach - przez specjalnie do tego powołane instytucje państwowe;   d) inicjowanie przez urzędy państwowe i finansowanie ze środków państwowych instalowania urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza paneli fotowolaticznych - jako pomoc państwa w tym zakresie dla osób fizycznych i firm.
 3. Budowa i utrzymywanie dużych elektrowni (wodnych, morskich i zespołów wiatraków) w celu pozyskiwania energii elektrycznej głównie na potrzeby dużych podmiotów gospodarczych (przemysłowych).
 4. Jak najszybsze doprowadzenie do sytuacji, aby każde gospodarstwo rolne, każdy dom i każdy budynek (dotyczy to także bloków mieszkalnych) mogły utrzymywać się w zakresie poboru energii elektrycznej - z własnych źródeł tej energii (zwłaszcza z paneli fotowoltaicznych i wiatraków) lub dodatkowo tej energii czerpanej z podobnych źródeł instalowanych w najbliższej okolicy. Zapewni to nie tylko energię niemal bezpłatną (w przypadku jej czerpania z własnego źródła), ale także niezbędne bezpieczeństwo (niezależność od dostawców zewnętrznych, katastrof i ewentualnych zagrożeń wojennych) - uniezależnienie od dostaw tej energii z daleka, z dużych elektrowni i z zagranicy.
 5. Zapewnienie możliwości przekazywania odpłatnie (bez opodatkowania) nadmiaru energii elektrycznej do ogólnokrajowej sieci przez te podmioty (np. gospodarstwa domowe, urzędy, firmy), które pozyskiwać będą z własnych źródeł (np. kolektorów słonecznych i wiatraków) energię w ilościach przekraczających ich potrzeby.
 6. Jak najszybsze doprowadzenie do sytuacji, aby we wszystkich mieszkaniach i domach stosowano tylko energię elektryczną (zamiast pochodzącej ze spalania gazu, węgla i innych materiałów nieodnawialnych oraz zanieczyszczających środowisko) do ogrzewania (za pomocą kaloryferów elektrycznych) i celów kuchennych (za pomocą kuchni elektrycznych), a nie - jak obecnie - tylko do oświetlenia i funkcjonowania sprzętów, np. AGD. Możliwe to będzie po uzyskaniu niezależności energetycznej i niskich kosztów energii elektrycznej wskutek powszechnej instalacji odnawialnych i ekologicznych źródeł energii, o których mowa we wcześniejszych punktach. Pozwoli to nie tylko ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, które staje się coraz większym utrapieniem społeczeństwa, ale także znacząco ograniczy obecnie ponoszone koszty (poprzez brak konieczności budowy i utrzymywania ogromnej infrastruktury, związanej z pozyskiwaniem i przesyłem gazu, a także węgla i innych nieodnawialnych źródeł energii, brak konieczności budowy w domach instalacji gazowych i centralnego ogrzewania itd.). Dzięki temu polskie społeczeństwo porzuci wykorzystywanie węgla, gazu i innych nieodnawialnych źródeł energii (jako nieopłacalne ekonomicznie i powodujące zanieczyszczenie środowiska), a palenie w kominkach drewnem - popierane przez państwo - stosowane będzie głównie ze względów estetycznych i rekreacyjnych.
 7. Nacjonalizacja podmiotów zajmujących się przesyłaniem energii elektrycznej - traktowanie transferu energii elektrycznej jako newralgicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i narodu polskiego.
 8. Prowadzenie przez państwo akcji instalowania czujników ruchu na latarniach ulicznych i w innych miejscach - z wyjątkiem lotnisk i miejsc, w których niezbędne jest utrzymywanie całonocnego oświetlenia - w celu ograniczenia zbędnego zużycia energii elektrycznej i szkodliwego dla przyrody smogu świetlnego.    

Punkt 13: 

 

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

   Uciążliwym problemem w Polsce są kłopoty z przestępczością pospolitą, z niekulturalnym zachowaniem się oraz nieposzanowaniem mienia innych i publicznego, przejawiające się między innymi w niszczeniu przystanków komunikacyjnych i innych obiektów, nanoszeniu napisów i rysunków na elewacjach budynków i ogrodzeniach, spożywaniu alkoholu, śmieceniu i pluciu w miejscach publicznych, a także postępującej degradacji środowiska.

 

   Problemy te zostaną rozwiązane poprzez następujące działania:

 1. Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące posiadania i używania przez obywateli Polski broni palnej - w identycznej postaci, jaka została sprawdzona i obowiązuje w USA:   a) dopuszczenie zakupu i posiadania przez obywateli Polski broni palnej bez zezwolenia, ale z obowiązkiem jej rejestracji na Policji (w celu szybkiego ustalenia sprawcy w przypadku ewentualnego użycia tej broni);   b) dopuszczenie legalnego użycia przez obywatela Polski broni palnej do odparcia napaści na siebie lub inne osoby oraz w przypadku wtargnięcia na teren jego posesji.
 2. W zakresie utrzymania porządku wewnętrznego (spożywania napojów, śmiecenia i plucia) przyjęte zostaną dokładnie takie same zasady, jakie zostały sprawdzone i obowiązują w państwie Singapur. 
 3. Za uszkodzenie przystanku komunikacyjnego lub innego obiektu publicznego oraz prywatnego oraz za naniesienie napisu lub rysunku na elewacji budynku lub ogrodzeniu albo w innym miejscu wprowadzone zostaną bardzo wysokie kary finansowe, nakładane na sprawcę i płacone solidarnie przez niego i członków jego najbliższej rodziny.  
 4. Wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez gminy drewnianych tablic informacyjnych, ulokowanych w miejscach natężonego ruchu ulicznego, między innymi przy sklepach, na których mieszkańcy będą mogli bezpłatnie umieszczać swoje ogłoszenia - co ograniczy umieszczanie takich ogłoszeń na przystankach, latarniach i elewacjach budynków, do czego obecnie mieszkańcy zmuszani są wskutek niewłaściwej polityki władz.
 5. Wprowadzenie zakazu - pod groźbą bardzo wysokich kar dla sprawców - zwożenia z innych krajów na obszar Polski jakichkolwiek śmieci i zanieczyszczeń.
 6. Wprowadzenie wysokich kar za wywożenie śmieci i zanieczyszczeń w miejsca do tego nie przeznaczone oraz za utrzymywanie wysypisk śmieci w tych miejscach, zwłaszcza przy posesjach, w lasach i na terenach uprawnych. 
 7. Wprowadzenie zakazu produkcji i używania na obszarze Polski jakichkolwiek opakowań plastikowych na rzecz opakowań naturalnych i biodegradowalnych, zwłaszcza papierowych, drewnianych i metalowych.
 8. Dopuszczenie do produkcji i używania na obszarze Polski tylko kilku rodzajów szklanych butelek, szklanych słoików oraz szklanych pojemników na środki farmaceutyczne oraz wprowadzenie wysokich kaucji za zwrot tych opakowań, tak aby opłacalne było szanowanie tych opakowań i ich zwracanie w celu powtórnego użycia.
 9. Dopuszczenie do produkcji i używania na obszarze Polski tylko kilku rodzajów metalowych pojemników (między innymi na konserwy i napoje) oraz wprowadzenie wysokich kaucji za zwrot tych opakowań, tak aby opłacalne było szanowanie tych opakowań i ich zwracanie w celu przetopienia.
 10. Wprowadzenie zakazu produkcji i używania na obszarze Polski wyrobów plastikowych, między innymi w charakterze przedmiotów codziennego użytku, zabawek i części do urządzeń, o ile da się je zastąpić materiałami naturalnymi i biodegradowalnymi, zwłaszcza papierowymi, drewnianymi i metalowymi.
 11. Wprowadzenie obowiązku - pod groźbą wysokich kar - właściwego zagospodarowania i utrzymywania porządku na wszystkich terenach państwowych i prywatnych, zwłaszcza w zakresie czystości.
 12. Wprowadzenie obowiązku właściwego zagospodarowania i utrzymywania porządku oraz czystości zwłaszcza na terenach kolejowych oraz przy drogach publicznych i prywatnych.
 13. Wprowadzenie obowiązku dla Wójtów i podległych im Urzędów Gmin zwracania uwagi właścicielom terenów i nieruchomości na konieczność właściwego zagospodarowania i utrzymywania porządku i czystości na tych terenach.
 14. Wprowadzenie wysokich kar za wypalanie traw, za niszczenie i zanieczyszczanie środowiska naturalnego, za sprowadzenie katastrofy ekologicznej, za znęcanie się nad zwierzętami oraz za trzymanie zwierząt w niewłaściwych warunkach.
 15. Prowadzenie przez państwo i ustanowione do tego instytucje państwowe intensywnej akcji sadzenia drzew i krzewów, a następnie ich utrzymywania we wszystkich miejscach nadających się do tego celu.

 Punkt 14:

 

OBRONNOŚĆ KRAJU

 

   Bezpieczeństwo kraju i narodu polskiego traktowane będzie jako najważniejsza kwestia - obok zapewnienia zamożności i dogodnych warunków do życia i pracy - najważniejsza z punktu widzenia egzystencji narodu. Naród polski nie może już nigdy pozwolić sobie na poniesienie - wskutek niewłaściwego przygotowania - tak horrendalnych strat biologicznych (śmierć ponad 220 osób na każdy tysiąc mieszkańców - największe straty na świecie) i strat materialnych (największe na świecie - w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jak w czasie II wojny światowej.

  

   Obronność Polski zapewniona zostanie własnymi siłami i środkami, bez oglądania się na ewentualne sojusze, które - jak to niezbicie dowiodła historia naszego kraju, między innymi kampania 1939 roku i Powstanie Warszawskie 1944 - nie sprawdziły się w stosunku do jakiegokolwiek z sojuszników.

 

   Obronność Polski oparta będzie na uzupełniającym się kilkustopniowym systemie, złożonym z armii zawodowej, armii z powszechnego poboru, wojsk obrony terytorialnej oraz wyposażenia całego społeczeństwa w broń na wzór Szwajcarii. 

 1. Zachowanie dobrze wyposażonej i wyszkolonej armii zawodowej, przeznaczonej do obsługi specjalistycznego sprzętu (lotnictwo, obrona powietrzna, jednostki rakietowe, artyleria, jednostki pancerne, drony, marynarka wojenna, saperzy, jednostki chemiczne) - wyposażenie jej w najbardziej nowoczesny sprzęt produkcji krajowej (i produkcji zagranicznej - tylko w sytuacji, gdy w Polsce sprzęt taki nie będzie mógł być produkowany).
 2. Przywrócenie powszechnej służby wojskowej, dla wszystkich osób nadających się do walki (także dla kobiet - na wzór Izraela), jednak nie na okres kilku lat, lecz na łączny okres 6-10 miesięcy - z powoływaniem na krótkie i intensywne szkolenia o długości jednego miesiąca. Szkolenia te zapewniać będzie armia zawodowa.
 3. Zachowanie i rozwój wojsk obrony terytorialnej - powołanie w każdej gminie skadrowanej kompanii, w każdym powiecie skadrowanego pułku, a w każdym województwie skadrowanej dywizji obrony terytorialnej. Powoływanie do nich na krótkie i intensywne szkolenia weekendowe żołnierzy obrony terytorialnej.
 4. Stworzenie warunków (poprzez opracowanie stosownych planów oraz działania organizacyjne i szkolenia) do rozwinięcia w razie potrzeby - zagrożenia bezpieczeństwa kraju wymienionych skadrowanych jednostek obrony terytorialnej w jednostki skupiające wszystkie nadające się do walki i przeszkolone osoby: skadrowanej kompanii w gminie - w batalion, pułk lub brygadę (w zależności od liczby mieszkańców), skadrowanego pułku w powiecie - w brygadę lub dywizję, skadrowanej dywizji w województwie - w korpus lub armię.
 5. Wprowadzenie obowiązku powszechnej nauki na krótkich i intensywnych szkoleniach weekendowych, organizowanych przez armię zawodową, dla wszystkich osób nadających się do walki w zakresie: strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed atakiem chemicznym, biologicznym i jądorowym oraz innych umiejętności przydatnych w dziedzinie obronności kraju.
 6. W celu przygotowania narodu polskiego do odparcia ewentualnego najazdu i skutecznej walki partyzanckiej wyposażenie na wzór Szwajcarii - na koszt państwa - całego społeczeństwa w broń: palną, granaty, miny, ręczne wyrzutnie granatów oraz pocisków przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Zainstalowanie w każdym domu i mieszkaniu - na koszt państwa - metalowego sejfu do przechowywania tej broni i amunicji. Powoływanie wszystkich osób wyposażonych w tę broń na krótkie i intensywne szkolenia weekendowe, ukierunkowane na obsługę tej broni.
 7. Wyposażenie wszystkich rodzin i każdego obywatela Polski - na koszt państwa - w sprzęt niezbędny do obrony i ochrony w razie ataku chemicznego i biologicznego oraz katastrof ekologicznych. Ten sprzęt to między innymi: umundurowanie polowe, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, ubiory chroniące przed promieniowaniem i zagrożeniem chemicznym, biologicznym oraz jądrowym, sprzęt opatrunkowy, środki i leki zmniejszające następstwa promieniowania. Zainstalowanie w każdym domu - na koszt państwa - metalowej szafy do przechowywania tego wyposażenia.
 8. Wprowadzenie wysokich kar za nieuzasadnione użycie lub nienależytą ochronę broni, za brak szacunku do powierzonego sprzętu oraz za użycie wymienionego sprzętu do niewłaściwych celów (np. umundurowania polowego do prac polowych).
 9. Wprowadzenie przedmiotu Przysposobienie Obronne jako obowiązkowego przez cały okres nauki we wszystkich szkołach podstawowych, średnich i wyższych.
 10. Wprowadzenie przedmiotu Przysposobienie Obronne jako obowiązkowego na maturze (zamiast matematyki).
 11. Wprowadzenie powszechnych państwowych zawodów sportowych z zakresu umiejętności obrony kraju i Przysposobienia Obronnego dla wszystkich kategorii wiekowych w postaci Mistrzostw każdej gminy, powiatu, województwa i kraju. 
 12. Wprowadzenie obowiązku promocji wszystkich oficerów Wojska Polskiego oraz składania przez nich przysięgi wojskowej w Panteonie Narodowym (na obecnym placu Piłsudskiego) w Warszawie.
 13. Wprowadzenie przysięgi obronnej dla wszystkich rodzajów wojsk, składanej w miejscach historycznych i zwycięskich bitew narodu polskiego, między innymi pod Grunwaldem, pod Płowcami, pod Koronowem, pod Cedynią, pod Niemczą, pod Głogowem, pod Warką, pod Radzyminem, pod Komarowem.
 14. Wprowadzenie zakazu udziału we wszystkich wyżej wymienionych działaniach - pod groźbą wysokich kar dla łamiących ten zakaz oraz umożliwiających im to - dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, a czasowo przebywających na obszarze Polski.
 15. Wprowadzenie zakazu ochrony obiektów militarnych i strategicznych z punktu widzenia państwa przez jakiekolwiek podmioty nie wojskowe.
 16. Wprowadzenie zakazu udziału polskich żołnierzy w jakichkolwiek interwencjach militarnych poza obszarem Polski (na wzór Niemiec i Japonii).
 17. Wyprowadzenie z Polski wszelkich obcych wojsk i wprowadzenie zakazu obecności na polskim terytorium - na wzór Szwajcarii - wszelkich obcych żołnierzy (z wyjątkiem zaproszonych na uroczystości i defilady).
 18. Ewentualne wyjście Polski z paktu NATO w przypadku działań kierownictwa tego paktu na niekorzyść Polski i narodu polskiego lub podjęcia agresywnych działań albo przyjęcia agresywnych planów w stosunku do państw, z którymi Polska utrzymuje dobre i pokojowe stosunki. 
Punkt 15:
 
POLITYKA ZAGRANICZNA 
 1. Polska stosować będzie politykę neutralności w odniesieniu do każdego państwa, które nie będzie przejawiać wrogich zamiarów wobec Polski i narodu polskiego. 
 2. Polska utrzymywać będzie przyjazne stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne z każdym państwem zainteresowanym współpracą owocną i korzystną dla obu stron.
 3. W stosunku do innych państw Polska stosować będzie politykę wzajemności (obowiązującą w stosunkach międzynarodowych od zamierzchłych czasów).
 4. Wprowadzone zostaną wizy do Polski dla obywateli wszystkich państw (w tym USA), które stosują wizy wjazdowe do swego kraju dla obywateli Polski. Wysokość opłaty wizowej dla obywateli danego państwa będzie taka sama (z wyjątkiem niektórych krajów, w odniesieniu do których będzie wyższa), jak wysokość opłaty wizowej dla obywateli Polski wjeżdżających do tego kraju. 
 5. Na obszarze Polski przebywać będą mogli tylko ci obcokrajowcy, którzy otrzymali na to zgodę z tytułu pobytu dyplomatycznego, turystycznego, wypoczynkowego, nauki, biznesu korzystnego dla Polski, legalnej pracy lub przyczyn rodzinnych (np. zawarcia związku małżeńskiego). Każdy obcokrajowiec przebywający w Polsce nielegalnie będzie deportowany do kraju, którego jest obywatelem lub z którego przybył do Polski, a kosztem deportacji obciążony będzie kraj, którego jest obywatelem lub z którego przybył do Polski.
 6. Wprowadzenie zasady przyznawania obywatelstwa polskiego obywatelom innych krajów, którzy w Polsce płacić będą podatki od swych dochodów osiąganych w innych krajach (będzie to dla nich korzystne i atrakcyjne po wprowadzeniu jednolitego podatku 10 %).
 7. Polska zawiesi utrzymywanie jakichkolwiek stosunków z Ukrainą, dopóki w państwie tym gloryfikowana będzie zbrodnicza ideologia banderowska i banderowscy zbrodniarze oraz dopóki nie zostanie zagwarantowane realne prawo przeprowadzania ekshumacji i upamiętniania polskich ofiar zbrodni banderowskich.
 8. Ewentualne wyjście Polski z Unii Europejskiej w przypadku działań kierownictwa tej Unii na niekorzyść Polski i narodu polskiego.

Punkt 16:

 

ODSZKODOWANIA

 1. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone Polsce i obywatelom Polski przez III Rzeszę (a w jej składzie przez Niemcy i Austrię) w czasie II wojny światowej - w trakcie działań wojennych oraz wszelkich represji i rabunkowej gospodarki terenów okupowanych i domaganie się wypłacenia tego odszkodowania dla narodu polskiego od państw: Niemcy i Austria.
 2. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody wyrządzone Polsce i obywatelom Polski przez III Rzeszę (a w jej składzie przez Niemcy i Austrię) w czasie II wojny światowej - w postaci organizowania i utrzymywania na obszarze Polski gett oraz obozów koncentracyjnych i zagłady do przetrzymywnaia w nich, prześladowania i mordowania żydów/Żydów oraz domaganie się wypłacenia tego odszkodowania dla narodu polskiego od państw: Niemcy i Austria. 
 3. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone Polsce i Polakom przez ZSRR (w czasie II wojny światowej oraz w całym okresie istnienia ZSRR) i domaganie się wypłacenia tego odszkodowania dla narodu polskiego od Federacji Rosyjskiej jako prawnego spadkobiercy ZSRR.
 4. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody poniesione przez naród polski i Polskę, spowodowane niedotrzymaniem przez Anglię i Francję zobowiązań sojuszniczych w czasie II wojny światowej i domaganie się wypłacenia tego odszkodowania przez Anglię i Francję.  
 5. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody poniesione w czasie II wojny światowej przez naród polski wskutek korzystania przez Anglię i Francję z polskich żołnierzy, a także zagarnięcia polskiego złota i innych polskich walorów oraz domaganie się wypłacenia tego odszkodowania przez Anglię i Francję.
 6. Prowadzenie przez polskie instytucje naukowe intensywnej działalności na rzecz ustalenia i zwrotu Polsce i narodowi polskiemu wszelkich dokumentów i przedmiotów, zwłaszcza mających wartość naukową i artystyczną, zagarniętych narodowi polskiemu wskutek przemocy i kradzieży i przechowywanych obecnie w innych krajach, zwłaszcza w Szwecji (zagarniętych w okresie tak zwanego Potopu szwedzkiego i wojny północnej), w Federacji Rosyjskiej, w Niemczech i w Austrii (zagarniętych zwłaszcza w okresie zaborów), w Czechach oraz we Francji (zagarniętych z czasie wojen napoleońskich).
 7. Kwoty uzyskane z tytułu wymienionych tu odszkodowań za szkody poniesione przez państwo polskie będą włączane do środków budżetowych i przeznaczane na cele państwowe.
 8. Kwoty uzyskane z tytułu wymienionych tu odszkodowań za szkody poniesione przez naród polski i poszczególnych obywateli oraz rodziny polskie będą wypłacane rodzinom polskim, które udowodnią poniesienie tych strat i ofiar, a pozostała część wszystkim rodzinom polskim w równej wysokości.

Punkt 17:

 

STOSUNEK DO POLONII 

 1. Państwo polskie będzie intensywnie wspierać (także finansowo) polskie organizacje polonijne, działające w innych krajach.
 2. Polska - na koszt państwa - sprowadzać będzie w celu osiedlenia się na swym obszarze na dogodnych warunkach Polaków i osoby o korzeniach polskich zamieszkujących państwa na terytorium byłego ZSRR (ze względu na to, że ich przodkowie znaleźli się na tamtych terenach zwykle wbrew swej woli). 
 3. Polska - na koszt państwa - dokonywać będzie ekshumacji i sprowadzania do Polski szczątków Polaków spoczywających w innych krajach, zwłaszcza w państwach na terytorium byłego ZSRR. 

 Punkt 18:

 

INNOWACYJNOŚĆ 

 1. Państwo polskie wydatnie wspierać będzie innowacyjność, o ile będzie ona korzystna dla Polski i narodu polskiego.
 2. Z tego względu wynalazki, wnioski racjonalizatorskie i pomysły innowacyjne - o ile będą korzystne dla Polski i narodu polskiego - oraz ich wdrażanie będą stanowić priorytet w działalności państwa, ich autorom wypłacane będą stosowne nagrody, a ich wdrażanie finansowane będzie ze środków państwowych.
 3. Urzędy patentowe i inne zajmujące się wynalazkami, wnioskami racjonalizatorskimi i pomysłami innowacyjnymi oraz ich wdrażaniem będą znajdować się pod stałą i skuteczną ochroną polskich służb specjalnych - w celu uniemożliwienia ich transferu w charakterze tak zwanych start-upów do innych państw, zwłaszcza do jednego z krajów na Bliskim Wschodzie.
 4. W przypadku skazania pracownika tych urzędów, tak jak w przypadku funkcjonariuszy państwowych - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że pracownik tych urzędów ma być wzorem uczciwości.

Punkt 19:

 

SZKOLNICTWO 

 1. Do szkół podstawowych, średnich i wyższych wprowadzony zostanie jako obowiązujący przez cały okres nauki nowy przedmiot: Przysposobienie do życia, obejmujący zagadnienia związane z praktycznym przysposobieniem do życia i współżycia w rodzinie, społeczeństwie i w państwie, znajomość dobra i zła, znajomość zasad strategii postępowania, znajomość tego, co dobre i złe dla Polski i narodu polskiego, znajomość przepisów prawa i zasad obowiązujących w Polsce i w innych krajach, a także zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
 2. Obowiązkowymi przedmiotami na maturze będą: Język polski i Przysposobienie Obronne, a dodatkowym jeden do wyboru z dwóch: Historia Polski lub Przysposobienie do życia.
 3. Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne bronić będzie można tylko przed orzekającymi w 3-osobowym składzie państwowymi Komisjami Licencjackimi, Komisjami Magisterskimi, Komisjami Doktorskimi i Komisjami Habilitacyjnymi, w skład których powoływane będą osoby spoza macierzystej uczelni zainteresowanego.
 4. Egzaminy doktorskie i habilitacyjne będą mogły składać także osoby nie związane z jakąkolwiek uczelnią, na podstawie ich dorobku publicystycznego lub popularyzującego daną dziedzinę.  
 5. Oprócz przewodu licencjackiego, magisterskiego, doktorskiego i habilitacyjnego zainteresowany składać będzie egzaminy z dwóch przedmiotów: Przysposobienia Obronnego i Przysposobienia do życia (zlikwidowany zostanie dotychczasowy wymóg złożenia egzaminu z języka obcego). 
 6. Tytuł profesora nadawany będzie przez Prezydenta osobom, które uzyskały stopień doktora lub magistra, związanych lub nie związanych z jakąkolwiek uczelnią, na wniosek dowolnego organu władzy, uczelni, szkoły, organizacji lub środowiska, właściwie udokumentowany w zakresie osiągnięć kandydata w dziedzinie naukowej, dydaktycznej, wychowawczej, popularyzacyjnej lub artystycznej - co ograniczy patologię w zakresie przyznawania tytułów profesorskich przez kliki.
 7. Wprowadzenie nowych podręczników historii Polski i literatury polskiej do wszelkich szkół, przedstawiających rzetelnie i bez zakłamania wydarzenia kontrowersyjne i utwory literackie lub dotychczas ukazywane w sposób zmanipulowany albo pomijane milczeniem.
 8. Wprowadzenie obowiązku podawania na specjalnie utrzymywanych przez każdy podmiot zajmujący się szkolnictwem wykazu wszystkich zatrudnionych w nim pracowników, zakresu ich obowiązków oraz ujawnianiu na niej na bieżąco, zaraz po ich wypłaceniu, wysokości wypłacanych im wynagrodzeń - w celu zapewnienia społeczeństwu kontroli nad tymi kwestiami.

Punkt 20:

 

POMNIKI I KWESTIE POCHODNE

 1. Przeprowadzenie przeglądu wszystkich pomników, postawionych na obszarze Polski w okresie od 1944 roku oraz ich likwidacja lub zmiana ich treści pod kątem rzetelności historycznej. 
 2. Ustawienie tablic upamiętniających wszelkie wydarzenia historyczne z całego okresu dziejów Polski, zwłaszcza z lat II wojny światowej i okresu późniejszego, zawierających rzetelne informacje o tych wydarzeniach.
 3. Ustawienie godziwych nagrobków z rzetelnymi informacjami na mogiłach polskich żołnierzy i ofiar wojny oraz okresu powojennego, także na cmentarzach.
 4. Przemianowanie Grobu Nieznanego Żołnierza na obecnym placu Piłsudskiego w Warszawie na Mauzoleum Żołnierzy Polskich (wszystkich, a nie, jak obecnie tylko nieznanego jednego). 
 5. Przemianowanie placu Piłsudskiego na Panteon Narodowy w Warszawie i zmiana jego wyglądu tak, aby stał się on ponadwiekowym panteonem - centralnym miejscem podtrzymywania świadomości patriotycznej narodu polskiego.
 6. Wybudowanie na obecnym placu Piłsudskiego w Warszawie (o obszarze około 5 ha) Panteonu Narodowego w postaci podziemnego gmachu (złożonego z 5-6 kondygnacji), który pełnił będzie rolę patriotycznego serca narodu polskiego. Na poszczególnych kondygnacjach tego Panteonu Narodowego mieścić się będą między innymi: Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski i inne muzea warszawskie, a także sale do spotkań i uroczystego wręczania wyróżnień, o których mowa dalej. Na powierzchni tego Panteonu Narodowego znajdować się będzie Mauzoleum Żołnierzy Polskich (obecny Grób Nieznanego Żołnierza), z czterech stron ustawione zostaną liczne pomniki najważniejszych bitew polskiego oręża i najważniejszych wydarzeń z historii narodu polskiego, a na znajdującym się między nimi placu odbywać się będą defilady i najważniejsze uroczystości państwowe.
 7. Wprowadzenie obowiązku ceremonialnych odwiedzin tego Panteonu Narodowego przez wszystkich dostojników z innych krajów w towarzystwie polskich dostojników państwowych (i co najmniej raz w roku przez ambasadorów wszystkich krajów w Polsce) - zamiast stosowanych obecnie odwiedzin pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego, Muzeum Polin i obozu Auschwitz. 
 8. Wprowadzenie obowiązku wręczania świadectw maturalnych oraz dyplomów licencjackich, magisterskich, doktorskich i profesorskich w Panteonie Narodowym w Warszawie - w celu podniesienia rangi tych wydarzeń oraz świadomości patriotycznej w narodzie polskim. 

 Punkt 21:

 

POLITYKA PEŁNEJ JAWNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Likwidacja wszelkich przepisów o ochronie danych osobowych - jako płaszczyzny do manipulacji, ukrywania się i unikania odpowiedzialności za swe czyny.
 2. Wprowadzenie bezwzględnego zakazu - pod groźbą wysokich kar - używania pseudonimów lub nieprawdziwych danych osobowych (nazwiska i imienia) lub niepodawania autorstwa przy publikacji wszelkich tekstów literackich, prasowych oraz w Internecie.
 3. Wprowadzenie obowiązku - pod groźbą wysokich kar - podawania przez autora swego prawdziwego nazwiska i imienia pod każdym publikowanym tekstem literackim, prasowym, w mediach telewizyjnych i radiowych oraz w Internecie (także w komentarzach na portalach i forach internetowych).
 4. Wprowadzenie obowiązku - pod groźbą wysokich kar - podawania przez dziennikarza lub pracownika jakichkolwiek mediów (wydawnictw, czasopism, stacji telewizyjnych i radiowych oraz portali internetowych) tylko informacji prawdziwych i sprawdzonych lub z powołaniem się na sprawdzone źródła informacji.
 5. W przypadku skazania dziennikarza lub pracownika jakichkolwiek mediów (wydawnictwa, czasopisma, stacji telewizyjnej i radiowej oraz portalu internetowego), tak jak w przypadku funkcjonariusza państwowego - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że pracownik mediów ma być wzorem uczciwości.
 6. Wprowadzenie bardzo wysokich kar za tak zwany hejt oraz uporczywe wysyłanie za pośrednictwem dowolnych środków przekazu (między innymi telefonu lub e-mailem) do kogokolwiek gróźb lub treści obraźliwych i zniesławiających. 

Punkt 22:

 

PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ 

 1. Uznanie przekopu Mierzei Wiślanej za aberrację polityczną, ekologiczną i gospodarczą (z uwagi na planowany zwrot nakładów na jego wykonanie w ciągu 450 lat).
 2. Likwidacja przekopu Mierzei Wiślanej i przywrócenie poprzedniego stanu jako zgodnego z naturą, przyrodą i ekologią.
 3. Obciążenie kosztami wykonania przekopu Mierzei Wiślanej oraz przywrócenia stanu poprzedniego wszystkich osób zamieszanych w jego wykonanie: polityków, urzędników wydających zgody oraz wykonawców (właścicieli firm i pracowników).

 

   Kolejne punkty tego Programu będą tu ogłaszane - podawane do wiadomości publicznej po ich przyjęciu.

 

Dobro Polski - celem najwyższym !   

 

Opracował: Ryszard Murat. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
228574