bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

PROGRAM

Trzeciej Siły:Dobro Polski

 

   Na Konferencji politycznej, która odbyła się w niedzielę 20 stycznia 2019 roku w Warszawie, powołano oczekiwany ruch polityczny pod nazwą TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI.

 

   Trzecia Siła: Dobro Polski to nowy, rewelacyjny, oczekiwany polski ruch obywatelski, powołany do działalności politycznej dla dobra Polski i narodu polskiego, także dla dobra Twojego i Twojej rodziny.  

 

CELE I PROGRAM RUCHU TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI

 

   Zadaniem tego ruchu jest zorganizowanie narodu polskiego dla zdobycia władzy w wyniku wygrania wyborów parlamentarnych i wprowadzenia zespołu kompleksowych reform w różnych dziedzinach, ukierunkowanych na rzeczywiste dobro Polski i narodu polskiego.

 

   Celem tych reform jest zapewnienie narodowi polskiemu sprawowania rzeczywistej władzy nad swym polskim państwem (państwo polskie i politycy będą służyć narodowi polskiemu, a nie - jak dotychczas - odwrotnie), pełnego bezpieczeństwa, niezależności w kierowaniu swymi losami, zamożności oraz możliwości normalnej egzystencji, a każdemu Polakowi stworzenie jak najlepszych warunków do życia, rozwoju i pracy - dla siebie, dla swej rodziny, dla swej społeczności i dla swego środowiska, w których żyje oraz dla Ojczyzny.

 

PROGRAM SKRÓCONY

(w pełnej wersji przedstawiony jest dalej) 

 

   Do tych planowanych przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski refom należą między innymi:

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi JEDNOLITY PODATEK DOCHODOWY W WYSOKOŚCI 10 %, a równocześnie zlikwiduje niemal wszystkie inne podatki (zwłaszcza VAT) oraz progi podatkowe i kwoty zwolnione od podatku, a także całkowicie zlikwiduje podatki od wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz od emerytur, rent i zasiłków. Celem jest zwiększenie zamożności Polaków, pobudzanie u Polaków inicjatywy oraz chęci do pracy i działalności gospodarczej, pobudzenie rozwoju gospodarczego kraju, ograniczenie oszustw i kombinacji, oraz zwiększanie zaufania obywateli do państwa, które nie będzie ich oszukiwać, okradać i łupić.
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi zakaz stosowania lichwy i pożyczania na procent. Z tytułu likwidacji lichwy w rękach polskiego społeczeństwa znajdzie się ogromna kwota (obecnie kradziona narodowi polskiemu pod postacią odsetek i odsetek od odsetek), która przeznaczona na popyt (towarów i usług) nie tylko podniesie zamożność Polaków i ich rodzin oraz ich zdolność do zaspokajania swych potrzeb, ale będzie także potężną siłą napędową dla polskiej gospodarki. Dzięki temu również zostaną odblokowane zatory płatnicze (aktualnie średnie opóźnienie płatności wynosi ponad 3 miesiące), które obecnie kosztują około 6 % PKB, a dla przedsiębiorców i społeczeństwa polskiego są stałym źródłem depresji i marazmu gospodarczego.  
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski doprowadzi do sytuacji, że banki państwowe nie będą ukierunkowane na zysk, lichwę i łupienie obywateli za pośrednictwem odsetek (jak obecnie), lecz  służyć będą do uczciwej i użytecznej obsługi Polaków - będą prowadzić (oczywiście odpłatnie, aby pokryć swe koszty) obsługę rachunków obywateli i firm oraz obsługę kredytową: udzielać pożyczek na różne cele, zwłaszcza na działalność gospodarczą, na zakup mieszkania lub budowę domu, na zakup auta itd., ale bez okradania Polaków za pomocą lichwy. Celem jest wzrost zamożności Polaków oraz ograniczenie bandytyzmu finansowego i oszukańczego kreowania pieniędzy z pieniędzy.   
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi pełną transparentność wynagrodzeń - obowiązek podawania na specjalnie utrzymywanych przez każdą instytucję stronach internetowych wykazu wszystkich osób, otrzymujących wynagrodzenia ze środków państwowych (między innymi prezydenta, posłów, senatorów, ministrów, wszystkich urzędników i pracowników wszelkich urzędów, także Urzędów Gmin i instytucji państwowych oraz spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych, jak również instytucji wymiaru sprawiedliwości - sądów i prokuratur), zakresu ich obowiązków i ujawnianiu na niej na bieżąco, zaraz po ich wypłaceniu, wysokości wypłacanych im wynagrodzeń. Celem jest ograniczenie dotychczasowej patologii, nepotyzmu, kradzieży i trwonienia przez "polityków" pieniędzy państwowych oraz zapewnienie narodowi polskiemu niezbędnej kontroli nad tymi kwestiami.
 5. Po wygraniu wyborów Trzeca Siła: Dobro Polski wprowadzi w Polsce ustrój państwa podobny, jaki obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa (funkcję Premiera przejmie Prezydent; zlikwidowana zostanie dwuwładza w postaci ministrów rządowych i prezydenckich; wprowadzony zostanie jednolity i sprawny sposób zarządzania państwem itd.). Celem jest eliminacja wielu patologii ustrojowych i zapewnienie normalnej działalnosci państwa (które nie może być i nie będzie "kamieni kupą" - jak pogardliwie określają nasze państwo obecni "politycy").
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski przeprowadzi kompleksową reformę zarządzania polskim państwem - przede wszystkim zlikwiduje samorządy (jako kosztochłonną i mało efektywną formę zarządzania oraz generującą patologie polityczne - trwonienie pieniędzy, korupcję, warcholstwo i bezkarność, będącą obecnie przechowalnią "polityków" i ich krewnych oraz znajomych - radnych bezradnych) oraz wprowadzi prosty i jednolity sposób zarządzania (za pośrednictwem Wojewodów, Starostów i Wójtów) - skuteczny, nisko kosztowny i zapewniający bezpośrednią oraz osobistą odpowiedzialność za decyzje szkodliwe dla Polski i narodu polskiego. W związku z tym zlikwiduje takie pasożytnicze twory, generujące koszty, jak: Sejmik Województwa, Marszałek Województwa, Zarząd Województwa, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Rada Gminy, Zarząd Gminy.
 7. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski naprawi ustrój wymiaru sprawiedliwości - poprzez wprowadzenie zasad podobnych, jakie obowiązują w USA, gdzie zostały sprawdzone w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa (wybór i odwoływanie sędziów Sądów Powiatowych przez mieszkańców powiatu, a wyższych instancji przez Prezydenta; wydawanie wyroków przez sędziów na podstawie werdyktu Ławy Przysięgłych). Celem jest eliminacja obecnych patologii sądowniczych: korupcji, stronniczości i bezkarności sędziów oraz zapewnienie narodowi polskiemu kontroli nad działalnością sądów.
 8. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi obowiązek zapisywania - rejestracji (obrazu i dźwięku) każdej rozprawy i każdego posiedzenia sądu oraz obowiązek publikacji (na specjalnie utworzonych do tego celu stronach sądów) pełnej treści każdego wyroku i postanowienia oraz protokołu każdej rozprawy sądowej, a także każdej opinii biegłego sądowego, jak również każdego postanowienia prokuratora. Celem jest ograniczenie obecnej patologii: korupcji, stronniczości i bezkarności oraz zapewnienie narodowi polskiemu niezbędnej kontroli nad działalnością sędziów, biegłych sądowych i prokuratorów.
 9. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast zlikwiduje immunitet posłów, senatorów i sędziów - jako niezgodny z zasadą równości obywateli oraz źródło obecnych wynaturzeń, stronniczości i bezkarności.
 10. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek stosowania kary w podwójnej wysokości w przypadku skazania funkcjonariusza państwowego, między innymi prezydenta, ministra, posła, senatora, wojewody, starosty, wójta, sędziego, prokuratora, a to z uwagi na fakt, że funkcjonariusz państwowy ma być wzorem uczciwości oraz w celu ograniczenia obecnej bezkarności i patologii w działalności politycznej.
 11. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi (dla wszystkich Polaków zdrowych psychicznie) możliwość posiadania i używania broni palnej w identycznej postaci, w jakiej obowiązuje w USA, gdzie zostało to sprawdzone w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa. Celem jest ograniczenie obecnej bezkarności przestępców i zwiększenie bezpieczeństwa Polaków.
 12. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez państwo polskie (między innymi poprzez finansowanie obywatelom - dla dobra państwa i narodu polskiego) powszechnej akcji montowania własnych źródeł energii elektrycznej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych na budynkach i w innych miejscach. Celem jest zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu prawie bezpłatnej energii elektrycznej, odnawialnej i ekologicznej, używanej do celów kuchennych i ogrzewania, co ograniczy zanieczyszczenie środowiska i znacząco obniży koszty ogrzewania, a nawet będzie dodatkowym źródłem dochodów obywateli (poprzez sprzedaż nadwyżek energii do ogólnej sieci energetycznej).
 13. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez państwo polskie intensywnej działalności zapewniającej niemal pełne przejście na korzystanie z energii elektrycznej jako energii najtańszej i ekologicznej - poprzez powszechne instalowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej: paneli fotowoltaicznych, wiatraków, elektrowni wodnych oraz elektrowni pływowych (nadbrzeżnych, przybrzeżnych i morskich). W ten sposób zapewni narodowi polskiemu bezpieczeństwo energetyczne: uniezależnienie od dostaw energii z daleka i z zagranicy, z dużych elektrowni (zwykle węglowych i atomowych - nieekologicznych i niebezpiecznych w razie awarii), mające wielkie znaczenie w przypadku katastrof i ewentualnych zagrożeń wojennych. 
 14. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez polskie państwo polityki rolnej po raz pierwszy ukierunkowanej na dobro polskiego rolnictwa i polskiego narodu. W związku z tym między innymi wprowadzi wysokie cła na sprowadzane z innych krajów płody rolne i produkty spożywcze, które są lub mogą być wytwarzane w Polsce. Ponadto wprowadzi obowiązek popierania przez państwo polskie - poprzez usuwanie barier biurokratycznych i pomoc finansową - kontraktacji polskich płodów rolnych oraz polskich firm, zajmujących się uczciwym skupem (szczególnie w ramach kontraktacji) i przetwarzaniem polskich płodów rolnych, a także ich sprzedażą na polskim rynku wewnętrznym (zwłaszcza regionalnym) i na rynkach innych krajów. 
 15. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski doprowadzi do wyposażenia (przez poskie państwo i na jego koszt) całego społeczeństwa polskiego w broń w identycznej postaci, jaka obowiązuje i została sprawdzona w kilkusetletniej historii Szwajcarii. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa narodu polskiego i przygotowanie go do odparcia ewentualnego najazdu oraz znaczące podniesienie stopnia obronności Polski. 
 16. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski doprowadzi do wyposażenia (przez polskie państwo i na jego koszt) wszystkich rodzin i każdego Polaka w sprzęt niezbędny do obrony i ochrony w razie ataku chemicznego i biologicznego oraz katastrof ekologicznych. Ten sprzęt to między innymi: kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, ubiory chroniące przed promieniowaniem i zagrożeniem chemicznym oraz biologicznym, sprzęt opatrunkowy, środki i leki zmniejszające następstwa promieniowania. 
 17. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi zakaz udziału polskich żołnierzy w interwencjach militarnych poza obszarem Polski (na wzór Niemiec i Japonii). Celem jest likwidacja wielkich wydatków, ale przede wszystkim eliminacja wykorzystywania polskich żołnierzy do realizacji obcych interesów i przywrócenie im honoru (służba tylko narodowi polskiemu i w dobrych celach).
 18. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski doprowadzi do usunięcia z Polski wszelkich obcych wojsk i wprowadzi zakaz obecności na polskim terytorium (na wzór Szwajcarii) wszelkich obcych żołnierzy (z wyjątkiem zaproszonych na uroczystości i defilady).
 19. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zasadę utrzymywania przyjaznych stosunków dyplomatycznych, gospodarczych i kulturalnych z każdym państwem zainteresowanym współpracą owocną i korzystną dla obu stron (a nie - jak obecnie - opartych na niewolnictwie, nepotyzmie i ideologii). 
 20. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody poniesione w czasie II wojny światowej przez Polskę (państwo polskie) i naród polski wskutek działań innych państw i narodów, ich żołnierzy i przedstawicieli oraz zainicjuje domaganie się przez polskie państwo wypłacenia tych odszkodowań. Celem jest przywrócenie niezbędnej sprawiedliwości i rekompensaty dla narodu polskiego, który w czasie wojny poniósł najwyższe straty (ludzkie i materialne) spośród wszystkich narodów i to nie z własnej winy. 
 21. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek realnego (a nie - jak obecnie - pozorowanego) popierania innowacyjności przez polskie państwo - poprzez wypłacanie stosownych nagród za wynalazki, wnioski racjonalizatorskie i pomysły innowacyjne oraz finansowanie ich wdrażania, o ile będą korzystne dla Polski i narodu polskiego.
 22. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zreformuje szkolnictwo poprzez ukierunkowanie go na rozwój patriotyzmu, poczucia godności narodowej oraz naukę realnych umiejętności radzenia sobie w życiu - praktyczne przysposobienie do życia i współżycia w rodzinie, społeczeństwie i w państwie, znajomość dobra i zła, tego co dobre i złe dla Polski i narodu polskiego, przepisów i zasad obowiązującyh w Polsce i w innych krajach, zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, a także doprowadzi do eliminacji nauki przez Polaków wiadomości nieużytecznych lub mało użytecznych (jak to jest obecnie) - na rzecz w pełni użytecznych.     

   To tylko niektóre z reform planowanych przez nasz ruch. Pełne informacje o tych reformach znajdują się w dalszej części niniejszego tekstu.   

 

   Po wygraniu wyborów parlamentarnych i wprowadzeniu przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski tych kompleksowych reform całkowitemu pozytywnemu przeobrażeniu ulegnie układ państwo - naród: państwo polskie jako organizacja będzie służyć narodowi polskiemu, a nie - jak dotychczas - że to naród polski służy państwu i "politykom", a dokładnie "trzymającej władzę" niewielkiej klasie wyobcowanych z narodu polskiego gangsterów politycznych z różnych partii do okradania narodu polskiego i korzystania z jego pracy i bogactw.  

 

 

   Program ruchu Trzecia Siła zawarty jest w jego nazwie: Dobro Polski i równocześnie wynika z tej nazwy.

 

   Kolejne punkty tego Programu ogłaszane są - podawane do wiadomości publicznej na tej stronie internetowej i w tym tekście pt. PROGRAM Trzeciej Siły: Dobro Polski.

 

   Jak w każdym ruchu politycznym Program ten zawiera rozwiązania, które Trzecia Siła: Dobro Polski zamierza wprowadzić i naprawdę wprowadzi w Polsce po zdobyciu władzy w wyniku wygrania wyborów parlamentarnych.

 

   Każdy punkt tego Programu ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski zawiera rozwiązania, które mają na celu maksymalne ulepszenie mechanizmów we wszystkich dziedzinach w naszym kraju - Polsce, tak aby naród polski jako zbiorowisko i każdy obywatel Polski jako pojedyncza osoba miał jak najlepsze warunki życia, rozwoju oraz pracy - dla siebie, dla swej rodziny, dla społeczności i dla środowiska, w którym żyje oraz dla Ojczyzny.

 

   Kolejne punkty Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski są przyjmowane i poprawiane w następujący sposób:

 1. najpierw kwestia przyjęcia proponowanych rozwiązań w określonej dziedzinie podawana jest do wiadomości wszystkich członków Trzeciej Siły z informacją, że rozpatrywana będzie na wyznaczonej w Warszawie Konferencji programowej,
 2. na Konferencję członkowie Trzeciej Siły mają prawo przygotować referat, przedstawiając w nim swój punkt widzenia na tę kwestię i ewentualne propozycje,
 3. w Konferencji, na której rozpatrywana jest dana kwestia, oprócz autorów referatów mogą wziąć udział z głosem doradczym inni członkowie Trzeciej Siły,
 4. po rozpatrzeniu tej kwestii (za pośrednictwem referatów oraz dyskusji) podejmowana jest konkretna decyzja w postaci przyjęcia danego rozwiązania jako punkt Programu Trzeciej Siły. 

   Zgodnie z nazwą ruchu Trzecia Siła: DOBRO POLSKI oraz jej hasłem: "Dobro Polski - celem najwyższym" w przedstawionym wyżej procesie przyjmowania danego rozwiązania - punktu Programu wysiłek uczestników tego procesu, ich myślenie i wypowiedzi, także w dyskusjach, ukierunkowane są wyłącznie na to, co jest dobre dla Polski i narodu polskiego.

 

   Najlepszym dowodem na to, że działanie ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski jest rzeczywiście ukierunkowane na dobro Polski i narodu polskiego, jest przyjęcie pierwszego i najważniejszego punktu Programu Trzeciej Siły:

 • wprowadzenie w Polsce przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski po zdobyciu władzy w wyniku wyborów - JEDNOLITEGO PODATKU DOCHODOWEGO W WYSOKOŚCI 10 %, z równoczesnym zniesieniem niemal wszystkich innych podatków oraz progów podatkowych i kwot zwolnionych od podatku, a także całkowitym zniesieniem podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz od emerytur, rent i zasiłków. 

   Rozwiązanie to, jego założenia, argumenty za - plusy oraz przeciwwskazania są przedstawione szczegółowo na tej stronie internetowej w zakładce: Rewelacyjny punkt pierwszy Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski - wprowadzenie jednolitego podatku 10 %

 

   Nie podlega dyskusji fakt, że ruch polityczny, który odważył się na przyjęcie jako punkt pierwszy swego Programu tak przełomowej reformy podatkowej, która dotyka i interesuje wszystkich obywateli: wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % - WYGRA WYBORY, a jeśli faktycznie zrealizuje taką reformę i trwale przyczyni się do wzrostu zamożności obywateli i tym samym całego narodu oraz w następstwie do rozwoju gospodarczego kraju - utrzyma władzę przez długi czas.

 

   W przeciwieństwie do innych ruchów politycznych, które przed wyborami obiecują różne rzeczy, a potem po wygraniu wyborów - jak wskazują niezbite fakty - zawsze zapominają o nich lub wycofują się z nich, nasz ruch Trzecia Siła: Dobro Polski ma zamiar faktycznie i rzeczywiście wprowadzić i naprawdę wprowadzi w naszym kraju cały szereg reform - rozwiązań służących faktycznemu, a nie pozornemu dobru Polski i narodu polskiego.

   

   Jedną z najważniejszych z tych reform, którą zapowiadamy i naprawdę ją zrealizujemy po wygraniu wyborów, jest wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % ! 

 

PROGRAM

Trzeciej Siły: Dobro Polski

 

zawierający w punktach rozwiązania, które Trzecia Siła: Dobro Polski

zamierza wprowadzić i naprawdę wprowadzi w naszym kraju

po wygraniu wyborów parlamentarnych - dla dobra Polski i narodu polskiego:

 

  

Punkt 1:

  

PRZEŁOMOWA I KOMPLEKSOWA REFORMA PODATKOWA

wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % i rozwiązań pochodnych:  

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi jednolity podatek dochodowy w wysokości 10 % - w celu zwiększenia zamożności obywateli i całego narodu polskiego oraz pobudzenia rozwoju gospodarczego kraju; 
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski równocześnie zlikwiduje niemal wszystkie inne podatki, zwłaszcza VAT, jak również podatki i obciążenia "ukryte" - w celu jak wyżej; 
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje progi podatkowe - jako formę niesprawiedliwego i nierównego traktowania obywateli
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje kwoty wolne od podatku - jako patologiczną formę zachęcania obywateli do ograniczania swych dochodów, do powstrzymywania się przed większą lub bardziej wydajną pracą, powodującą ubożenie rodzin i mającą destrukcyjny wpływ psychologiczny na obywateli i społeczeństwo; 
 5. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje podatki od wynagrodzeń w sferze budżetowej - jako oczywisty nonsens (wypłacanie przez państwo wynagrodzeń, aby następnie część z nich ściągać w postaci podatku)
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje podati od emerytur, rent i zasiłków - również jako oczywisty nonsens (przyznawanie przez państwo emerytur, rent i zasiłków, aby następnie część z nich ściągać w postaci podatku). 

    Celem tych przełomowych rozwiązań, które Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi natychmiast po wygraniu wyborów jest zwiększenie zamożności Polaków, pobudzanie u Polaków inicjatywy oraz chęci do pracy i działalności gospodarczej, pobudzenie rozwoju gospodarczego kraju, ograniczenie oszustw i kombinacji, oraz zwiększanie zaufania obywateli do państwa, które nie będzie ich oszukiwać, okradać i łupić.  

 

   Uzasadnienie: ta reforma podatkowa i jej założenia wymienione w podpunktach wyżej, argumenty za - plusy oraz przeciwwskazania są szczegółowo przedstawione na tej stronie internetowej w zakładce: Rewelacyjny punkt pierwszy Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski - wprowadzenie jednolitego podatku 10 % .    

 

 

 

INNE PUNKTY PROGRAMU

TRZECIEJ SIŁY: DOBRO POLSKI

przyjęte wstępnie - będą poddawane analizie i dyskusji

na konferencjach programowych w Warszawie 

 

Punkt 2:

 

OGRANICZANIE WYDATKÓW PAŃSTWA 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski doprowadzi do znacznego zmniejszenia wydatków państwa poprzez:   a) wprowadzenie reformy podatkowej w postaci jednolitego podatku 10 % i rozwiązań pochodnych;   b) ograniczenie liczby funkcjonariuszy państwowych - likwidacji funkcji Premiera, znaczącego zmniejszenia liczby posłów i senatorów, likwidacji funkcji Marszałka Województwa, Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu, Zarządu Gminy itp.;   c) likwidację funkcji radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych;   d) ograniczenie liczby urzędników państwowych oraz pracowników instytucji państwowych, zwłaszcza Urzędów Skarbowych;   e) znaczące ograniczenie biurokracji, między innymi z powodu wprowadzenia jednego wzoru deklaracji podatkowej i jednego wzoru faktury.
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zakaz jakiegokolwiek finansowania ze środków państwowych wszelkich organizacji i podmiotów, zwłaszcza partii politycznych. Celem jest ograniczenie pasożytniczego okradania narodu polskiego i likwidacja wielu związanych z tym patologii. 

Punkt 3:

 

OBRÓT GOSPODARCZY I PODMIOTY GOSPODARCZE 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski dopuści do działalności w Polsce tylko dwóch rodzajów spółek - spółek cywilnych i spółek akcyjnych (jako wyczerpujących wszelkie potrzeby w obrocie gospodarczym).  
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski doprowadzi do przypisania przywilejów stowarzyszenia wyższej użyteczności i fundacji każdemu stowarzyszeniu zarejestrowanemu.
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek płacenia podatku przez wszelkie supermarkety takiego samego jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych - zgodnie z zasadą równości podmiotów gospodarczych.
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi jeden rodzaj faktury oraz obowiązek wystawiania jej ze stemplem wystawcy oraz z oryginalnym podpisem, a także z podpisem odbiorcy faktury.
 5. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi wysokie kary za fałszerstwa w zakresie wystawiania faktur oraz ich rozliczania. Celem jest likwidacja obecnych patologii, niszczących rozwój gospodarczy kraju, a wynikających z możliwości kombinowania, bezkarności i zamętu w obrocie gospodarczym, świadomie stworzonych przez dotychczasowych "polityków".   
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi wysokie cła na sprowadzane z innych krajów surowce, które są dostępne w Polsce, a także na produkty, które są lub mogą być wytwarzane w Polsce. Celem jest pobudzanie i realne popieranie polskiej gospodarki i rozwoju gospodarczego w Polsce, a zarazem zwiększanie zamożności narodu polskiego.

Punkt 4:

 

FINANSE, BANKOWOŚĆ I KWESTIE POCHODNE 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi zakaz stosowania lichwy i pożyczania na procent. Z tytułu likwidacji lichwy w rękach polskiego społeczeństwa znajdzie sie ogromna kwota (obecnie kradziona narodowi pod postacią odsetek i odsetek od odsetek), która przeznaczona na popyt (towarów i usług) nie tylko podniesie zamożność rodzin i ich zdolność do zaspokajania swych potrzeb, ale będzie także potężną siłą napędową dla polskiej gospodarki. Dzięki temu również zostaną odblokowane zatory płatnicze (aktualnie średnie opóźnienie płatności wynosi ponad 3 miesiące), które obecnie kosztują około 6 % PKB, a dla przedsiębiorców i społeczeństwa polskiego są stałym źródłem depresji i marazmu gospodarczego.
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi zakaz działalności wszelkich podmiotów zajmujących się obracaniem pieniędzmi w celu osiągania zysków z tego procederu (między innymi różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów).
 3. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłe: Dobro Polski Narodowy Bank Polski zajmował się będzie wykonywaniem zadań, zleconych przez polskie państwo dla dobra narodu polskiego - w zakresie polityki monetarnej i emisji pieniądza.
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski doprowadzi do sytuacji, że banki państwowe nie będą ukierunkowane  na zysk, lichwę i łupienie obywateli za pośrednictwem odsetek (jak obecnie), lecz służyć będą do uczciwej i użytecznej obsługi Polaków - będą prowadzic (oczywiście odpłatnie, aby pokryć swe koszty) obsługę rachunków obywateli i firm oraz obsługę kredytową: udzielać pożyczek na rózne cele, zwłaszcza na działalnosć gospodarczą, na zakup mieszkania lub budowę domu, na zakup auta itd., ale bez okradania Polaków za pomoca lichwy. Celem jest wzrost zamożności Polaków oraz ograniczenie bandytyzmu finansowego i oszukańczego kreowania pieniędzy z pieniędzy. 
 5. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi pełną transparentność wynagrodzeń - obowiązek podawania na specjalnie utrzymywanych przez każdą instytucję stronach internetowych wykazu wszystkich osób, otrzymujących wynagrodzenia ze środków państwowych (między innymi prezydenta, posłów, senatorów, ministrów, wszystkich urzędników i pracowników wszelkich urzędów - także Urzędów Gmin i instytucji państwowych oraz spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości - sądów i prokuratur), zakresu ich obowiązków i ujawnianiu na niej na bieżąco, zaraz po ich wypłaceniu, wysokości wypłacanych im wynagrodzeń. Celem jest ograniczenie dotychczasowej patologii, nepotyzmu, kradzieży i trwonienia przez "polityków" pieniędzy państwowych oraz zapewnienie społeczeństwu kontroli nad tymi kwestiami.
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek podawania na tych samych stronach internetowych deklaracji podatkowych ujawniających wszelkie dochody i majątek wymienionych wyżej osób otrzymujących wynagrodzenia ze środków państwowych, a także członków ich najbliższej rodziny: małżonków (także pozostających w separacji lub po rozwodzie), dzieci, rodziców i wnuków. Celem jest ograniczenie nepotyzmu, korupcji i okradania państwa przez obecnych "polityków" oraz zapewnienia społeczeństwu kontroli nad tymi kwestiami.

Punkt 5:

 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez polskie państwo polityki rolnej po raz pierwszy ukierunkowanej na dobro polskiego rolnictwa i polskiego narodu. W związku z tym między innymi wprowadzi wysokie cła na sprowadzane z innych krajów płody rolne i produkty spożywcze, które są lub mogą być wytwarzane w Polsce. Ponadto wprowadzi obowiązek popierania przez państwo polskie - poprzez usuwanie barier biurokratycznych i pomoc finansową - konraktacji polskich płodów rolnych oraz polskich firm, zajmujących się uczciwym skupem (szczególnie w ramach kontraktacji) i przetwarzaniem polskich płodów rolnych, a także ich sprzedażą na polskim rynku wewnętrznym (zwłaszcza regionalnym) i na rynkach innych krajów.  
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zakaz zakupu ziemi, w tym ziemi uprawnej, lasów, pastwisk, nieużytków oraz terenów pod zabudowę przez osoby nie będące obywatelami Polski. Zainteresowany cudzoziemiec będzie mógł zakupić ziemię w Poslce, ale po uprzednim uzyskaniu obywatelstwa polskiego. 
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zakaz posiadania przez jednego właściciela większego obszaru ziemi uprawnej jak 100 ha i większego obszaru lasów jak 100 ha. Celem jest ograniczenie patologii w postaci monokultur i przemysłowej hodowli zwierząt, a także popieranie prze polskie państwo zdrowego społecznie, tradycyjnego modelu polskiego gospodarstwa rodzinnego, opartego na pracy właściciela i członków jego rodziny.
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zakaz stosowania w rolnictwie monokultury oraz przemysłowej hodowli zwierząt, ukierunkowanych wyłącznie na zysk, szkodliwych dla przyrody i zwierząt oraz dla zdrowia społeczeństwa (wytwarzających niezdrową lub skażoną żywność), a także niszczących tradycyjny model polskiego gospodarstwa rodzinnego. W związku z tym dopuszczone będzie uprawianie jednego rodzaju rośliny na obszarze nie większym niż 50 ha oraz hodowla zwierząt w ilości nie większej, niż określonej przez właściwe placówki naukowe (aby zapewnić zwierzętom normalne warunki życia i wzrostu).

Punkt 6:

 

POLITYKA SOCJALNA 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi możliwość udzielania przez banki państwowe dla wszystkich małżeństw (nie tylko młodych) dogodnych kredytów (nieoprocentowanych - bez obecnie stosowanej lichwy) na zakup mieszkania lub budowę domu. 
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek zapewniania przez państwo polskie opieki osobom bezdomnym, o niskiej zaradności oraz niepełnosprawnym - poprzez umieszczanie ich (o ile rodzina nie będzie w stanie zapewnić podobnych warunków) w państwowych ośrodkach opieki, w których zapewnione będą mieć stosowne warunki życia i opieki medycznej, a także możliwość użytecznej pracy dla siebie i społeczeństwa, zgodnej z ich możliwościami w tym zakresie. Celem jest zapewnienie wymienionym osobom humanitarnej i realnej opieki (a nie pozorowanej i kosztochłonnej, jak obecnie), likwidacja przykrego widoku bezdomnych i żebraków na ulicach - świadczącego o bezradności i bezcelowości istnienia państwa oraz ograniczenie wydatków państwa.   

Punkt 7:

 

SŁŻBA ZDROWIA 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek utrzymywania ze środków państwowych w każdym powiecie szpitala powiatowego z co najmniej dwoma oddziałami: Oddział Intenstywnej Opieki Medycznej i Oddział Kardiologii.
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi opbowiązek utrzymywania ze środków państwowych w każdym województwie szpitala wojewódzkiego, prowadzącego wszystkie oddziały (o wszelkich specjalnościach).

 Punkt 8:

 

KWESTIE USTROJU PAŃSTWA 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi - poprzez uchwalenie Konstytucji Polski - ustrój państwa podobny, jaki obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa. Celem jest eliminacja wielu patologii ustrojowych i zapewnienie normalnej działalności państwa (które nie może być i nie będzie "kamieni kupą" - jak pogardliwie określają polskie państwo obecni "politycy").
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski znacznie ograniczy liczbę posłów i senatorów - ich liczba będzie odpowiednia do liczby mieszkańców na wzór USA.
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast zlikwiduje immunitet posłów i senatorów - jako niezgodny z zasadą równości wszystkich obywateli.
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zakaz finansowania ze środków państwa biur poselskich i senatorskich. Celem jest likwidacja wielu patologii i generowania przez pasożytów kosztów ze środków narodu polskiego.
 5. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski w ramach zmiany ustroju państwa na wzór USA zlikwiduje funkcję Premiera jako zbędną, gdyż jego kompetencje przejmie Prezydent. 
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje patologię polityczną w postaci obecnie istniejącej pasożytniczej dwuwładzy: ministrów rządowych i ministrów prezydenckich - na rzecz jednolitej formy zarządzania resortami przez ministrów rządowych, powoływanych przez Prezydenta na wzór USA.
 7. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski Prezydent (będący nadrzędnym organem wykonawczym) będzie powoływał ministrów jako urzędników wykonujących jego polecenia w zakresie kierowania resortami - na wzór USA. 
 8. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski przeprowadzi kompleksową reformę zarządzania państwem - przede wszystkim zlikwiduje samorządy (jako kosztochłonną i mało efektywną formę zarządzania oraz generującą patologie polityczne - trwonienie pieniędzy, korupcję, warcholstwo i bezkarność, będącą swoistą przechowalnią "polityków" i ich krewnych oraz znajomych - radnych bezradnych) oraz wprowadzi prosty i jednolity sposób zarządzania - skuteczny, nisko kosztowny i zapewniający bezpośrednią oraz osobistą odpowiedzialność za decyzje szkodliwe dla Polski i narodu polskiego. W związku z tym zlikwiduje takie pasożytnicze twory, generujące koszty, jak: Sejmik Województwa, Zarząd Województwa, Marszałek Województwa oraz Urząd Marszałkowski, Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, Rada Gminy i Zarząd Gminy.
 9. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski województwem zarządzał będzie i odpowiadał będzie za to jednoosobowo Wojewoda, powoływany przez Prezydenta na wniosek Ministra Administracji. 
 10. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski powiatem zarządzał będzie jednoosobowo i odpowiadał będzie za to jednoosobowo Starosta, powoływany przez Ministra Administracji, ale na wniosek Wojewody.
 11. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski gminą zarządzał będzie jednoosobowo i odpowiadał będzie za to jednoosobowo Wójt, powoływany przez Wojewodę, ale na wniosek Starosty.
 12. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski likwiduje nazwy: Prezydent Miasta oraz Burmistrz - na rzecz jednolitych i tradycyjnych określeń: Starosta i Wójt.
 13. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski urzędami, umożliwiającymi wykonywanie zadań Wojewodzie, Staroście i Wójtowi będą: Urząd Wojewódzki, Starostwo i Urząd Gminy.
 14. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski wszystkich pracowników Urzędu Wojewódzkiego powoływał będzie Minister Administracji, ale na wniosek Wojewody.
 15. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski wszystkich pracowników Starostwa powoływał będzie Wojewoda, ale na wniosek Starosty.
 16. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski wszystkich pracowników Urzędu Gminy powoływał będzie Starosta, ale na wniosek Wójta.
 17. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski uporządkuje sprawę funkcjonowania dużych miast zgodnie z zasadami rozumu, potrzebami i oczekiwaniami społecznymi - poprzez przyznanie z tytułu liczby mieszkańców Warszawie i kilku innym największym miastom (między innymi: Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Poznań) statusu województwa, ich dzielnicom - statusu powiatów, a osiedlom - statusu gmin. Z tych samych powodów przyzna mniejszym miastom status powiatów, a ich osiedlom - status gmin.

 Punkt 9:

 

POLITYKA WOBEC POLITYKÓW i URZĘDNIKÓW 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek okresowego wykonywania badań psychiatrycznych dla wszystkich osób zajmujących się polityką, zwłaszcza dla kandydatów na jakiekolwiek funkcje z wyboru (prezydenta, posłów, senatorów) i mianowania (ministrów, wojewodów, starostów, wójtów) oraz urzędników państwowych. Celem jest eliminacja obecnych patologii, gdy naród polski podejrzewa wielu "polityków" o zaburzenia psychiatryczne, na co wskazują ich wypowiedzi i zachowanie.
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek stosowania kary w podwójnej wysokości w przypadku skazania funkcjonariusza państwowego, między innymi prezydenta, ministra, posła, senatora, wojewody, starosty, wójta, sędziego, prokuratora, a to z uwagi na fakt, że funkcjonariusz państwowy ma być wzorem uczciwości oraz w celu ograniczenia obecnej bezkarności i patologii w działalności politycznej.  

Punkt 10:

 

OGRANICZANIE BIUROKRACJI 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez polskie państwo intensywnej działalności, mającej na celu ograniczanie biurokracji. W związku z tym osobom, które zgłoszą innowacyjne pomysły z zakresu ograniczania biurokracji, będą wypłacane stosowne i wysokie nagrody.
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski w ramach ograniczania biurokracji wprowadzi jako obowiązujący tylko jeden wzór deklaracji podatkowej, wspólnej dla pracowników i firm, a także tylko jeden wzór faktury (zamiast wielu, obowiązujących obecnie).
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi jako obowiązujące tylko dwa wzory kwestionariuszy w Krajowym Rejestrze Sądowym: 1. dla stowarzyszeń; 2. dla spółek akcyjnych (zamiast wielu obowiązujących obecnie).
 4. Po wygraniu wyborów przez Trzecią Siłę: Dobro Polski liczba pracowników Urzędów Skarbowych i Krajowego Rejestru Sądowego zostanie zmniejszona aż o 80 % (z powodu wprowadzenia jednolitego podatku 10 % oraz jednego wzoru deklaracji podatkowej, jednego wzoru faktury i dwóch wzorów kwestionariuszy KRS).

 Punkt 11:

 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski naprawi ustrój wymiaru sprawiedliwości - poprzez wprowadzenie zasad podobnych, jakie obowiązują w USA, gdzie zostały sprawdzone w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa (między innymi wybór i odwoływanie sędziów Sądów Powiatowych przez mieszkańców powiatu, a wyższych instancji - przez Prezydenta; wydawanie wyroków przez sędziów na podstawie werdyktu Ławy Przysięgłych). Celem jest eliminacja obecnych patologii sądowniczych: korupcji, stronniczości i bezkarności sędziów oraz zapewnienie narodowi polskiemu kontroli nad działalnością sędziów.
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: dobro Polski przystosuje liczbę i nazewnictwo sądów do podziału administracyjnego kraju poprzez likwidację Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych na rzecz Sądów Powiatowych i Sądów Wojewódzkich.
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje Sądy Administracyjne oraz Sądy Grodzkie, a ich zadania przekaże utworzonym w sądach powszechnych Wydziałom Administracyjnym i Wydziałom Wykroczeń. 
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast zniesie immunitet sędziów i prokuratorów - jako niezgodny z zasadą równości wszystkich obywateli oraz źródło obecnych wynaturzeń: bezkarności sędziów i prokuratorów, generujące kolejne patologie w postaci korupcji, nepotyzmu i orzekania niezgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 5. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje przeprowadzenie przez miejscowe polskie społeczeństwo powszechnej weryfikacji pracowników wymiaru sprawiedliwości (zwłaszcza sędziów, prokuratorów i biegłych sądowych) pod kątem ich dotychczasowej działalności i przydatności do dalszej pracy.
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i materialnej sprawcy (sędziego lub prokuratora) - w przypadku stwierdzenia wydania przez jakiegokolwiek sędziego niesprawiedliwego wyroku, a przez jakiegokolwiek prokuratora  niewłaściwej decyzji lub działania przez nich na szkodę wymiaru sprawiedliwości i na szkodę narodu polskiego.
 7. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła wprowadzi obowiązek pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i materialnej sprawcy (biegłego) - w przypadku stwierdzenia wydania przez jakiegokolwiek biegłego sądowego nierzetelnej opinii lub działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości i na szkodę narodu polskiego.
 8. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła; Dobro Polski natychmiast wprowadzi obowiązek zapisywania - rejestracji (obrazu i głosu) i publikacji w charakterze filmów na specjalnie utworzonych w tym celu stronach sądów każdej rozprawy i każdego posiedzenia sądu. Celem jest ograniczenie patologii: korupcji, stronniczości i bezkarności oraz zapewnienie społeczeństwu polskiemu pełnej transparentności działania wymiaru sprawiedliwości i niezbędnej kontroli działalności sądów.
 9. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi obowiązek publikacji na specjalnie utworzonych do tego celu stronach sądów pełnej treści każdego wyroku i postanowienia oraz protokołu każdej rozprawy sądowej, a także treści każdej opinii biegłego sądowego, jak również każdego postanowienia prokuratora. Celem jest ograniczenie patologii: korupcji, stronniczości i bezkarności oraz zapewnienie społeczeństwu polskiemu niezbędnej kontroli działalności sędziów, biegłych sądowych i prokuratorów. 
 10. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek okresowego wykonywania badań psychiatrycznych dla wszystkich sędziów, prokuratorów i biegłych sądowych.
 11. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek stosowania kary w podwójneju wysokości w przypadku skazania sędziego, prokuratora lub biegłego sądowego, a to z uwagi na fakt, że sędzia, prokurator i biegły sądowy mają być wzorem uczciwości oraz w celu ograniczenia obecnej bezkarności i patologii sądowniczej. 
 12. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek utrzymywania się więźnia i aresztowanego z własnej pracy. W tym celu więzienia i areszty zostaną przystosowane do wykonywania przez każdego więźnia i aresztowanego pracy użytecznej dla siebie i społeczeństwa.
 13. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski natychmiast wprowadzi obowiązek zapisywania (w celu ograniczenia manipulacji i przekłamań) w protokołach z rozpraw sądowych, a także w protokołach przesłuchań przez prokuratora i funkcjonariusza Policji nie tylko zeznań przesłuchiwanego, ale również dosłownej treści pytań - jak to obowiązuje w każdym normalnym kraju, także w II RP. 
 14. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje bezkarność i uprzywilejowane traktowanie popełnienia czynu karalnego pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i środków psychotropowych, jak również pod wpływem lub wskutek zaburzeń umysłowych, a także przez osoby niepełnoletnie.
 15. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zlikwiduje przedawnienie jako sprzeczne z rozumem i poczuciem sprawiedliwości, a także generujące nepotyzm, korupcję i inne patologie.   

Punkt 12:

 

POLITYKA ENERGETYCZNA 

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski będzie utrzymywać i rozwijaćj wydobycie surowców energetycznych: węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, ropy  naftowej i gazu ziemnego - o ile będzie to opłacalne i korzystne dla Polski i narodu polskiego. 
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski stworzy dogodne warunki do wykorzystywania na coraz większą skalę odnawialnych źródeł energii:   a) zlikwiduje wszelkie podatki oraz utrudnienia biurokratyczne związane z instalowaniem przez firmy i osoby prywatne urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych, wiatraków i elektrowni wodnych;   b) wprowadzi obowiązek instalowania paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich urzędów i instytucji państwowych - o ile warunki na to pozwalają;   c) zainicjuje instalowanie paneli fotowoltaicznych, wiatraków, elektrowni wodnych oraz elektrowni fal morskich (nadbrzeżnych, przybrzeżnych i morskich) we wszystkich dogodnych do tego miejscach - przez specjalnie do tego powołane instytucje państwowe;   d) zainicjuje inicjowanie przez urzędy państwowe i finansowanie ze środków państwowych instalowania urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych - jako pomoc państwa w tym zakresie dla osób fizycznych i firm. 
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez państwo polskie intensywnej działalności zapewniającej niemal pełne przejście na korzystanie z energii elektrycznej jako energii najtańszej i ekologicznej - poprzez powszechne instalowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej: paneli fotowoltaicznych, wiatraków, elektrowni wodnych oraz elektrowni pływowych (nadbrzężnych, przybrzeżnych i morskich). W ten sposób zapewni narodowi polskiemu bezpieczeństwo energetyczne: uniezależnienie od dostaw energii z daleka i z zagranicy, z dużych elektrowni (zwykle węglowych i atomowych - nieekologicznych i niebezpiecznych w razie awarii i ataku), mające wielkie znaczenie w przypadku katastrof i ewentualnych zagrożeń wojennych. 
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje budowę i utrzymywanie dużych elektrowni (wodnych, morskich i zespołów wiatraków) w celu pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej głównie na potrzeby dużych podmiotów gospodarczych (przemysłowych).
 5. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez państwo polskie (między innymi poprzez finansowanie obywatelom - dla dobra państwa i narodu polskiego) powszechnej akcji montowania własnych źródeł energii elektrycznej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych na budynkach i w innych miejscach. Celem jest zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu prawie bezpłatnej energii elektrycznej, odnawialnej i ekologicznej, używanej do celów kuchennych i ogrzewania, co ograniczy zanieczyszczenie środowiska i znacząco obniży koszty ogrzewania, a nawet będzie dodatkowym źródłem dochodów obywateli (poprzez sprzedaż nadwyżek energii do ogólnej sieci energetycznej).
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski jak najszybciej doprowadzi do sytuacji, aby każde gospodarstwo rolne, każdy dom i każdy budynek (dotyczy to także bloków mieszkalnych) mogły utrzymywać się w zakresie poboru energii elektrycznej - z własnych źródeł tej energii (zwłaszcza z paneli fotowoltaicznych i wiatraków) lub dodatkowo z tej energii czerpanej z podobnych źródeł instalowanych w najbliższej okolicy. Zapewni to nie tylko energię niemal bezpłatną (w przypadku jej czerpania z własnego źródła), ale także niezbędne bezpieczeństwo (niezależność od dostawców zewnętrznych, katastrof i ewentualnych zagrożeń wojennych).
 7. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski zapewni możliwość przekazywania odpłatnie (bez opodatkowania) nadmiaru energii elektrycznej do ogólnokrajowej sieci przez te podmioty (np. gospodarstwa domowe, urzędy, firmy), które pozyskiwać będą z własnych źródeł (np. paneli fotowoltaicznych i wiatraków) energię w ilościach przekraczających ich potrzeby.
 8. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polskii jak najszybciej doprowadzi do sytuacji, aby we wszystkich mieszkaniach i domach stosowano tylko energię elektryczną (zamiast pochodzącej ze spalania gazu, węgla i innych materiałów nieodnawialnych oraz zanieczyszczających środowisko) do ogrzewania (za pomocą kaloryferów elektrycznych) i celów kuchennych (za pomocą kuchni elektrycznych), a nie - jak obecnie - tylko do oświetlenia i funkcjonowania sprzętów, np. AGD. Możliwe to będzie po uzyskaniu niezależności energetycznej i niskich kosztów energii elektrycznej wskutek powszechnej instalacji odnawialnych i ekologicznych źródeł energii, o których mowa we wcześniejszych punktach. Pozwoli to nie tylko ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, które staje się coraz większym utrapieniem społeczeństwa, ale także znacząco ograniczy obecnie ponoszone koszty (poprzez brak konieczności budowy i utrzymywania ogromnej infrastruktury, związanej z pozyskiwaniem i przesyłem gazu, a także węgla i innych nieodnawialnych źródeł energii, brak konieczności budowy w domach instalacji gazowych i centralnego ogrzewania itd.). Dzięki temu polskie społeczeństwo porzuci wykorzystywanie węgla, gazu i innych nieodnawialnych źródeł energii (jako nieopłacalne ekonomicznie i powodujące zanieczyszczenie środowiska), a palenie w kominkach drewnem - popierane przez państwo - stosowane będzie głównie ze względów estetycznych i rekreacyjnych.
 9. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski znacjonalizuje podmioty zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej i wprowadzi obowiązek traktowania transferu energii elektrycznej jako newralgicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i narodu polskiego. 

Punkt 13: 

 

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

   Uciążliwym problemem w Polsce są kłopoty z przestępczością pospolitą, z niekulturalnym zachowaniem się oraz nieposzanowaniem mienia innych i publicznego, przejawiające się między innymi w niszczeniu przystanków komunikacyjnych i innych obiektów, nanoszeniu napisów i rysunków na elewacjach budynków i ogrodzeniach, spożywaniu alkoholu, śmieceniu i pluciu w miejscach publicznych, a także w postępującej degradacji środowiska.

 

   Problemy te zostaną rozwiązane poprzez następujące działania:

 1. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi (dla wszystkich Polaków zdrowych psychicznie) możliwość posiadania i używania broni palnej w identycznej postaci, w jakiej obowiązuje w USA, gdzie zostało to sprawdzone w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa:   a) dopuszczenie zakupu i posiadania przez wszystkich Polaków zdrowych psychicznie broni palnej bez zezwolenia, ale z obowiązkiem jej rejestracji na Policji (w celu szybkiego ustalenia sprawcy w przypadku ewentualnego użycia tej broni);   b) dopuszczenie legalnego użycia przez obywatela Polski broni palnej do odparcia napaści na siebie lub inne osoby oraz w przypadku wtargnięcia na teren jego posesji. Celem jest ograniczenie bezkarności przestępców i zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. 
 2. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski w zakresie utrzymania porządku wewnętrznego (spożywania napojów, śmiecenia i plucia) wprowadzi w polskim państwie dokładnie takie same przepisy, jakie zostały sprawdzone i obowiązują w państwie Singapur. 
 3. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek nakładania bardzo wysokich kar finansowych, płaconych przez sprawcę i (w przypadku niepełnoletniego lub niepracujacego) przez członków jego najbliższej rodziny - za uszkodzenie przystanku komunikacyjnego lub innego obiektu publicznego oraz prywatnego oraz za naniesienie napisu lub rysunku na elewacji budynku lub ogrodzeniu. Celem jest ograniczenie patologii, bezkarności, rozwydrzenia, bandytyzmu, bezmyślności (tolerowanych przez obecnych "polityków") i zaprowadzenie podstawowego porządku publicznego.
 4. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wrowadzi obowiązek utrzymywania przez gminy drewnianych tablic informacyjnych, ulokowanych w miejscach natężonego ruchu ulicznego, między innymi przy sklepach, na których mieszkańcy będą mogli bezpłatnie umieszczać swoje ogłoszenia. Ograniczy to umieszczanie ogłoszeń na przystankach, latarniach i elewacjach budynków, do czego obecnie mieszkańcy zmuszani są wskutek niewłaściwej polityki władz. 
 5. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zakaz - pod groźbą bardzo wysokich kar dla sprawców - zwożenia z innych krajów na obszar Polski jakichkolwiek śmieci i zanieczyszczeń.
 6. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi wysokie kary finansowe za wywożenie śmieci i zanieczyszczeń w miejsca do tego nie przeznaczone oraz za utrzymywanie i tolerowanie przez właścicieli terenów wysypisk śmieci oraz smieci w tych miejscach, zwłaszcza przy posesjach, w lasach i na terenach uprawnych. 
 7. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi zakaz produkcji i używania na obszarze Polski opakowań plastikowych na rzecz opakowań naturalnych i biodegradowalnych, zwłaszcza papierowych, drewnianych i metalowych. 
 8. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek - pod groźbą wysokich kar finansowych dla właścicieli i osób kierujących danym podmiotem - właściwego zagospodarowania i utrzymywania porządku na wszystkich terenach państwowych i prywatnych, zwłaszcza w zakresie czystości.
 9. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek właściwego zagospodarowania i utrzymywania porządku oraz czystości zwłaszcza na terenach kolejowych oraz przy drogach publicznych i prywatnych.
 10. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi obowiązek dla Wójtów i podległych im Urzędów Gmin zwracania uwagi właścicielom terenów i nieruchomości na konieczność właściwego zagospodarowania i utrzymywania porządku i czystości na tych terenach.
 11. Po wygraniu wyborów Trzecia Siła: Dobro Polski wprowadzi wysokie kary za wypalanie traw, za niszczenie i zanieczyszczanie środowiska naturalnego, za sprowadzenie katastrofy ekologicznej, za znęcanie się nad zwierzętami oraz za trzymanie zwierząt w niewłaściwych warunkach.
 12. Po wygraniu wyborów Trzecia siła: Dobro Polski zainicjuje prowadzenie przez państwo i ustanowione do tego instytucje państwowe intensywnej akcji sadzenia drzew i krzewów we wszystkich miejscach nadających się do tego celu, zwłaszcza na nieużytkach i terenach przy liniach kolejowych i drogach, a następnie ich utrzymywania.

 Punkt 14:

 

OBRONNOŚĆ KRAJU

 

   Bezpieczeństwo kraju i narodu polskiego traktowane będzie jako najważniejsza kwestia - obok zapewnienia zamożności i dogodnych warunków do życia i pracy - najważniejsza z punktu widzenia egzystencji narodu. Naród polski nie może już nigdy pozwolić sobie na poniesienie - wskutek niewłaściwego przygotowania - tak horrendalnych strat biologicznych (śmierć ponad 220 osób na każdy tysiąc mieszkańców - największe straty na świecie) i strat materialnych (największe na świecie - w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jak w czasie II wojny światowej.

  

   Obronność Polski zapewniona zostanie własnymi siłami i środkami, bez oglądania się na ewentualne sojusze, które - jak to niezbicie dowiodła historia naszego kraju, między innymi kampania 1939 roku i Powstanie Warszawskie 1944 - nie sprawdziły się w stosunku do jakiegokolwiek z sojuszników.

 

   Obronność Polski oparta będzie na uzupełniającym się kilkustopniowym systemie, złożonym z armii zawodowej, armii z powszechnego poboru, wojsk obrony terytorialnej oraz wyposażenia całego społeczeństwa w broń na wzór Szwajcarii. 

 1. Zachowanie dobrze wyposażonej i wyszkolonej armii zawodowej, przeznaczonej do obsługi specjalistycznego sprzętu (lotnictwo, obrona powietrzna, jednostki rakietowe, artyleria, jednostki pancerne, drony, marynarka wojenna, saperzy, jednostki chemiczne) - wyposażenie jej w najbardziej nowoczesny sprzęt produkcji krajowej (i produkcji zagranicznej - tylko w sytuacji, gdy w Polsce sprzęt taki nie będzie mógł być produkowany).
 2. Przywrócenie powszechnej służby wojskowej, dla wszystkich osób nadających się do walki (także dla kobiet - na wzór Izraela), jednak nie na okres kilku lat, lecz na łączny okres 6-10 miesięcy - z powoływaniem na krótkie i intensywne szkolenia o długości jednego miesiąca. Szkolenia te zapewniać będzie armia zawodowa.
 3. Zachowanie i rozwój wojsk obrony terytorialnej - powołanie w każdej gminie skadrowanej kompanii, w każdym powiecie skadrowanego pułku, a w każdym województwie skadrowanej dywizji obrony terytorialnej. Powoływanie do nich na krótkie i intensywne szkolenia weekendowe żołnierzy obrony terytorialnej.
 4. Stworzenie warunków (poprzez opracowanie stosownych planów oraz działania organizacyjne i szkolenia) do rozwinięcia w razie potrzeby - zagrożenia bezpieczeństwa kraju wymienionych skadrowanych jednostek obrony terytorialnej w jednostki skupiające wszystkie nadające się do walki i przeszkolone osoby: skadrowanej kompanii w gminie - w batalion, pułk lub brygadę (w zależności od liczby mieszkańców), skadrowanego pułku w powiecie - w brygadę lub dywizję, skadrowanej dywizji w województwie - w korpus lub armię.
 5. Wprowadzenie obowiązku powszechnej nauki na krótkich i intensywnych szkoleniach weekendowych, organizowanych przez armię zawodową, dla wszystkich osób nadających się do walki w zakresie: strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed atakiem chemicznym, biologicznym i jądorowym oraz innych umiejętności przydatnych w dziedzinie obronności kraju.
 6. W celu przygotowania narodu polskiego do odparcia ewentualnego najazdu i skutecznej walki partyzanckiej wyposażenie na wzór Szwajcarii - na koszt państwa - całego społeczeństwa w broń: palną, granaty, miny, ręczne wyrzutnie granatów oraz pocisków przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Zainstalowanie w każdym domu i mieszkaniu - na koszt państwa - metalowego sejfu do przechowywania tej broni i amunicji. Powoływanie wszystkich osób wyposażonych w tę broń na krótkie i intensywne szkolenia weekendowe, ukierunkowane na obsługę tej broni.
 7. Wyposażenie wszystkich rodzin i każdego obywatela Polski - na koszt państwa - w sprzęt niezbędny do obrony i ochrony w razie ataku chemicznego i biologicznego oraz katastrof ekologicznych. Ten sprzęt to między innymi: umundurowanie polowe, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, ubiory chroniące przed promieniowaniem i zagrożeniem chemicznym, biologicznym oraz jądrowym, sprzęt opatrunkowy, środki i leki zmniejszające następstwa promieniowania. Zainstalowanie w każdym domu - na koszt państwa - metalowej szafy do przechowywania tego wyposażenia.
 8. Wprowadzenie wysokich kar za nieuzasadnione użycie lub nienależytą ochronę broni, za brak szacunku do powierzonego sprzętu oraz za użycie wymienionego sprzętu do niewłaściwych celów (np. umundurowania polowego do prac polowych).
 9. Wprowadzenie przedmiotu Przysposobienie Obronne jako obowiązkowego przez cały okres nauki we wszystkich szkołach podstawowych, średnich i wyższych.
 10. Wprowadzenie przedmiotu Przysposobienie Obronne jako obowiązkowego na maturze (zamiast matematyki).
 11. Wprowadzenie powszechnych państwowych zawodów sportowych z zakresu umiejętności obrony kraju i Przysposobienia Obronnego dla wszystkich kategorii wiekowych w postaci Mistrzostw każdej gminy, powiatu, województwa i kraju. 
 12. Wprowadzenie obowiązku promocji wszystkich oficerów Wojska Polskiego oraz składania przez nich przysięgi wojskowej w Panteonie Narodowym (na obecnym placu Piłsudskiego) w Warszawie.
 13. Wprowadzenie przysięgi obronnej dla wszystkich rodzajów wojsk, składanej w miejscach historycznych i zwycięskich bitew narodu polskiego, między innymi pod Grunwaldem, pod Płowcami, pod Koronowem, pod Cedynią, pod Niemczą, pod Głogowem, pod Warką, pod Radzyminem, pod Komarowem.
 14. Wprowadzenie zakazu udziału we wszystkich wyżej wymienionych działaniach - pod groźbą wysokich kar dla łamiących ten zakaz oraz umożliwiających im to - dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, a czasowo przebywających na obszarze Polski.
 15. Wprowadzenie zakazu ochrony obiektów militarnych i strategicznych z punktu widzenia państwa przez jakiekolwiek podmioty nie wojskowe.
 16. Wprowadzenie zakazu udziału polskich żołnierzy w jakichkolwiek interwencjach militarnych poza obszarem Polski (na wzór Niemiec i Japonii).
 17. Wyprowadzenie z Polski wszelkich obcych wojsk i wprowadzenie zakazu obecności na polskim terytorium - na wzór Szwajcarii - wszelkich obcych żołnierzy (z wyjątkiem zaproszonych na uroczystości i defilady).
 18. Ewentualne wyjście Polski z paktu NATO w przypadku działań kierownictwa tego paktu na niekorzyść Polski i narodu polskiego lub podjęcia agresywnych działań albo przyjęcia agresywnych planów w stosunku do państw, z którymi Polska utrzymuje dobre i pokojowe stosunki. 
Punkt 15:
 
POLITYKA ZAGRANICZNA 
 1. Polska stosować będzie politykę neutralności w odniesieniu do każdego państwa, które nie będzie przejawiać wrogich zamiarów wobec Polski i narodu polskiego. 
 2. Polska utrzymywać będzie przyjazne stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne z każdym państwem zainteresowanym współpracą owocną i korzystną dla obu stron.
 3. W stosunku do innych państw Polska stosować będzie politykę wzajemności (obowiązującą w stosunkach międzynarodowych od zamierzchłych czasów).
 4. Wprowadzone zostaną wizy do Polski dla obywateli wszystkich państw (w tym USA), które stosują wizy wjazdowe do swego kraju dla obywateli Polski. Wysokość opłaty wizowej dla obywateli danego państwa będzie taka sama (z wyjątkiem niektórych krajów, w odniesieniu do których będzie wyższa), jak wysokość opłaty wizowej dla obywateli Polski wjeżdżających do tego kraju. 
 5. Na obszarze Polski przebywać będą mogli tylko ci obcokrajowcy, którzy otrzymali na to zgodę z tytułu pobytu dyplomatycznego, turystycznego, wypoczynkowego, nauki, biznesu korzystnego dla Polski, legalnej pracy lub przyczyn rodzinnych (np. zawarcia związku małżeńskiego). Każdy obcokrajowiec przebywający w Polsce nielegalnie będzie deportowany do kraju, którego jest obywatelem lub z którego przybył do Polski, a kosztem deportacji obciążony będzie kraj, którego jest obywatelem lub z którego przybył do Polski.
 6. Wprowadzenie zasady przyznawania obywatelstwa polskiego obywatelom innych krajów, którzy w Polsce płacić będą podatki od swych dochodów osiąganych w innych krajach (będzie to dla nich korzystne i atrakcyjne po wprowadzeniu jednolitego podatku 10 %).
 7. Polska zawiesi utrzymywanie jakichkolwiek stosunków z Ukrainą, dopóki w państwie tym gloryfikowana będzie zbrodnicza ideologia banderowska i banderowscy zbrodniarze oraz dopóki nie zostanie zagwarantowane realne prawo przeprowadzania ekshumacji i upamiętniania polskich ofiar zbrodni banderowskich.
 8. Ewentualne wyjście Polski z Unii Europejskiej w przypadku działań kierownictwa tej Unii na niekorzyść Polski i narodu polskiego.

Punkt 16:

 

ODSZKODOWANIA

 1. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone Polsce i obywatelom Polski przez III Rzeszę (a w jej składzie przez Niemcy i Austrię) w czasie II wojny światowej - w trakcie działań wojennych oraz wszelkich represji i rabunkowej gospodarki terenów okupowanych i domaganie się wypłacenia tego odszkodowania dla narodu polskiego od państw: Niemcy i Austria.
 2. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody wyrządzone Polsce i obywatelom Polski przez III Rzeszę (a w jej składzie przez Niemcy i Austrię) w czasie II wojny światowej - w postaci organizowania i utrzymywania na obszarze Polski gett oraz obozów koncentracyjnych i zagłady do przetrzymywnaia w nich, prześladowania i mordowania żydów/Żydów oraz domaganie się wypłacenia tego odszkodowania dla narodu polskiego od państw: Niemcy i Austria. 
 3. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone Polsce i Polakom przez ZSRR (w czasie II wojny światowej oraz w całym okresie istnienia ZSRR) i domaganie się wypłacenia tego odszkodowania dla narodu polskiego od Federacji Rosyjskiej jako prawnego spadkobiercy ZSRR.
 4. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody poniesione przez naród polski i Polskę, spowodowane niedotrzymaniem przez Anglię i Francję zobowiązań sojuszniczych w czasie II wojny światowej i domaganie się wypłacenia tego odszkodowania przez Anglię i Francję.  
 5. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody poniesione w czasie II wojny światowej przez naród polski wskutek korzystania przez Anglię i Francję z polskich żołnierzy, a także zagarnięcia polskiego złota i innych polskich walorów oraz domaganie się wypłacenia tego odszkodowania przez Anglię i Francję.
 6. Prowadzenie przez polskie instytucje naukowe intensywnej działalności na rzecz ustalenia i zwrotu Polsce i narodowi polskiemu wszelkich dokumentów i przedmiotów, zwłaszcza mających wartość naukową i artystyczną, zagarniętych narodowi polskiemu wskutek przemocy i kradzieży i przechowywanych obecnie w innych krajach, zwłaszcza w Szwecji (zagarniętych w okresie tak zwanego Potopu szwedzkiego i wojny północnej), w Federacji Rosyjskiej, w Niemczech i w Austrii (zagarniętych zwłaszcza w okresie zaborów), w Czechach oraz we Francji (zagarniętych z czasie wojen napoleońskich).
 7. Kwoty uzyskane z tytułu wymienionych tu odszkodowań za szkody poniesione przez państwo polskie będą włączane do środków budżetowych i przeznaczane na cele państwowe.
 8. Kwoty uzyskane z tytułu wymienionych tu odszkodowań za szkody poniesione przez naród polski i poszczególnych obywateli oraz rodziny polskie będą wypłacane rodzinom polskim, które udowodnią poniesienie tych strat i ofiar, a pozostała część wszystkim rodzinom polskim w równej wysokości.

Punkt 17:

 

STOSUNEK DO POLONII 

 1. Państwo polskie będzie intensywnie wspierać (także finansowo) polskie organizacje polonijne, działające w innych krajach.
 2. Polska - na koszt państwa - sprowadzać będzie w celu osiedlenia się na swym obszarze na dogodnych warunkach Polaków i osoby o korzeniach polskich zamieszkujących państwa na terytorium byłego ZSRR (ze względu na to, że ich przodkowie znaleźli się na tamtych terenach zwykle wbrew swej woli). 
 3. Polska - na koszt państwa - dokonywać będzie ekshumacji i sprowadzania do Polski szczątków Polaków spoczywających w innych krajach, zwłaszcza w państwach na terytorium byłego ZSRR. 

 Punkt 18:

 

INNOWACYJNOŚĆ 

 1. Państwo polskie wydatnie wspierać będzie innowacyjność, o ile będzie ona korzystna dla Polski i narodu polskiego.
 2. Z tego względu wynalazki, wnioski racjonalizatorskie i pomysły innowacyjne - o ile będą korzystne dla Polski i narodu polskiego - oraz ich wdrażanie będą stanowić priorytet w działalności państwa, ich autorom wypłacane będą stosowne nagrody, a ich wdrażanie finansowane będzie ze środków państwowych.
 3. Urzędy patentowe i inne zajmujące się wynalazkami, wnioskami racjonalizatorskimi i pomysłami innowacyjnymi oraz ich wdrażaniem będą znajdować się pod stałą i skuteczną ochroną polskich służb specjalnych - w celu uniemożliwienia ich transferu w charakterze tak zwanych start-upów do innych państw, zwłaszcza do jednego z krajów na Bliskim Wschodzie.
 4. W przypadku skazania pracownika tych urzędów, tak jak w przypadku funkcjonariuszy państwowych - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że pracownik tych urzędów ma być wzorem uczciwości.

Punkt 19:

 

SZKOLNICTWO 

 1. Do szkół podstawowych, średnich i wyższych wprowadzony zostanie jako obowiązujący przez cały okres nauki nowy przedmiot: Przysposobienie do życia, obejmujący zagadnienia związane z praktycznym przysposobieniem do życia i współżycia w rodzinie, społeczeństwie i w państwie, znajomość dobra i zła, znajomość zasad strategii postępowania, znajomość tego, co dobre i złe dla Polski i narodu polskiego, znajomość przepisów prawa i zasad obowiązujących w Polsce i w innych krajach, a także zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
 2. Obowiązkowymi przedmiotami na maturze będą: Język polski i Przysposobienie Obronne, a dodatkowym jeden do wyboru z dwóch: Historia Polski lub Przysposobienie do życia.
 3. Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne bronić będzie można tylko przed orzekającymi w 3-osobowym składzie państwowymi Komisjami Licencjackimi, Komisjami Magisterskimi, Komisjami Doktorskimi i Komisjami Habilitacyjnymi, w skład których powoływane będą osoby spoza macierzystej uczelni zainteresowanego.
 4. Egzaminy doktorskie i habilitacyjne będą mogły składać także osoby nie związane z jakąkolwiek uczelnią, na podstawie ich dorobku publicystycznego lub popularyzującego daną dziedzinę.  
 5. Oprócz przewodu licencjackiego, magisterskiego, doktorskiego i habilitacyjnego zainteresowany składać będzie egzaminy z dwóch przedmiotów: Przysposobienia Obronnego i Przysposobienia do życia (zlikwidowany zostanie dotychczasowy wymóg złożenia egzaminu z języka obcego). 
 6. Tytuł profesora nadawany będzie przez Prezydenta osobom, które uzyskały stopień doktora lub magistra, związanych lub nie związanych z jakąkolwiek uczelnią, na wniosek dowolnego organu władzy, uczelni, szkoły, organizacji lub środowiska, właściwie udokumentowany w zakresie osiągnięć kandydata w dziedzinie naukowej, dydaktycznej, wychowawczej, popularyzacyjnej lub artystycznej - co ograniczy patologię w zakresie przyznawania tytułów profesorskich przez kliki.
 7. Wprowadzenie nowych podręczników historii Polski i literatury polskiej do wszelkich szkół, przedstawiających rzetelnie i bez zakłamania wydarzenia kontrowersyjne i utwory literackie lub dotychczas ukazywane w sposób zmanipulowany albo pomijane milczeniem.
 8. Wprowadzenie obowiązku podawania na specjalnie utrzymywanych przez każdy podmiot zajmujący się szkolnictwem wykazu wszystkich zatrudnionych w nim pracowników, zakresu ich obowiązków oraz ujawnianiu na niej na bieżąco, zaraz po ich wypłaceniu, wysokości wypłacanych im wynagrodzeń - w celu zapewnienia społeczeństwu kontroli nad tymi kwestiami.

Punkt 20:

 

POMNIKI I KWESTIE POCHODNE

 1. Przeprowadzenie przeglądu wszystkich pomników, postawionych na obszarze Polski w okresie od 1944 roku oraz ich likwidacja lub zmiana ich treści pod kątem rzetelności historycznej. 
 2. Ustawienie tablic upamiętniających wszelkie wydarzenia historyczne z całego okresu dziejów Polski, zwłaszcza z lat II wojny światowej i okresu późniejszego, zawierających rzetelne informacje o tych wydarzeniach.
 3. Ustawienie godziwych nagrobków z rzetelnymi informacjami na mogiłach polskich żołnierzy i ofiar wojny oraz okresu powojennego, także na cmentarzach.
 4. Przemianowanie Grobu Nieznanego Żołnierza na obecnym placu Piłsudskiego w Warszawie na Mauzoleum Żołnierzy Polskich (wszystkich, a nie, jak obecnie tylko nieznanego jednego). 
 5. Przemianowanie placu Piłsudskiego na Panteon Narodowy w Warszawie i zmiana jego wyglądu tak, aby stał się on ponadwiekowym panteonem - centralnym miejscem podtrzymywania świadomości patriotycznej narodu polskiego.
 6. Wybudowanie na obecnym placu Piłsudskiego w Warszawie (o obszarze około 5 ha) Panteonu Narodowego w postaci podziemnego gmachu (złożonego z 5-6 kondygnacji), który pełnił będzie rolę patriotycznego serca narodu polskiego. Na poszczególnych kondygnacjach tego Panteonu Narodowego mieścić się będą między innymi: Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski i inne muzea warszawskie, a także sale do spotkań i uroczystego wręczania wyróżnień, o których mowa dalej. Na powierzchni tego Panteonu Narodowego znajdować się będzie Mauzoleum Żołnierzy Polskich (obecny Grób Nieznanego Żołnierza), z czterech stron ustawione zostaną liczne pomniki najważniejszych bitew polskiego oręża i najważniejszych wydarzeń z historii narodu polskiego, a na znajdującym się między nimi placu odbywać się będą defilady i najważniejsze uroczystości państwowe.
 7. Wprowadzenie obowiązku ceremonialnych odwiedzin tego Panteonu Narodowego przez wszystkich dostojników z innych krajów w towarzystwie polskich dostojników państwowych (i co najmniej raz w roku przez ambasadorów wszystkich krajów w Polsce) - zamiast stosowanych obecnie odwiedzin pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego, Muzeum Polin i obozu Auschwitz. 
 8. Wprowadzenie obowiązku wręczania świadectw maturalnych oraz dyplomów licencjackich, magisterskich, doktorskich i profesorskich w Panteonie Narodowym w Warszawie - w celu podniesienia rangi tych wydarzeń oraz świadomości patriotycznej w narodzie polskim. 

 Punkt 21:

 

POLITYKA PEŁNEJ JAWNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Likwidacja wszelkich przepisów o ochronie danych osobowych - jako płaszczyzny do manipulacji, ukrywania się i unikania odpowiedzialności za swe czyny.
 2. Wprowadzenie bezwzględnego zakazu - pod groźbą wysokich kar - używania pseudonimów lub nieprawdziwych danych osobowych (nazwiska i imienia) lub niepodawania autorstwa przy publikacji wszelkich tekstów literackich, prasowych oraz w Internecie.
 3. Wprowadzenie obowiązku - pod groźbą wysokich kar - podawania przez autora swego prawdziwego nazwiska i imienia pod każdym publikowanym tekstem literackim, prasowym, w mediach telewizyjnych i radiowych oraz w Internecie (także w komentarzach na portalach i forach internetowych).
 4. Wprowadzenie obowiązku - pod groźbą wysokich kar - podawania przez dziennikarza lub pracownika jakichkolwiek mediów (wydawnictw, czasopism, stacji telewizyjnych i radiowych oraz portali internetowych) tylko informacji prawdziwych i sprawdzonych lub z powołaniem się na sprawdzone źródła informacji.
 5. W przypadku skazania dziennikarza lub pracownika jakichkolwiek mediów (wydawnictwa, czasopisma, stacji telewizyjnej i radiowej oraz portalu internetowego), tak jak w przypadku funkcjonariusza państwowego - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że pracownik mediów ma być wzorem uczciwości.
 6. Wprowadzenie bardzo wysokich kar za tak zwany hejt oraz uporczywe wysyłanie za pośrednictwem dowolnych środków przekazu (między innymi telefonu lub e-mailem) do kogokolwiek gróźb lub treści obraźliwych i zniesławiających. 

Punkt 22:

 

PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ 

 1. Uznanie przekopu Mierzei Wiślanej za aberrację polityczną, ekologiczną i gospodarczą (z uwagi na planowany zwrot nakładów na jego wykonanie w ciągu 450 lat).
 2. Likwidacja przekopu Mierzei Wiślanej i przywrócenie poprzedniego stanu jako zgodnego z naturą, przyrodą i ekologią.
 3. Obciążenie kosztami wykonania przekopu Mierzei Wiślanej oraz przywrócenia stanu poprzedniego wszystkich osób zamieszanych w jego wykonanie: polityków, urzędników wydających zgody oraz wykonawców (właścicieli firm i pracowników).

 

   Kolejne punkty tego Programu będą tu ogłaszane - podawane do wiadomości publicznej po ich przyjęciu.

 

Dobro Polski - celem najwyższym !   

 

Opracował: Ryszard Murat. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
261941