bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Nowy rewelacyjny oczekiwany

polski ruch polityczny

TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI 

 

   Na Konferencji politycznej, jaka odbyła się w niedzielę 20 stycznia 2019 roku w Warszawie, powołano oczekiwany ruch polityczny pod nazwą TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI

 

   Wydarzenie to było od dawna oczekiwane. Od szeregu lat w wypowiedziach, rozmowach i dyskusjach, bardzo wiele osób (być może także Ty ?) wskazywało, że postępująca erozja tak zwanej klasy politycznej i kolejne afery ujawniające prawdziwe cele polityków wymagają, aby naród polski wyłonił wreszcie siłę polityczną, która będzie działać naprawdę w jego imieniu i rzeczywiście dla jego dobra.

 

   Trzecia Siła: Dobro Polski to nowy, rewelacyjny, oczekiwany polski ruch obywatelski, powołany do działalności politycznej dla dobra Polski i narodu polskiego, także dla dobra Twojego i Twojej rodziny

 

CELE I PROGRAM RUCHU TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI

 

   Zadaniem tego ruchu jest zorganizowanie narodu polskiego dla zdobycia władzy w wyniku wygrania wyborów parlamentarnych i wprowadzenia zespołu kompleksowych reform w różnych dziedzinach, ukierunkowanych na rzeczywiste dobro Polski i narodu polskiego

 

   Celem tych reform jest zapewnienie narodowi polskiemu sprawowania rzeczywistej władzy nad swym polskim państwem (państwo polskie i politycy będą służyć narodowi polskiemu, a nie - jak dotychczas - odwrotnie), pełnego bezpieczeństwa, niezależności w kierowaniu swymi losami, zamożności oraz możliwości normalnej egzystencji, a każdemu Polakowi stworzenie jak najlepszych warunków do życia, rozwoju i pracy - dla siebie, dla swej rodziny, dla swej społeczności i dla swego środowiska, w których żyje oraz dla Ojczyzny.

 

   Do tych planowanych przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski reform należą między innymi:

 1. Wprowadzenie JEDNOLITEGO PODATKU DOCHODOWEGO W WYSOKOŚCI 10 %, z równoczesnym zniesieniem niemal wszystkich innych podatków oraz progów podatkowych i kwot zwolnionych od podatku, a także całkowitym zniesieniem podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz od emerytur, rent i zasiłków - celem jest doprowadzenie do zwiększenia zamożności Polaków, pobudzanie inicjatywy oraz chęci do pracy i działalności gospodarczej, pobudzenie rozwoju gospodarczego kraju, ograniczenie oszustw i kombinacji, oraz zwiększanie zaufania obywateli do państwa, które nie będzie ich oszukiwać, okradać i łupić.
 2. Wprowadzenie zakazu stosowania lichwy i pożyczania na procent - banki będą prowadzić obsługę rachunków obywateli i firm oraz obsługę kredytową: udzielać pożyczek na rożne cele, zwłaszcza na działalność gospodarczą, na zakup auta, mieszkania lub budowę domu, ale bez łupienia obywateli za pośrednictwem odsetek - celem jest wzrost zamożności Polaków oraz ograniczenie bandytyzmu finansowego i oszukańczego kreowania pieniędzy z pieniędzy.
 3. Wprowadzenie pełnej transparentności wynagrodzeń - obowiązku podawania na specjalnie utrzymywanych przez każdą instytucję stronach internetowych wykazu wszystkich osób, otrzymujących wynagrodzenia ze środków państwowych (między innymi prezydenta, posłów, senatorów, ministrów, wszystkich urzędników i pracowników wszelkich urzędów, także Urzędów Gmin i instytucji państwowych oraz spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych, jak również instytucji wymiaru sprawiedliwości - sądów i prokuratur), zakresu ich obowiązków i ujawnianiu na niej na bieżąco, zaraz po ich wypłaceniu, wysokości wypłacanych im wynagrodzeń - w celu ograniczenia patologii, nepotyzmu, kradzieży i trwonienia przez "polityków" pieniędzy państwowych oraz zapewnienia narodowi polskiemu niezbędnej kontroli nad tymi kwestiami.
 4. Wprowadzenie ustroju państwa podobnego, jaki obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa - celem jest eliminacja wielu patologii ustrojowych i zapewnienie w miarę normalnej działalności państwa (które nie może być "kamieni kupą" - jak pogardliwie określają nasze państwo obecni "politycy").
 5. Przeprowadzenie kompleksowej reformy zarządzania państwem - zlikwidowane zostaną samorządy (jako zbyt kosztochłonna i mało efektywna forma zarządzania oraz generująca patologie polityczne - trwonienie pieniędzy, korupcję, warcholstwo i bezkarność, będąc swoistą przechowalnią "polityków" i ich krewnych oraz znajomych - radnych bezradnych) oraz wprowadzony zostanie prosty i jednolity sposób zarządzania (za pośrednictwem Wojewodów, Starostów i Wójtów) - skuteczny, nisko kosztowny i zapewniający bezpośrednią oraz osobistą odpowiedzialność za decyzje szkodliwe dla Polski i narodu polskiego. W związku z tym zlikwidowane zostaną takie twory, generujące koszty, jak: Sejmik Wojewódzki, Marszałek Województwa, Zarząd Województwa, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Rada Gminy, Zarząd Gminy.
 6. Wprowadzenie ustroju wymiaru sprawiedliwości w podobnej postaci, w jakiej obowiązuje w USA, gdzie został sprawdzony w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa (wybór i odwoływanie sędziów Sądów Powiatowych przez mieszkańców powiatu, a wyższych instancji - przez prezydenta; wydawanie wyroków przez sędziów na podstawie werdyktu Ławy Przysięgłych) - celem jest eliminacja patologii sądowniczych: korupcji, stronniczości i bezkarności sędziów oraz zapewnienie narodowi polskiemu kontroli nad działalnością sądów. 
 7. Wprowadzony zostanie obowiązek zapisywania - rejestracji (obrazu i dźwięku) każdej rozprawy i każdego posiedzenia sądu oraz obowiązek publikacji (na specjalnie utworzonych do tego celu stronach sądów) pełnej treści każdego wyroku i postanowienia oraz protokołu każdej rozprawy sądowej, a także treści każdej opinii biegłego sądowego, jak również każdego postanowienia prokuratora - celem jest ograniczenie patologii: korupcji, stronniczości i bezkarności oraz zapewnienie narodowi polskiemu niezbędnej kontroli nad działalnością sędziów, biegłych sądowych i prokuratorów. 
 8. Zniesienie immunitetu posłów, senatorów i sędziów - jako niezgodnego z zasadą równości obywateli oraz źródło wynaturzeń, stronniczości i bezkarności. 
 9. W przypadku skazania funkcjonariusza państwowego, między innymi prezydenta, ministra, posła, senatora, wojewody, starosty, wójta, sędziego, prokuratora - obowiązkowo stosowana będzie kara w podwójnej wysokości w stosunku do innych obywateli, a to z uwagi na fakt, że funkcjonariusz państwowy ma być wzorem uczciwości oraz w celu ograniczenia bezkarności i patologii w działalności politycznej. 
 10. Wprowadzenie możliwości posiadania i używania broni palnej w identycznej postaci, w jakiej obowiązuje w USA, gdzie zostało to sprawdzone w ciągu ponad 200-letniej historii tego mocarstwa - celem jest ograniczenie bezkarności przestępców i zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. 
 11. Prowadzenie przez państwo polskie (między innymi poprzez finansowanie obywatelom - dla dobra państwa i narodu polskiego) powszechnej akcji montowania własnych źródeł energii elektrycznej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych na budynkach i w innych miejscach - w celu zapewnienia każdemu gospodarstwu domowemu prawie bezpłatnej energii elektrycznej, odnawialnej i ekologicznej, używanej do celów kuchennych i ogrzewania, co ograniczy zanieczyszczenie środowiska i znacząco obniży koszty ogrzewania, a nawet będzie dodatkowym źródłem dochodów obywateli (poprzez sprzedaż nadwyżek energii do ogólnej sieci energetycznej). 
 12. Prowadzenie przez państwo polskie polityki zapewniającej niemal pełne przejście na powszechne korzystanie z energii elektrycznej jako energii najtańszej i ekologicznej - poprzez powszechne instalowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej: paneli fotowoltaicznych, wiatraków, elektrowni wodnych oraz elektrowni pływowych (nadbrzeżnych, przybrzeżnych i morskich) - zapewnienie w ten sposób bezpieczeństwa energetycznego: uniezależnienia od dostaw energii z daleka, z dużych elektrowni (zwykle węglowych i atomowych - nieekologicznych i niebezpiecznych w razie awarii) i z zagranicy, mającego wielkie znaczenie w przypadku katastrof i ewentualnych zagrożeń wojennych.
 13. Polityka rolna: wprowadzenie wysokich ceł na sprowadzane z innych krajów płody rolne i produkty spożywcze, które są lub mogą być wytwarzane w Polsce.  
 14. Wyposażenie całego społeczeństwa polskiego w broń w identycznej postaci, jaka obowiązuje i została sprawdzona w kilkusetletniej historii Szwajcarii - celem jest zwiększenie bezpieczeństwa narodu polskiego i przygotowanie go do odparcia ewentualnego najazdu oraz znaczące podniesienie stopnia obronności Polski.  
 15. Wyposażenie wszystkich rodzin i każdego Polaka - na koszt państwa - w sprzęt niezbędny do obrony i ochrony w razie ataku chemicznego i biologicznego oraz katastrof ekologicznych. Ten sprzęt to między innymi: kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, ubiory chroniące przed promieniowaniem i zagrożeniem chemicznym oraz biologicznym, sprzęt opatrunkowy, środki i leki zmniejszające następstwa promieniowania. 
 16. Wprowadzenie zakazu udziału polskich żołnierzy w interwencjach militarnych poza obszarem Polski (na wzór Niemiec i Japonii) - celem jest eliminacja wykorzystywania polskich żołnierzy do realizacji obcych interesów i przywrócenie im honoru (służba tylko narodowi polskiemu i w dobrych celach). 
 17. Wyprowadzenie z Polski wszelkich obcych wojsk i wprowadzenie zakazu obecności na polskim terytorium (na wzór Szwajcarii) wszelkich obcych żołnierzy (z wyjątkiem zaproszonych na uroczystości i defilady). 
 18. Zlikwidowanie przywilejów dla mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej oraz przywrócenie ich, jeśli w Niemczach, na Ukrainie, Białorusi i Litwie zagwarantowane zostaną takie same przywileje dla mniejszosci polskiej - celem jest eliminacja patologii w postaci braku wzajemności w traktowaniu się krajów.
 19. W polityce zagranicznej Polska utrzymywać będzie przyjazne stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne z każdym państwem zainteresowanym współpracą owocną i korzystną dla obu stron.
 20. Likwidacja Muzeum Polin, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Teatru Żydowskiego oraz innych placówek żydowskich oraz przywrócenie ich w sytuacji, gdy takie same placówki polskie zostaną powołane w państwie Izrael i będą utrzymywane ze środków państwa Izrael - celem jest eliminacja patologii w postaci braku wzajemności w traktowaniu się krajów i narodów.
 21. Obliczenie przez polskie instytucje naukowe wysokości odszkodowania za straty i szkody poniesione w czasie II wojny światowej przez Polskę (państwo polskie) i naród polski wskutek działań innych państw i narodów, ich żołnierzy i ich przedstawicieli oraz domaganie się wypłacenia tych odszkodowań - celem przywrócenia niezbędnej sprawiedliwości i rekompensaty dla narodu polskiego, który w czasie wojny poniósł najwyższe straty (ludzkie i materialne) spośród wszystkich narodów i to nie z własnej winy.
 22. Wprowadzenie zakazu (na wzór wielu innych krajów) udzielania dotacji i pomocy finansowej ze środków państwa polskiego na rzecz jakiegokolwiek wyznania i związku wyznaniowego oraz instytucji z nimi powiązanych - celem jest realne zagwarantowanie równego traktowania wyznań i zaprzestanie wykorzystywania państwa polskiego do celów religijnych.
 23. Realne popieranie innowacyjności przez polskie państwo - wypłacanie stosownych nagród za wynalazki, wnioski racjonalizatorskie i pomysły innowacyjne oraz finansowanie ich wdrażania, o ile będą korzystne dla Polski i narodu polskiego.
 24. Zreformowanie szkolnictwa ukierunkowane na wzrost patriotyzmu, poczucia godności narodowej oraz naukę realnych umiejętności radzenia sobie w życiu - praktyczne przysposobienie do życia i współżycia w rodzinie, społeczeństwie i w państwie, znajomość dobra i zła, tego co dobre i złe dla Polski i narodu polskiego, przepisów i zasad obowiązujących w Polsce i w innych krajach, a także zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach (eliminacja nauki wiadomości nieużytecznych lub mało użytecznych - na rzecz w pełni użytecznych). 

   To tylko niektóre z reform planowanych przez nasz ruch. Pełne informacje o tych reformach znaleźć można na tej stronie internetowej w zakładce: PROGRAM Trzeciej Siły: Dobro Polski.

 

   Po wygraniu wyborów parlamentarnych i wprowadzeniu przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski tych kompleksowych reform całkowitemu pozytywnemu przeobrażeniu ulegnie układ państwo - naród: państwo polskie jako organizacja będzie służyć narodowi polskiemu, a nie - jak dotychczas - że to naród polski służy państwu i politykom, a dokładnie "trzymającej władzę" niewielkiej klasie gangsterów politycznych z różnych partii do jego okradania i korzystania z jego pracy i bogactw. 

 

Nazwa TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI 

 

   Nazwa powołanego ruchu TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI jest tymczasowa. Nazwa ta zawiera dwa człony, mające ściśle określone znaczenie.

 

   W naszym kraju utarł się pogląd, że istnieją tylko dwie liczące się partie, zaś inne partie i ruchy polityczne są do tych dwóch satelickie albo nie mają większego znaczenia, w czym zresztą jest wiele prawdy.

 

   Nazwa TRZECIA SIŁA ma więc w sposób najprostszy i zarazem najbardziej skuteczny uświadamiać wszystkim, że wyłoniła się wreszcie ta właściwa i oczekiwana siła polityczna, która stanowi nową, świeżą i rewelacyjną alternatywę programowo-organizacyjną, i z tego względu będzie SIŁĄ zdolną do skutecznego przeciwstawienia się dwóm potężnym partiom.

 

   Drugi człon nazwy: DOBRO POLSKI - od razu, niczym strzał między oczy uświadamia, jaki jest rzeczywisty cel nowego ruchu, oczekiwany przez społeczeństwo. Nie żadna Platforma, nie Partia, nie Sojusz, nie Stronnictwo, nie Porozumienie, nie Unia, nie Wiosna, itd., często z różnymi przymiotnikami, typu: Lewicy Demokratycznej, Obywatelska, Demokratyczna, Wolności, lub powiązanych z nazwiskami inicjatorów itp., tylko krótko: DOBRO POLSKI.

 

   Nazwy typu: Platforma, Partia, Sojusz, Stronnictwo, Porozumienie, Unia, Koalicja itp. otwarcie ujawniają przecież, że celem danego ruchu nie jest dobro Polski i narodu polskiego, tylko dobro grupy tych, którzy tworzą daną sitwę, określaną nazwami: platforma, partia, sojusz, stronnictwo, porozumienie, unia, koalicja itp.

 

   Nazwa: DOBRO POLSKI jest najkrótsza i od razu - w sposób skoncentrowany przedstawia istotę ruchu - cały jego program polityczny. A ten program nowego ruchu można zawrzeć w jednym stwierdzeniu: to jest dobre dla naszego ruchu politycznego i o to będziemy zabiegać, co jest dobre dla Polski, a zatem: Dobro Polski!

  

   W związku z tym hasło Trzeciej Siły brzmi: Dobro Polski - celem najwyższym

 

Charakter i podstawy prawne Trzeciej Siły: Dobro Polski 

 

   Aktualnie TRZECIA SIŁA: DOBRO POLSKI ma charakter społecznego ruchu obywatelskiego na rzecz pożytku publicznego i dla dobra Polski i narodu polskiego.

  

   W przyszłości, kiedy ruch odpowiednio wzmocni się i dojrzeje, aby startować w wyborach parlamentarnych i w ich wyniku przejąć władzę w Polsce, może przekształcić się w partię polityczną. Wtedy też, na Kongresie, w którym uczestniczyć będzie wielu delegatów z całej Polski, a także z innych krajów (dotyczy to licznej Polonii), zostanie przyjęta ostateczna nazwa ruchu. Być może będzie to ta nazwa tymczasowa Trzecia Siła: Dobro Polski, a może inna, np. tylko Dobro Polski, albo jeszcze inna.

 

   Pod względem prawnym ruch Trzecia Siła: Dobro Polski jest społecznym komitetem Bractwa Liderów, stowarzyszenia o charakterze patriotycznym i międzynarodowym, którego celem jest podtrzymywanie patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz narodu polskiego. 

 

   Podstawy prawne: ruch Trzecie Siła: Dobro Polski powołany został i działa jako społeczny komitet - ruch obywatelski na podstawie dwóch przepisów prawnych:

 1. na podstawie art. 21 pkt 6 Statutu Bractwa Liderów, zatwierdzonego sądownie (KRS 0000145420), który zawiera przywilej powoływania do celów specjalnych społecznych komitetów
 2. oraz na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia "wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobowolnych zrzeszeń".   

   Zgodnie ze zwyczajami i przepisami prawa aktem woli, stwierdzającym i potwierdzającym powołanie nowego ruchu jest dokument AKT POWOŁANIA Trzeciej Siły: Dobro Polski, jako decyzja i akt zgody podpisane przez 20-tu uczestników Konferencji założycielskiej 20 stycznia 2019 roku w Warszawie.

 

   Na Konferencji przyjęto podstawowy dokument organizacyjny - Regulamin Trzeciej Siły: Dobro Polski. Zawiera  najważniejsze postanowienia, przedstawiające podstawy prawne, istotę, cele i strukturę organizacyjną nowego ruchu, zasady i mechanizmy jego działalności, ogniwa strukturalne i organy zarządzające, prawa i obowiązki członków: Przedstawicieli i Koordynatorów, zasady ich przyjmowania - powoływania i odwoływania oraz inne postanowienia.  

  

Zasady organizacyjno-strukturalne ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski

Członkowie i struktura organizacyjna 

 

   Członkowie Trzeciej Siły: Dobro Polski dzielą się na dwa rodzaje: Przedstawicieli i Koordynatorów.

  

   Organizacyjny tytuł Przedstawiciela Trzeciej Siły: Dobro Polski otrzymuje szeregowy członek, który nie ma ambicji kierowniczych i tworzenia ogniw strukturalnych, ale któremu leży na sercu dobro Polski i zależy mu na wspieraniu inicjatywy mającej na celu dobro Polski i zarazem dobro jego samego jako obywatela tego kraju. Przyznany mu automatycznie tytuł Przedstawiciela Trzeciej Siły: Dobro Polski oznacza, że może on oficjalnie reprezentować ten ruch w rozmowach z krewnymi, znajomymi i każdą osobą zainteresowaną.

  

   Organizacyjny tytuł Koordynatora Trzeciej Siły: Dobro Polski otrzymuje ten członek naszego ruchu, który wykazuje ambicje kierownicze i chce utworzyć ogniwo strukturalne pod nazwą Klub Koordynacyjny

 

   Tytuł ten: Przedstawiciela lub Koordynatora członek Trzeciej Siły: Dobro Polski może wybrać już w chwili składania deklaracji członkowskiej, ale ma również prawo zmienić go w późniejszym okresie, np. Przedstawiciel może wystąpić o nominację na Koordynatora.

 

   Inaczej mówiąc, Koordynator jest nie tylko członkiem Trzeciej Siły jak każdy Przedstawiciel, ale dodatkowo pełni kierowniczą rolę jako kierownik - Koordynator Klubu Koordynacyjnego.

 

   Podstawowe ogniwo strukturalne Trzeciej Siły: Dobro Polski nosi więc nazwę Klub Koordynacyjny i liczy co najmniej 5 członków (oprócz Koordynatora). Kluby Koordynacyjne funkcjonują w Polsce oraz w innych krajach i noszą własną nazwę, pochodzącą od miejsca zamieszkania Koordynatora, np. Pierwszy Klub Koordynacyjny Wrocław. 

 

   Do Klubu Koordynacyjnego mogą należeć członkowie Trzeciej Siły, mieszkający w dowolnym, w tym samym lub w innym regionie Polski, a nawet w dowolnym kraju (odnosi się to do Polonii). Przy współczesnych środkach komunikacyjnych nie ma żadnych przeszkód w utrzymywaniu łączności z nimi i koordynowaniu ich działań.

 

   Każdy szeregowy członek ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski, zrzeszony w macierzystym Klubie Koordynacyjnym, może rekomendować - wprowadzać do Trzeciej Siły kolejnych członków, inicjując w ten sposób tworzenie się kolejnego, w tym przypadku swojego Klubu Koordynacyjnego, w którym pełnił będzie funkcję Koordynatora.

 

   Z tych zasad organizacyjnych wynika, że każdy członek Trzeciej Siły musi należeć do któregoś z Klubów Koordynacyjnych (macierzystego), ale równocześnie może pełnić funkcję Koordynatora kolejnego - własnego Klubu Koordynacyjnego, którym kieruje. Nie ma możliwości należeć do Trzeciej Siły "bezpośrednio", nie należąc do któregoś z Klubów Koordynacyjnych. 

 

   W przypadku, jeśli kandydat zgłosi się bezpośrednio do władz Trzeciej Siły, wówczas otrzymuje propozycję uzyskania od razu tytułu Koordynatora i tym samym możliwość tworzenia własnego Klubu Koordynacyjnego albo (jeśli nie wykazuje ambicji kierowniczych) kierowany jest do któregoś z już funkcjonujących Klubów Koordynacyjnych z tytułem Przedstawiciela.

 

   Przedstawiciele i Koordynatorzy Trzeciej Siły: Dobro Polski mogą prowadzić działalność (np. rekomendować członków do swoich Klubów Koordynacyjnych) na terenie innych krajów, zwłaszcza w środowiskach Polonii, ale zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem danego kraju.

 

   Na Przedstawiciela i Koordynatora Trzeciej Siły: Dobro Polski może być powołany obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel innego kraju - zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, a zwłaszcza Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Władze Trzeciej Siły umożliwiają w ten sposób działalność w naszym ruchu przedstawicielom innych narodów i obywatelom innych krajów, o ile tylko chcą działać dla dobra Polski.

 

   Uwaga I: Członek Trzeciej Siły: Dobro Polski może równocześnie należeć do dowolnej organizacji społecznej, stowarzyszenia lub ruchu politycznego albo partii. Najlepiej świadczy to o tym, że nie obawiamy się konkurencyjnych organizacji, ponieważ wyprzedzamy je zarówno programem, jak zasadami organizacyjnymi.

 

   Uwaga II: Nie ma żadnego znaczenia fakt, czy kandydat do Trzeciej Siły: Dobro Polski należał czy też nie należał w przeszłości do jakiejkolwiek partii albo gdzie pracował czy służył oraz jakie stanowisko czy funkcje pełnił.

 

   W ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski interesuje nas tylko i wyłącznie PRZYSZŁOŚĆ - fakt, czy kandydat chce działać dla dobra Polski i czy faktycznie chce zrobić coś dobrego dla Polski i zarazem dla siebie oraz swej rodziny i w końcu - czy rzeczywiście to uczni. Każdy otrzymuje więc teraz niepowtarzalną szansę, która nigdy już się nie powtórzy

 

   Przyjęcie do Trzeciej Siły: Dobro Polski nowego członka - inaczej mówiąc powołanie Przedstawiciela lub Koordynatora następuje poprzez:

 1. publiczne i uroczyste wręczenie powoływanemu na jednej z imprez Aktu Nominacyjnego Przedstawiciela lub Koordynatora Trzeciej Siły: Dobro Polski;
 2. złożenia przez powoływanego na tej samej imprezie Przyrzeczenia Przedstawiciela i Koordynatora Trzeciej Siły: Dobro Polski. 

   Treść Przyrzeczenia Przedstawiciela i Koordynatora Trzeciej Siły: Dobro Polski: 

  

   "Przyrzekam uroczyście jako Przedstawiciel/Koordynator Trzeciej Siły: Dobro Polski - na bieżąco i zgodnie z planami dalekosiężnymi - nie szczędząc własnej energii, czasu i środków:

 • skutecznie działać w zakresie politycznym na rzecz rozwoju Trzeciej Siły: Dobro Polski i tym samym, zgodnie z jej nazwą, dla dobra Polski i narodu polskiego;
 • prowadzić tę działalność z pominięciem typowych wad, a wykazywaniem zalet cechujących ludzi rozumnych i szlachetnych, zwłaszcza zalet właściwych Polakom;  
 • w działalności tej wykazywać niezbędne umiejętności dyscypliny i podporządkowania, ale także jak największą inicjatywę oraz zdolność integracji, współdziałania z innymi i zachowywania jedności w celu osiągania założonych celów bieżących i dalekosiężnych - dla dobra Polski;  
 • prowadzić tę działalność tak, aby była godna najwyższych pochwał oraz wzorem do naśladowania dla wszystkich Polaków".  

   Składający przyrzeczenie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg"

 

   Wszyscy członkowie Trzeciej Siły: Przedstawiciele i Koordynatorzy, oprócz Aktów Nominacyjnych, mogą używać Legitymację Przedstawiciela lub Koordynatora oraz imienne wizytówki o jednolitej treści, zawierające - oprócz tytułu organizacyjnego i danych identyfikacyjnych - fotografię członka. 

 

   Koordynatorzy mają ponadto prawo używać imiennych pieczęci o jednolitej treści, na pisemnych wystąpieniach w sprawach organizacyjno-politycznych do wszelkich adresatów. Te pisemne wystąpienia Koordynatorzy sporządzają wyłącznie na papierze firmowym Trzeciej Siły: Dobro Polski. 

 

Kierowanie ruchem Trzecia Siła: Dobro Polski

Organ sztabowy: Komitet Koordynacyjno-Programowy 

  

   Rozwojem ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski kieruje - z tytułem Koordynatora - Ryszard Murat (mgr praw, gen. bryg. BL); Koordynator Wielkiego Klubu Koordynacyjnego Warszawa; Wielki Mistrz Bractwa Liderów.

    

   Organem sztabowym Trzeciej Siły: Dobro Polski jest Komitet Koordynacyjno-Programowy.

 

   Ten organ koordynacyjny został powołany na Konferencji 20 stycznia 2019 roku w Warszawie i ma charakter otwarty.

 

   W skład Komitetu Koordynacyjo-Programowego wchodzą:

 1. mgr Jan Morek (gen. dyw. pil. BL), zam. Warszawa - z funkcją Przewodniczącego Komitetu,
 2. mgr inż. Aleksander Nowak (ppłk BL), zam. Kamieniec Wrocławski - z funkcją Wiceprzewodniczącego Komitetu,
 3. dr Antonina Komorowska (ppłk BL), zam. Warszawa - z funkcją Koordynatora, 
 4. prof. zw. dr hab. Jerzy Lechowski (ppłk BL), zam. Warszawa - z funkcją Koordynatora, 
 5. mgr. arch. Tadeusz Strzępek (ppłk BL), zam. Męćmierz koło Kazimierza Dolnego - z funkcją Koordynatora. 

   Aktualny skład kierownictwa ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski, wraz z bliższymi informacjami na temat każdego z jego członków, podany jest w zakładce: Tymczasowy oficjalny organ zarządzający Trzeciej Siły: Dobro Polski

     

Program Trzeciej Siły: Dobro Polski 

 

   Program Trzeciej Siły zawarty jest w jej nazwie: Dobro Polski i równocześnie wynika z tej nazwy

 

   Kolejne punkty tego Programu ogłaszane są - podawane do wiadomości publicznej na tej stronie internetowej w zakładce: PROGRAM Trzeciej Siły: Dobro Polski

 

   Jak w każdym ruchu politycznym Program ten zawiera rozwiązania, które ruch Trzecia Siła: Dobro Polski zamierza wprowadzić i naprawdę wprowadzi w Polsce po zdobyciu władzy w wyniku wygrania wyborów parlamentarnych.  

 

   Każdy punkt tego Programu ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski zawiera rozwiązania, mające na celu maksymalne ulepszenie mechanizmów we wszystkich dziedzinach w naszym kraju - Polsce, tak aby naród polski jako zbiorowisko i każdy obywatel Polski jako pojedyncza osoba miał jak najlepsze warunki życia, rozwoju oraz pracy - dla siebie, dla swej rodziny, dla społeczności i dla środowiska, w jakim żyje oraz dla Ojczyzny.

 

   Kolejne punkty Programu Trzeciej Siły:Dobro Polski są przyjmowane i poprawiane w następujący sposób:

 1. najpierw kwestia przyjęcia proponowanych rozwiązań w określonej dziedzinie podawana jest do wiadomości wszystkich członków Trzeciej Siły z informacją, że rozpatrywana będzie na wyznaczonej w Warszawie Konferencji programowej, 
 2. na Konferencję tę zainteresowani członkowie Trzeciej Siły mają prawo przygotować referat, przedstawiając w nim swój punkt widzenia na tę kwestię i ewentualne propozycje,
 3. w Konferencji, na której rozpatrywana jest dana kwestia, oprócz autorów referatów mogą wziąć udział z głosem doradczym inni członkowie Trzeciej Siły,
 4. po rozpatrzeniu tej kwestii (za pośrednictwem referatów oraz dyskusji) podejmowana jest konkretna decyzja w postaci przyjęcia danego rozwiązania jako punkt Programu Trzeciej Siły. 

   Zgodnie z nazwą ruchu Trzecia Siła: DOBRO POLSKI oraz jego hasłem: "Dobro Polski - celem najwyższym" w przedstawionym wyżej procesie przyjmowania danego rozwiązania - punktu Programu wysiłek wszystkich uczestników tego procesu, ich myślenie i wypowiedzi, także w dyskusjach, ukierunkowane są wyłącznie na to, co jest dobre dla Polski i narodu polskiego

 

   Najlepszym dowodem na to, że działanie ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski jest rzeczywiście ukierunkowane na dobro Polski i narodu polskiego, jest wstępne przyjęcie pierwszego i najważniejszego punktu Programu Trzeciej Siły:

 • wprowadzenie w Polsce przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski po zdobyciu władzy w wyniku wyborów - JEDNOLITEGO PODATKU DOCHODOWEGO W WYSOKOŚCI 10 %, z równoczesnym zniesieniem niemal wszystkich innych podatków oraz progów podatkowych i kwot zwolnionych od podatku, a także całkowitym zniesieniem podatków od wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz od emerytur, rent i zasiłków.   

   Rozwiąznie to, jego założenia, argumenty za - plusy oraz przeciwwskazania są przedstawione szczegółowo na tej stronie internetowej w zakładce: Rewelacyjny punkt pierwszy Programu Trzeciej Siły: Dobro Polski - wprowadzenie jednolitego pdatku 10 %

 

   Nie podlega dyskusji fakt, że ruch polityczny, który odważył się na przyjęcie jako punkt pierwszy swego Programu tak przełomowej reformy podatkowej, która dotyka i interesuje wszystkich obywateli: wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % - WYGRA WYBORY, a jeśli faktycznie zrealizuje taką reformę i trwale przyczyni się do wzrostu zamożności obywateli i tym samym całego narodu oraz w następstwie do rozwoju gospodarczego kraju - utrzyma władzę przez długi czas. 

 

   W przeciwieństwie do innych ruchów politycznych, które przed wyborami obiecują różne rzeczy, a potem po wygraniu wyborów - jak wskazują niezbite fakty - zawsze zapominają o nich lub wycofują się z nich, nasz ruch Trzecia Siła: Dobro Polski ma zamiar faktycznie i rzeczywiście wprowadzić w naszym kraju cały szereg reform - rozwiązań służących faktycznemu, a nie pozornemu dobru Polski i narodu polskiego.

  

   Jedną z najważniejszych z tych reform, jaką zapowiadamy i naprawdę ją zrealizujemy po wygraniu wyborów, jest wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % !

 

   Podkreślić należy, że tak przełomowa reforma podatkowa - wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego 10 % przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski jest pierwszym tego typu wydarzeniem w dziejach Polski od 1918 roku. Aż wierzyć się nie chce, że dotychczas żadna z tak wielu partii i partyjek, które działały w przeszłości i działają obecnie, nie wpadła na ten tak oczywisty pomysł, choć wiele z nich deklaruje "walkę" o rzekome dobro Polaków, a niektóre określają się jako chrześcijańskie lub katolickie, ale - wbrew deklarowanym wartościom - nawet nie chcą słyszeć o podstawowym nakazie biblijnym w postaci podatku 10 % ("dziesięcina").

 

   Na zadawane pytanie, czy program ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski jest lewicowy czy prawicowy ? odpowiadamy, że nie jest on ani lewicowy ani prawicowy, tylko po prostu ukierunkowany na dobro Polski. A dobro Polski nie jest ani lewicowe ani prawicowe. W ogóle nikt w naszym ruchu nie myśli takimi kategoriami: lewicowe i prawicowe bądź lewica i prawica, uznajac je za patologię polityczną i wyraz pasożytowania na polskim narodzie i dzielenia go przez różne sitwy pod płaszczykiem "ideologii" lewicowych lub prawicowych. 

 

   W Polsce ciągle powstaje wiele kolejnych partii, partyjek i innych "inicjatyw", których inicjatorzy mają usta pełne frazesów na temat patriotyzmu i Polski, ale ich przywódcy nie chcą nawet słyszeć o biblijnym podatku 10 %, a zatem pozorują tylko działanie dla dobra narodu polskiego, a na uwadze mają tylko interes swej sitwy, a dokładnie osób, wchodzących w skład tej sitwy. Charakterystyczną cechą tych partyjek jest także dążenie do wprowadzenia za wszelką cenę do Sejmu choćby kilku posłów (a już szczytem zadowolenia byłoby kilkunastu), choć wiadomo, że grupka taka niczego nie osiągnie poza pobieraniem apanaży dla siebie.

 

   Ruch Trzecia Siła: Dobro Polski nie należy do tej grupy partyjek, udających tylko działanie dla dobra narodu polskiego. Z tego względu ruch Trzecia Siła: Dobro Polski w wyborach parlamentarnych startować będzie dopiero wtedy, gdy dojrzeje i umocni się na tyle, że niewątpliwie wygra te wybory. Tylko wtedy (gdy będzie mieć większość w parlamencie) może bowiem wprowadzić reformy, na których naprawdę skorzysta naród polski, między innymi obniży obciążenia finansowe Polaków (podatkowe i "ukryte") z 86 % obecnie do 10 %. 

 

Dobro Polski - celem najwyższym ! 

 

Podsumowanie przedstawionych zasad 

 

   Jak z tego wynika, przyjęte przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski zasady programowe, organizacyjno-strukturalne i dotyczące mechanizmów działania są wyjątkowo, aż nawet szokująco proste, gwarantują oczekiwaną skuteczność, a przede wszystkim mają na celu faktyczne dobro Polski i narodu polskiego.

 

   Zasady te wykorzystują naturalne u ludzi potrzeby działania dla dobra własnego, łącząc je w sposób automatyczny z potrzebą działalności dla dobra całego narodu polskiego i dla Polski. Wykorzystują dostrzegalne u niemal wszystkich ludzi dążenie do osiągania, ale i do czynienia dobra, jak też naturalną dla ludzi potrzebę aktywności - wykazywania inicjatywy oraz spełniania swych ambicji.

 

   Równocześnie w przyjętych przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski mechanizmach organizacyjno-strukturalnych: cechujące wielu ludzi motywy o charakterze negatywnym, jak chęć rywalizacji, zazdrość czy zawiść zmieniają się w motywy o znaczeniu pozytywnym - przynoszącym pozytywne skutki choćby w postaci rozumienia konieczności współpracy oraz rozrostu ogniw strukturalnych naszego ruchu.

 

   Wyjaśnienie tej kwestii: każdy szeregowy członek ruchu Trzecia Siła - Przedstawiciel, jeśli ma ambicje oraz potrzebę awansu, może w każdej chwili (nawet od razu, w chwili przyjmowania do naszego ruchu) uzyskać status Koordynatora i zająć się tworzeniem własnego ogniwa strukturalnego: Klubu Koordynacyjnego, którym będzie kierował.

  

   Ten mechanizm powoduje, że Przedstawiciel nie ma możliwości przejęcia funkcji Koordynatora Klubu Koordynacyjnego, którego jest członkiem. W związku z tym rozumie, że w tej sytuacji nie ma potrzeby, ani nawet sensu podkopywać pozycję swego przełożonego (Koordynatora Klubu Koordynacyjnego) - w celu przejęcia jego funkcji - za pomocą m.in. intryg, oczerniania czy plotek, jak to ma miejsce we wszystkich strukturach państwowych, firmach, stowarzyszeniach i ruchach politycznych.

 

   Mało tego, jego przełożony (Koordynator Klubu Koordynacyjnego, którego jest członkiem) nie tylko nie obawia się go i nie ogranicza jego ambicji, ale jeszcze rozwija te ambicje i zachęca go do uzyskania statusu Koordynatora i stworzenia własnego Klubu Koordynacyjnego, ponieważ (niezależnie od szlachetnych intencji) ma w tym własny interes. Im więcej bowiem kolejnych Klubów Koordynacyjnych założą członkowie jego Klubu, a następnie członkowie tych kolejnych Klubów, tym on będzie miał większe zasługi w Trzeciej Sile i tym samym wyższą pozycję.

 

   Ten nadzwyczaj prosty mechanizm jest równocześnie najlepszym sposobem do wykazywania swych uzdolnień, a  zarazem najbardziej wiarygodną metodą mierzenia zasług, których w tym przypadku nic i nikt nie jest w stanie podważyć.

 

   W ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski przy ocenie zasług nie bierze się zupełnie pod uwagę, co i jak ktoś mówi lub pisze (demagogii), czym się chwali, jakie ma wykształcenie, majątek, stanowisko gdziekolwiek czy kogoś zna lub kogo jest krewnym albo z kim wiążą go układy erotyczne (jak to jest w innych ruchach politycznych).

 

   W ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski przy ocenie zasług, kwalifikacji i kompetencji pod uwagę bierze się tylko jeden parametr: czy członek ruchu stworzył podstawowe ogniwo strukturalne Trzeciej Siły - Klub Koordynacyjny ? i ile kolejnych Klubów Koordynacyjnych wyłoniło się z jego Klubu i ile następnych z tych Klubów ? 

 

   Mechanizm ten jest niezwykle prosty, zapewnia wynik łatwy do zmierzenia, a zarazem wykorzystuje wszelkie ludzkie motywy: zarówno pozytywne, jak ambicja i potrzeba inicjatwy oraz działania użytecznego i stworzenia czegoś dobrego, jak również motywy negatywne, jak zazdrość czy zawiść.

 

   Zasady te zapewniają też niezbędną kontrolę nad procesem rozrostu strukturalnego za pośrednictwem systemu rekomendacji i wprowadzania kolejnych członków. 

 

   Jest to gwarancją, choć oczywiście nie o 100 % pewności, że do ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski nie będą przenikać osoby mało wartościowe, konfliktowe i stanowiące balast, którego trzeba będzie się pozbywać (a to zawsze powoduje różne perturbacje, a przynajmniej stratę czasu).

 

   Zasady te zapewniają też przejrzystość zasług, jakie w przyszłości będą przecież mieć ogromne znaczenie przy obsadzie funkcji państwowych, samorządowych i innych - po wygraniu przez ruch Trzecia Siła: Dobro Polski wyborów parlamentarnych. Dzięki tym zasadom łatwo będzie można sprawdzić, kto ma jakie faktyczne zasługi, a równocześnie umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, ponieważ świadczyć o nich będzie konkretny wynik - skuteczność w budowie ogniw strukturalnych - Klubów Koordynacyjnych Trzeciej Siły: Dobro Polski.

 

   W związku z tym można śmiało zapowiedzieć, że przy tak skonstruowanym mechanizmie w przyszłości o obsadzie funkcji państwowych, samorządowych i innych nie będą decydowały znajomości, układy erotyczne czy więzy pokrewieństwa (nepotyzm) ani demagogia (polegająca na wmawianiu innym przez kogokolwiek, jakie to on ma wielkie uzdolnienia i kwalifikacje czy obiecywanie czegokolwiek), ale faktyczne zasługi, których nikt i nic nie podważy.

 

OFERTA DLA CIEBIE:

zaangażuj się dla dobra Polski i dla dobra własnego

w działalność Trzeciej Siły: Dobro Polski

możesz zostać Koordynatorem i utworzyć własny Klub Koordynacyjny 

 

   Ty również, jeśli doceniasz wartość patriotyzmu i dobra Polski oraz dobra własnego, i jeśli rozumiesz, że dobro dla Polski i dla Ciebie samo nie zaistnieje, lecz że trzeba pomóc w jego zaprowadzeniu - MOŻESZ WSTĄPIĆ do ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski i wraz z innymi działać w jej strukturach: użytecznie dla siebie i dla dobra Polski.

 

   Jako członek ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski możesz automatycznie uzyskać tytuł Przedstawiciela (jeśli nie masz ambicji kierowniczych) lub tytuł Koordynatora (jeśli chciałbyś utworzyć własny Klub Koordynacyjny).

  

   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Trzeciej Siły albo z jej kierownictwem. 

 

   W przypadku, jeśli nie posiadasz kontaktu z żadnym członkiem tego ruchu lub chcesz zgłosić akces do ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski bezpośrednio do jej kierownictwa, możesz dokonać tego drogą mailową - pisząc pod adres:

  

ryszard.murat@gmail.com

 

   W tym celu pod ten adres należy wysłać sformułowane własnymi słowami oczywiste w tej sytuacji informacje. Informacje te muszą być następujące:

 • wyrażenie chęci przystąpienia do ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski lub podanie innego powodu kontaktowania się;
 • podanie podstawowych danych identyfikacyjnych (umożliwiających sprawdzenie wiarygodności autora zgłoszenia, a przede wszystkim ustalenie, czy ktoś nie robi sobie żartów), jak imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, wykonywany zawód i adres zamieszkania;
 • krótką informację o swej ewentualnej działalności politycznej dotychczas;
 • podanie, jaką swoją rolę widzisz w ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski ?
 • podanie, co osobiście - jaki potencjał możesz wnieść do tego ruchu ?

   Zgłoszenia nie zawierające tych informacji nie będą przez nas traktowane poważnie i nie będziemy na nie odpowiadać, traktując je jako działania pozorowane lub szkodliwe (zabieranie naszego czasu albo wprowadzanie zamieszania).

 

   Jeśli zgłoszenie będzie zawierać wymienione informacje, zainteresowanemu wyślemy odpowiedź wraz z Regulaminem Trzeciej Siły: Dobro Polski oraz druki deklaracji członkowskiej Przedstawiciela i Koordynatora (do wyboru przez kandydata). 

 

Zgłoszenia

 

   W związku z dużą liczbą zgłoszeń, jakie nadchodzą do nas nie tylko z całej Polski, ale także z innych krajów, nawet z Kanady i USA, podajemy tu treść (za zgodą autora) jednego z autentycznych zgłoszeń, ponieważ może być traktowane jako wzorcowe.

  

   Zawiera bowiem te informacje, jakie są niezbędne, zaś autor, zamiast tak zwanego wodolejstwa, do jakiego ma skłonność niemała liczba Polaków, krótko i konkretnie przedstawił swoje cele. 

 

 

Mariusz Kowalski      mariuszkowalski5782@gmail.com                        26 stycznia 2019 22:31 

 

Dotarła do mnie informacja o powstaniu nowego ruchu politycznego pod nazwą Trzecia Siła: Dobro Polski. Przeczytałem artykuł zamieszczony na stronie Bractwa Liderów. Uważam, że powołanie takiego ruchu w Polsce jest konieczne. Proszę o przesłanie mi deklaracji członkowskiej wraz z regulaminem. Poniżej przesyłam informacje według wytycznych.

 

Wyrażam chęć przystąpienia do Trzeciej Siły: Dobro Polski.

 

Nazywam się Mariusz Kowalski, mam 36 lat, posiadam wykształcenie wyższe.

 

Mieszkam pod adresem: 50 Carrington Court, West Mersea, CO5 8EH Colchester, England.

 

Nie prowadziłem działalności politycznej i nigdy nie należałem do żadnego ruchu lub ugrupowania politycznego.

 

W ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski widzę siebie na funkcji Koordynatora Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Colchester.

 

Jestem jednym z wielu młodych Polaków, którzy emigrowali z Polski szukając lepszego życia, Polaków którzy nie zgadzali się na okradanie przez obecną władzę. Wielu Polaków tęskni za rodzinami w Polsce i nie rzadko wysyła do nich pieniądze, aby im pomóc. Wielu pragnęłoby wrócić do kraju, ale nie widzą tam perspektyw. Pojawienie się ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski daje nadzieję na powrót do lepszej Polski. Mieszkam w Anglii już ponad 8 lat i znam wielu Polaków, którzy też czekają na zmiany.

 

Pozdrawiam

Mariusz Kowalski    

 

Serdecznie zapraszamy zatem do przesyłania zgłoszeń

i włączanie się w działalność dla dobra Polski.

 

   Podsumowując: nasz ruch Trzecia Siła: Dobro Polski jest OSTATNIĄ W HISTORII SZANSĄ na wprowadzenie w Polsce zmian, mających na celu dobro Polski i dobro narodu polskiego. Uświadomić to sobie należy w pełni i ze wszystkimi konsekwencjami.

 

   Jeśli ta szansa nie zostanie wykorzystana, to już na zawsze w Polsce zostanie tak, jak jest teraz, a Polacy zamiast podatku 10 % będą nadal płacić (w postaci podatków i obciążeń "ukrytych") aż 86 % albo z czasem jeszcze wyższych. I jedyne, co pozostanie narodowi polskiemu, to sytuacja panująca już obecnie - powszechne narzekanie na ten stan rzeczy, na państwo, na polityków itd., oraz emigracja kolejnych rzesz Polaków. 

 

   Masz więc do wyboru: albo czynnie poprzeć naszą inicjatywę i wykorzystać tę ostatnią szansę dla Polski i dla siebie samego (a także dla swej rodziny i potomstwa), albo tkwić w tym, co jest obecnie.

 

   Wybieraj świadomie, to znaczy z myślą, czy za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat będziesz mógł spojrzeć w lustro, a także w oczy swoim dzieciom i wnukom (które być może zadadzą ci pytanie: co uczyniłeś, że musimy emigrować ? przecież miałeś szansę !). Wybieraj świadomie.

 

Dobro Polski - celem najwyższym !

  

   Rozwinięcie informacji, podanych w powyższym tekście, znaleźć można na tej stronie internetowej w zakładkach:
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
228523